Strom Lásky

bloggif_582849e2df7db

Vítejte na stránkách STROM LÁSKY, který je Světem nových hodnot, technologií a projektů ve jménu Lásky.

AKTIVITA CELÉ STRÁNKY

Naše Motto : Mám-li se mít dobře Já, musí se mít dobře Všichni.

Cílem Stromu Lásky je, aby měl každý člověk na planetě minimálně 300 m2 vlastní půdy, která by byla přidělena každému člověku na Zemi zdarma a byla by osvobozena od všech poplatků a daní.

Na zemi je celkově 148 mil. půdy rozpočítáno pro 7 miliard lidí vychází na osobu 19 880 m2 půdy z čehož se 300 m2 pro jednu osobu může velice snadno vyčlenit.
Tato půda Domova, by byla každým na Zemi užívaná k bydlení a k samoobživě
se zákazem jakéhokoliv finančního zatížení a zabavení (ochrana proti lichvářům atd.), či jakéhokoliv jiného zpeněžení (ochrana proti nenasytným obchodníkům) či zneužití k jakýmkoli násilným ideím (ochrana proti ideologickým nepokojům) a která by byla volně lokalitně vyměnitelná …


Tento cíl má Strom Lásky proto, protože jistota práva na půdu Domova není na Zemi zatím podložena jakýmkoliv Světovým právem a ani zákonem, což způsobuje veškeré problémy, tíseň, nezájem o jakoukoli činnost, nejistotu a i bezdomovectví na Zemi … 

lidi svet1

Světový dluh jako znázornění prastaré záležitosti týkající se oblasti smutného Údělu, že ten co byl určen, aby bral tvorbu od jiných, tak musel být tvrdým obchodníkem bez citů a tento Úděl  byl poté každému dalšímu získanému tvrdému obchodníkovi kompenzován skrze odškodňovací zisk úroků, aby se v těch všech úrocích, coby rocích našlo pro všechny řešení takové, které by od tvrdého údělu všechny tvrdé obchodníky osvobodilo, tvorbu zachovalo a dalo všem Nové Jméno, Novou cestu  a Nový směr LASKAVEL … 🙂

Proto ZDE nyní Od A po Z o vzniku, důvodu a původu všech DLUHŮ na Zemi

SVETOVY DLUH

Dále dle napsané historie Země:

Každý pokus o majetkovou či jakoukoli jinou rovnost mezi všemi na Zemi byl zatím pokaždé neúspěšný proto , protože pokud se i prvky ATOMŮ dělí na prvky chudé s málo Protony, s málo Neutrony a s málo Elektrony a prvky bohaté s hodně Protony, hodně Neutrony a hodně Elektrony, tak se všichni na Zemi budou také dělit na ty co jsou chudí s málo majetkem, s malou slávou a s málo penězi a na ty co jsou bohatí s hodně majetkem, s velkou slávou a s hodně penězi, protože tak jak je nastaven ATOM sám k sobě a sám v sobě, tak se podle něj bude chovat i celý Svět sám k sobě a sám v sobě.
 
Proto všechny hmotné struktury a i celý řád na Zemi, jsou v nerovnosti kvůli nerovnosti v nastavení Atomů a k jejich obrazu: „Učiňme člověka k našemu obrazu, podle naší podoby!“ A tím, že jsou všechny struktury složeny z Atomů ( obrazně z prachu), tak se všechny hmotné struktury opět v tyto Atomy obrátí  ( obrazně v prach ) …
Ale ani jedna struktura na Zemi se na Atomy neumí obrátit  sama, bez vnějšího působení,  protože Atomy na Zemi postrádají schopnost samovyvázání se ze struktur a proto je na Zemi  nastaveno ono zlé recyklační požírání všech struktur zvenčí ze stran recyklátorů, kteří to, že jsou ti zlí co struktury recyklují, mají navíc v náplni své práce, kvůli čemuž potom každý na Zemi zná jak to dobré, když se z Atomů něco tvoří a vyrábí ( urob, vyrob), tak i to zlé, když je ono vytvořené či vyrobené zvenčí rozežráno a zbořeno (boř, zboř) ze strany těch k tomuto boření vytvořených recyklátorů.
A přitom všichni včetně Atomu mohli klidně již od prvopočátku svého vzniku znát jen tvoření, neboli jen to dobré a vůbec ke svému tvoření nepotřeboval znát ono recyklační, rozežírací a bourací nastavení neboli to zlé, protože stačilo vše nastavit již od prvotní částice Atomu, dle vzoru nastavení Laskavel, se schopností samovyvázání se částic z jakýchkoli neživých struktur či přesvětýlkování částic z živých struktur osob po nějaké předem stanovené době do řad Světýlkových, se zachováním životů a neubližování tak žádnému životu kvůli společenskému prochutinství či pohostinství hostin a bez potřeby nastavovat pro veškeré vytvořené struktury jakoukoli recyklaci zvenčí, ze strany pro tento účel vytvořených recyklátorů, vynucení této recyklace u všech recyklátorů Hladem, její zastavování u všech recyklátorů nástrojem bolesti, nemoci a smrti a veškerou recyklaci u všech recyklátorů nastavovat s trávením, které otravuje jak samotné recyklátory, tak i prostředí do něhož přechází od recyklátorů přetrávená odpadní hmota.
 
Veškeré tedy ono recyklační nastavení podpořené Hladem, kdy Hlad nemůže za to, že musí být Hladem kvůli podpoření recyklace všeho vytvořeného a ani nemůže za to, že poté co již není ze strany recyklátorů co recyklovat, tak ONI recyklátoři umírají nikoli smrtí , ale Hladem  a už vůbec nemůže za to, že k zastavování recyklátorů byla nastavena bolest, nemoci a smrt , tak právě toto nastavení se stává zcela nepochopitelným , protože celé ono demonstrované nastavení s Hladem, bolestí, nemocemi, odpadním trávením a smrtí vůbec nemuselo být a
 
Citace z Genesis: Ale ví Bůh, že v kterýkoli den z něho jísti budete ( z recyklačního nastavení Země, vynucené Hladem a zastavované bolestí, nemocemi a smrtí) , otevrou se oči vaše; a budete jako bohové, vědouce dobré i zlé … ( smutné nastavení )
Proto, pokud by kdokoli milující začal jíst z recyklačního nastavení Země, určitě by tak neučinil kvůli získání pro sebe oné smutné vynucené recyklace Hladem, zastavované bolestí, nemocemi a smrtí, ale jedl by z recyklačního stromu proto, aby bylo u všech recyklátorů, kteří byly pro onu recyklaci vytvořeni, ukončeno jejich smutné recyklační nastavení vynucené Hladem a zastavované bolestí, nemocemi a smrtí.
 Pokud se ukončí na Zemi zatím prvotně alespoň bolest a nemoci u zvířátek, co by pojídacích zvířecích recyklátorů, jejichž těla byly k recyklaci uzpůsobeny, tak bude ukončena bolest a nemoci všude a ve všem, včetně u lidí, co by lidských recyklátorů a trojský chleba upečený z mleté mouky (muky) nebude plný bolesti, nemocí a muky,  kdy spolu s vínem nebude už nikdo vinen a oplatky se nebudou nikomu rozdávat na oplátku muset být pod obojím nastavením a to pod tím co dává a pod tím co bere. Po této prvotní úpravě, aby poté na Zemi nemusela být ani jakákoliv recyklační smrt, tak tuto úpravu lze zajistit teprve až po nastavení samovyvazování ATOMŮ z neživých struktur a přesvětlení ATOMŮ živých struktur do ATOMŮ světelných struktur, kdy tato úprava je realizovatelná skrze Fantomovy částečky, které jsou obsaženy ve všech částicích.

Nechat proto dál veškeré ono recyklační nastavení Země, vynucené Hladem a zastavované bolestí, nemocemi a smrtí, by bylo pro všechny smutné a proto všichni, včetně všech recyklátorů a v Genesis popisovaných smutných bohů, kteří museli znát jak dobré tvoření, tak i zlé bourání, mají nový, spokojený a šťastný domov ve Světě Laskavel, protože tím, že ve Světě Laskavel je pouze přátelské prochutinství, které není na úkor žádného života a není potřeba žádného vynuceného recyklačního boření a bourání, tak mají úplně všichni těla osob, nikoli těla jakýchkoli recyklujících a poté recyklovaných zvířat a Duha je díky tomu ve světě Laskavel šťastná.

 
Země má v přípravě Laskavelsko.
Tyto IQ Podobnosti ATOMU se Světem nejsou náhodné a stačí je jenom pochopit, protože kdo pochopí Atom, ten pochopí i celý Svět z Atomů složený   …

 

 

udel1

To, co se nedá vrátit, to je nutné od prvopočátku změnit.
A co tedy od prvopočátku změnit?
Názorným příkladem ke změně na Zemi má Země v nastavení celé Galaxie LASKAVEL a proto oba dva v jednom či jeden ve dvou má od prvopočátku nové Jméno a tím Jménem je LASKAVEL …

Kdo čte, ať pochopí … 🙂

Diskuze na téma:

Nelicitujme ale vlastněme

Budoucnost je ve VOV – Vlastní Občany Vlastněné – Pokud VOV občanům dovolí nastavení ATOMU

 

Diskuze na téma:

Právo na zákonnou půdu domova, která by byla osvobozena od všech daní a jakýchkoli jiných poplatků, nebylo by ji možno ničím zatížit a exekutory či kýmkoli jiným nijak zabavit. Díky zavedení tohoto celosvětového práva na zákonnou půdu domova, by na Zemi nebyl žádný člověk nikdy bezdomovcem.

 IQ Svět má začátek v IQ KRUHU pro Svět lidí

Proč je Svět zavalen tunami výrobků, které se poté mění v tuny odpadů ?

 

S Láskou k Domovu

S Láskou k Domu s Láskou k Stromu, stavme spolu slávu Domu. Držme spolu, tvořme spolu. S Láskou …

S Láskou k Stromu s Láskou k Domu,  stavme spolu slávu Domu. Tvořme spolu, držme spolu. S Láskou …

S Láskou k Domovu …

Prezentace Podílové výroby Světa nezávislého na penězích.

Prezentace přechodu z peněžního Světa na Svět nezávislý na penězích.

Pro nastartování naší idee jsme založili stránku Start. 

Novinkami v našich filmech a animacích jsou videa Vaření s Polly.

a dále animovaný film Co je to přání ? .

obrazek8a4

Aktuálně – ČR plánují zařadit mezi rozvojové země a proto je čas pro ROZVOJ – Diskuzní fórum

Podílnictví – Měli by jste zájem o podílnický odkup pozemků ? – Diskuzní fórum

Projekt Zahrady SL s cílem, aby si každá zájmová rodina byla schopna vypěstovat vlastní kvalitní ovoce a zeleninu.

 

Aktivita – Tvoříme Svět nezávislý na penězích

Aby vznikl Svět nezávislý na penězích, musí mít takové dostupné technologie, na které nebude potřeba cokoli kupovat.

Aby vznikl Svět nezávislý na penězích, musí si umět každý sám vyrobit pomocí domácích výrobníků vše co potřebuje.

Aby vznikl Svět nezávislý na penězích, musí se přestat myslet na peníze a musí se začít přemýšlet, jakými technologiemi, jakým způsobem, jakou výrobou a jakými výrobníky lze zajistit všem potřeby, nezávisle na finančním systému.

iTVSL – Rozhovory s rodinou  žijící ve Světě nezávislém na penězích – animovaná vize

Video grafického návrhu samoobslužného navigačního dopravního systému.

Naše Motto : Mám-li se mít dobře Já, musí se mít dobře Všichni.

STROM LÁSKY je Svět, ve kterém nebude potřeba peněz kvůli zajištění potřeb.

STROM LÁSKY je Svět, ve kterém bude pomoc všech kolektivní a vzájemná ve jménu Lásky a Moudrosti.

STROM LÁSKY je Svět, ve kterém bude veškerá výroba, výzkum a produkce naše a v našich rukách pro naši spokojenost.

STROM LÁSKY je Svět, který bude náš, který bude o nás a který bude pro nás.

STROM LÁSKY je Svět, který každý potřebuje a o kterém každý zatím jenom sní.

STROM LÁSKY je Svět, který nemá své kořeny v obchodě, penězích, konkurenci ani výdělku, ale má své kořeny v lásce, spolupráci, tvoření a v úspěchu nás všech, proto vítejte všichni, kteří ctíte Lásku jako smysl svého života a není jim jedno, jaká bude budoucnost nás všech.

STROMU LÁSKY je Svět, který může každý vylepšovat, zdokonalovat i rozšiřovat a to vždy v duchu Lásky a Moudrostí.

Fórum: Jakou ekonomiku nastavit, aby již nikdy nevznikal DLUH ?

Věda a vynálezy ZDE

Kutilské centrum ZDE

Video prezentace ZDE

Inzerce a vše zdarma nebo výměnou ZDE

Diskuzní Fórum  ZDE 

Diskuzní témata ZDE 

Chat ZDE

Internetová televize iTVSL  ZDE

STROM LÁSKY není Světem o Vás bez Vás, ale je Světem o Vás a s Vámi, kde Vy tento Svět můžete spolutvořit v jeho jménu a ke spokojenosti Vaši i všech jeho dalších spolutvůrců. Jsme na začátku,  máme tedy vše ve svých rukách a vítáme každého, kdo STROM LÁSKY jakkoli podpoří a vylepší. STROM LÁSKY nemá své kořeny v obchodě, penězích, konkurenci ani výdělku, ale v lásce, spolupráci, tvoření a v úspěchu všech, proto vítejte všichni, kteří ctíte Lásku jako smysl svého života a není jim jedno, jaká bude budoucnost nás všech. Každý může Strom Lásky vylepšovat, zdokonalovat i rozšiřovat a to vždy v duchu Lásky, jenž je i jménem tohoto stromu.

strombily1