Fantom L a Atom L

fantom3

Na Zemi je učení PRAPŮVODNÍ FYZIKY ALLATRA, které pojednává o úžasném nastavení všech částic a proto tato prapůvodní fyzika ALLATRA neboli výklad o trojprostředí všech částic nesmí na našich stránkách chybět.  Kniha ALLATRA se zmiňuje o nastavení všech částic tak, že mají všechny částice schopnost se měnit z částic na vlny a opět z vln na částice.

Toto je tedy tou hledanou schopností všech částic v ATOMU s volným vyvázáním se ze kterékoliv struktury, bez potřeby recyklace recyklátory, hnilobou, rozkladem, trávením a červy.

Toto je tedy současně i tím důkazem o tom, že Fantomův obraz byl nastaven oboustranně hezký a bez jakékoliv potřeby rozkladu jakéhokoli díla ze strany recyklátorů.

Aby bylo vyvázání částic ze struktur bezpečně nastaveno, tak všechny částice mají po obvodu, dle knihy ALLATRA , ve svých spirálových drahách Fantomovy částečky Po, které dávají všem částicím jednak jejich hmotnost, tak i jednoduchou přehlednost o který prvek se dle jejich obsaženého počtu v prvku jedná, dále svým rozmístěním v obvodové spirálové struktuře částic, částice vyvažují v prostoru, zajišťují jejich orientaci v prostoru, zajišťují regeneraci struktur při případném porušení struktur, udržují komunikaci s jinými částicemi ve  strukturách spolu se záznamovou pamětí o strukturách s možností přeměny struktur těl hmotných na struktury těl světelné a mají schopnost přepínat u všech částic v ATOMU nejenom změny z částic na vlny, ale umí i měnit částicové trojprostředí a to 1. neutrální prostředí  2. kladné prostředí (L) a 3 záporné prostředí (S).

casticeTyto tři prostředí mají všechny částice neměnně dané a nejde jim žádné z těchto tří prostředí jakkoli deaktivovat, jakkoli vzít, jakkoli ukrást či jakkoli jinak odstranit a proto by bylo fajn, aby tyto tři prostředí začaly částice opět používat ke spokojenému životu na Zemi.

Kniha ALLATRA se ale mimo jiné dále nevědomky zavádivě zmiňuje o rozdělení všeho na dobro a zlo, kdy ale ony pojmy dobro a zlo nastalo teprve poté, co částice přestaly používat svá třetí neutrální prostředí, což způsobilo, že se částice přestaly vyvazovat ze struktur, protože tím, že si částice nezneutralizovaly svá prostředí při změně na vlnu, tak na ně stále působily energetické síly z okolních struktur v prostoru a vyvázání těchto vln ze struktur bylo kvůli tomuto drobnému detailu kvůli nezneutralizování své vlny složité a proto se přišlo s velice složitým, smutným a nepochopitelným náhradním řešením vyvazování částic ze struktur, pomocí rozežírání struktur recyklátory, trávením kyselinami a rozkladem zvenčí, kdy právě toto řešení způsobilo na Zemi ony dvě tváře obrazu a to na jedné straně dobré zrození a na druhé straně  zlá smrt s rozkladem rozežírání ze stran recyklátorů.

Je proto velice důležité zmínit to, že všechny částice byly navrženy a vytvořeny tak, aby byla celému stvořenému obrazu vždy zajištěna tvář bez porušení rozkladem a hnilobou a bez potřeby dělení jednoho dokonalého celku na ty dobré dávající a na ty zlé beroucí.

Proto poté, až částice začnou opět využívat svá třetí neutrální prostředí, tak se budou  umět změnit z částic na neutrální vlny, tím budou moci hmotnou strukturu změnit na světelnou strukturu a nebo se budou moci ze struktur dle potřeby samy vyvázat a podobně jako autíčka na silnicích se budou moci tyto vlny přemístit po různých drahách, do dalších struktur, dle svého výběru, bez potřeby rozkladů všech struktur z ATOMŮ ze stran recyklátorů, červů, hniloby, plísně atd. což poté bude pro všechny částice mnohem příjemnější, protože když nebudou struktury v rozdělení na struktury tvůrců a struktury recyklátorů, tak budou moci všechny částice volit již pouze mezi strukturami tvůrců, což vyřeší spoustu současných problémů spojených s přechody z tvůrců na recyklátory a s přechody recyklátorů na tvůrce, které mají vedlejší negativní efekty v podobě různých společenských nepřizpůsobivostí v prostředí, různých fóbií, nevysvětlitelných strachů, psychických, zdravotních, tělesných, či jiných poruch, včetně chorob stárnutí a posléze i v podobě smrti a rozkladu, kdy toto vše je spojené právě s oním rozdělením na tvůrce a recyklátory, na andílky a čerty, na ovce a vlky, či jiné vyznavačsky různé škatulky, které jeden celek rozdělují na dvě různé poloviny jdoucí proti sobě např. sever proti jihu a jih proti severu apod. spolu s matoucím názorem, že dvě energetická prostředí + a – byla dána všem částicím kvůli učinění mezi nimi rozdílů na kladné dobré a záporné beroucí, ale ve skutečnosti všem částicím bylo dáno  prostředí + a – pouze proto, aby díky těmto dvěma prostředím byly všechny částice energeticky nezávislé a uměly si všechny částice tímto svým obojím prostředím vyrobit vlastní energii k tomu, aby si mohly vytvořit spokojené a harmonické prostředí, ve kterém se jim bude líbit a budou v něm šťastné a spokojené a které bude bez nesmyslných překážek, honiček, problémů předhánění se a porážení se mezi sebou navzájem.

Neutrální prostředí si částice aktivují tak, že si spustí rychloimpulzní přepínání mezi svým prostředím + a svým prostředím -, kdy toto rychloimpulzní přepínání mezi prostředím + a – způsobí u částic to, že na ně přestanou působit okolní síly, ony samy si vytvoří pro sebe svoji vlastní energii a okolní síly jim budou sloužit pouze jako orientační body, které budou moci využít jak ke svému udržení se ve strukturách, tak i pro případné vyvázání se a vycestování ze kterékoliv struktury, či si budou moci svoji hmotnou strukturu změnit na strukturu světelnou či naopak. Toto neutrální prostředí si takto může aktivovat jak Proton, tak Neutron, tak i Elektron, který by navíc po nastavení svého neutrálního prostředí už nemusel nosit břímě energetického náboje pro všechny ostatní částice, protože by všechny ostatní částice již byly samy sobě energeticky soběstačné a všechny částice by konečně mohly začít spokojeně žít, bez vynucené závislosti jedné částice na druhé částici a společně by se poté mohly všechny částice radovat  ze všeho ve svojí energetické svobodě vytvořeného.

Řešení vyvazování částic změnou částic na vlnu, proto bylo původním řešením, které ale poté bylo nahrazeno recyklačním pojídacím řešením, ve kterém se na místo vyvazování částic ze struktur změnou částic na vlnu, kladou do vytvořených struktur vajíčka červíků a místo změn částic na vlny se tyto vajíčka líhnou a mění se na pojídací červíky, podobající se těmto vlnám jako vejce vejci a proto podoba částic s vajíčky a spirálové vlny částic se spirálovým vlněním červíků, není vůbec náhodná, ale je pouze znázorněním náhradního řešení za původní nastavení přímého vyvazování částic ze struktur prostřednictvím změn částic na neutrální vlny.

Proč si částice místo úžasné částicově vlnové tvorby a přeměny bez potřeby recyklování se navzájem navrhly onu hladovou a recyklačně pojídací červovsky zabíjecí housenkovskou variantu, je opravdu nepochopitelné, protože pokud by měly částice opravdu takový obrovský zájem o jídlo včetně masa a o všechny možné chutě, tak si nemusely dávat všechny možné druhy trávicích ústrojí, ale mohly si jakékoliv jídlo včetně masa se všemi možnými chutěmi poskládat ze svých vlastních částic kdykoli a kdekoli tak, aby kvůli svému jídlu nikdy nemusely mít jiné podoby nežli podoby osob a aniž by musely hubit jakýkoliv ze sebe poskládaný a vytvořený život.

Co tedy nyní s tím, pokud všem za tu dobu náhradního pojídacího řetězcového řešení, již jídlo a hlavně maso zachutnalo natolik, že se pojídacího řetězcového řešení již nikdo nevzdá a to kvůli vyjetým kolejím onoho náhradního nastavení na dobro a zlo, ovce a vlky, anděle a čerty, neboli na ty co jí a na ty co se vzdali a nechali se za slovo díky těmi pojídacími a využívajícími porážet, pojídat, dojit či stříhat ?

Inspirací pro všechny tvůrce i recyklátory, kteří mají rádi chutě, mají rádi jídlo, mají rádi spokojenost, mají rádi tvoření, ale nechtějí kvůli tvorbě bořit a kvůli jídlu a chutím jiné porážet, či nechtějí být jinými pro jídlo a chutě poráženi a nelíbí se jim ona zvěrokruhová řetězcová stále se prohazovací hra na ovce a vlky, tak všem těmto nechť je inspirací šťastná a spokojená Galaxie Světa LASKAVEL, ve kterém byla zachována záliba tvorby bez potřeby boření, ve kterém bylo zachováno uspokojení těla, ve kterém byla zachována záliba z prochutinství i chuť z prochutinství, ale toto prochutinství či uspokojení těla nikdy není na úkor jakéhokoliv jiného života, či s potřebou jakýkoliv život kvůli své zálibě k chutím k prochutinství či pro uspokojení těla, lovit, porážet, zotročovat a nebo hubit.

Laskavel – Svět

Fantomova periodická soustava prvků Stromu Lásky s výpočtem Relativní Atomové Hmotnosti Fantomových částeček, které dávají Atomům jejich RAH, kdy rozdíl mezi celkovou RAH Fantomových částeček a RAH atomů znázorňuje hmotnostní působení okolní RAH na jednotlivé Fantomovy částečky z prostředí s relativně pohyblivým koeficientem 0,00076 na jednu Fantomovu částečku Po.
U Protonu:  12 Po x 0,08 RAH – U Neutronu: 33 Po x 0,03 RAH     a U Elektronu: 13 Po x 0,00004 RAH
Proton F.Prot. Neutron F.Neutr. Elektron F.Elekt. F. sum. RAH F. P. RAH F. N. RAH F. E. RAH F.RAH.C. Fx0,00076
vodík (H) 1 12 0 0 1 13 25 1,00794 0,96 0 0,00052 0,96052 0,97952
helium (He) 2 24 2 66 2 26 116 4,002602 1,92 1,98 0,00104 3,90104 3,9892
lithium (Li) 3 36 4 132 3 39 207 6,941 2,88 3,96 0,00156 6,84156 6,99888
beryllium (Be) 4 48 5 165 4 52 265 9,012182 3,84 4,95 0,00208 8,79208 8,99348
bor (B) 5 60 6 198 5 65 323 10,811 4,8 5,94 0,0026 10,7426 10,98808
uhlík (C) 6 72 6 198 6 78 348 12,011 5,76 5,94 0,00312 11,70312 11,9676
dusík (N) 7 84 7 231 7 91 406 14,00674 6,72 6,93 0,00364 13,65364 13,9622
kyslík (O) 8 96 8 264 8 104 464 15,9994 7,68 7,92 0,00416 15,60416 15,9568
fluor (F) 9 108 10 330 9 117 555 18,9984032 8,64 9,9 0,00468 18,54468 18,96648
neon (Ne) 10 120 10 330 10 130 580 20,1797 9,6 9,9 0,0052 19,5052 19,946
sodík (Na) 11 132 12 396 11 143 671 22,989768 10,56 11,88 0,00572 22,44572 22,95568
hořčík (Mg) 12 144 12 396 12 156 696 24,305 11,52 11,88 0,00624 23,40624 23,9352
hliník (Al) 13 156 14 462 13 169 787 26,981539 12,48 13,86 0,00676 26,34676 26,94488
křemík (Si) 14 168 14 462 14 182 812 28,0855 13,44 13,86 0,00728 27,30728 27,9244
fosfor (P) 15 180 16 528 15 195 903 30,973762 14,4 15,84 0,0078 30,2478 30,93408
síra (S) 16 192 16 528 16 208 928 32,066 15,36 15,84 0,00832 31,20832 31,9136
chlor (Cl) 17 204 18 594 17 221 1019 35,4527 16,32 17,82 0,00884 34,14884 34,92328
argon (Ar) 18 216 22 726 18 234 1176 39,948 17,28 21,78 0,00936 39,06936 39,96312
draslík (K) 19 228 20 660 19 247 1135 39,0983 18,24 19,8 0,00988 38,04988 38,91248
vápník (Ca) 20 240 20 660 20 260 1160 40,078 19,2 19,8 0,0104 39,0104 39,892
skandium (Sc) 21 252 24 792 21 273 1317 44,95591 20,16 23,76 0,01092 43,93092 44,93184
titan (Ti) 22 264 26 858 22 286 1408 47,88 21,12 25,74 0,01144 46,87144 47,94152
vanad (V) 23 276 28 924 23 299 1499 50,9415 22,08 27,72 0,01196 49,81196 50,9512
chrom (Cr) 24 288 28 924 24 312 1524 51,9961 23,04 27,72 0,01248 50,77248 51,93072
mangan (Mn) 25 300 30 990 25 325 1615 54,93805 24 29,7 0,013 53,713 54,9404
železo (Fe) 26 312 30 990 26 338 1640 55,847 24,96 29,7 0,01352 54,67352 55,91992
kobalt (Co) 27 324 32 1056 27 351 1731 58,9332 25,92 31,68 0,01404 57,61404 58,9296
nikl (Ni) 28 336 31 1023 28 364 1723 58,6934 26,88 30,69 0,01456 57,58456 58,89404
měď (Cu) 29 348 35 1155 29 377 1880 63,546 27,84 34,65 0,01508 62,50508 63,93388
zinek (Zn) 30 360 35 1155 30 390 1905 65,39 28,8 34,65 0,0156 63,4656 64,9134
gallium (Ga) 31 372 39 1287 31 403 2062 69,723 29,76 38,61 0,01612 68,38612 69,95324
germanium (Ge) 32 384 45 1485 32 416 2285 76,61 30,72 44,55 0,01664 75,28664 77,02324
arsen (As) 33 396 42 1386 33 429 2211 74,92159 31,68 41,58 0,01716 73,27716 74,95752
selen (Se) 34 408 45 1485 34 442 2335 78,96 32,64 44,55 0,01768 77,20768 78,98228
brom (Br) 35 420 45 1485 35 455 2360 79,904 33,6 44,55 0,0182 78,1682 79,9618
krypton (Kr) 36 432 48 1584 36 468 2484 83,8 34,56 47,52 0,01872 82,09872 83,98656
rubidium (Rb) 37 444 48 1584 37 481 2509 85,4678 35,52 47,52 0,01924 83,05924 84,96608
stroncium (Sr) 38 456 50 1650 38 494 2600 87,62 36,48 49,5 0,01976 85,99976 87,97576
yttrium (Y) 39 468 50 1650 39 507 2625 88,90585 37,44 49,5 0,02028 86,96028 88,95528
zirkonium (Zr) 40 480 51 1683 40 520 2683 91,224 38,4 50,49 0,0208 88,9108 90,94988
niob (Nb) 41 492 52 1716 41 533 2741 92,90638 39,36 51,48 0,02132 90,86132 92,94448
molybden (Mo) 42 504 54 1782 42 546 2832 95,94 40,32 53,46 0,02184 93,80184 95,95416
technecium (Tc) 43 516 55 1815 43 559 2890 97,9072 41,28 54,45 0,02236 95,75236 97,94876
ruthenium (Ru) 44 528 57 1881 44 572 2981 101,07 42,24 56,43 0,02288 98,69288 100,95844
rhodium (Rh) 45 540 58 1914 45 585 3039 102,9055 43,2 57,42 0,0234 100,6434 102,95304
palladium (Pd) 46 552 60 1980 46 598 3130 106,42 44,16 59,4 0,02392 103,58392 105,96272
stříbro (Ag) 47 564 61 2013 47 611 3188 107,8682 45,12 60,39 0,02444 105,53444 107,95732
kadmium (Cd) 48 576 64 2112 48 624 3312 112,411 46,08 63,36 0,02496 109,46496 111,98208
indium (In) 49 588 66 2178 49 637 3403 114,818 47,04 65,34 0,02548 112,40548 114,99176
cín (Sn) 50 600 69 2277 50 650 3527 118,71 48 68,31 0,026 116,336 119,01652
antimon (Sb) 51 612 71 2343 51 663 3618 121,757 48,96 70,29 0,02652 119,27652 122,0262
tellur (Te) 52 624 76 2508 52 676 3808 127,6 49,92 75,24 0,02704 125,18704 128,08112
jod (I) 53 636 74 2442 53 689 3767 126,90447 50,88 73,26 0,02756 124,16756 127,03048
xenon (Xe) 54 648 77 2541 54 702 3891 131,29 51,84 76,23 0,02808 128,09808 131,05524
cesium (Cs) 55 660 78 2574 55 715 3949 132,90543 52,8 77,22 0,0286 130,0486 133,04984
baryum (Ba) 56 672 81 2673 56 728 4073 137,327 53,76 80,19 0,02912 133,97912 137,0746
lanthan (La) 57 684 82 2706 57 741 4131 138,9055 54,72 81,18 0,02964 135,92964 139,0692
cer (Ce) 58 696 82 2706 58 754 4156 140,115 55,68 81,18 0,03016 136,89016 140,04872
praseodym (Pr) 59 708 82 2706 59 767 4181 140,90765 56,64 81,18 0,03068 137,85068 141,02824
neodym (Nd) 60 720 84 2772 60 780 4272 144,24 57,6 83,16 0,0312 140,7912 144,03792
promethium (Pm) 61 732 84 2772 61 793 4297 144,9127 58,56 83,16 0,03172 141,75172 145,01744
samarium (Sm) 62 744 88 2904 62 806 4454 150,36 59,52 87,12 0,03224 146,67224 150,05728
europium (Eu) 63 756 89 2937 63 819 4512 151,965 60,48 88,11 0,03276 148,62276 152,05188
gadolinium (Gd) 64 768 93 3069 64 832 4669 157,25 61,44 92,07 0,03328 153,54328 157,09172
terbium (Tb) 65 780 94 3102 65 845 4727 158,92534 62,4 93,06 0,0338 155,4938 159,08632
dysprosium (Dy) 66 792 97 3201 66 858 4851 162,5 63,36 96,03 0,03432 159,42432 163,11108
holmium (Ho) 67 804 98 3234 67 871 4909 164,93032 64,32 97,02 0,03484 161,37484 165,10568
erbium (Er) 68 816 99 3267 68 884 4967 167,26 65,28 98,01 0,03536 163,32536 167,10028
thulium (Tm) 69 828 100 3300 69 897 5025 168,93421 66,24 99 0,03588 165,27588 169,09488
ytterbium (Yb) 70 840 103 3399 70 910 5149 173,04 67,2 101,97 0,0364 169,2064 173,11964
lutecium (Lu) 71 852 104 3432 71 923 5207 174,967 68,16 102,96 0,03692 171,15692 175,11424
hafnium (Hf) 72 864 106 3498 72 936 5298 178,49 69,12 104,94 0,03744 174,09744 178,12392
tantal (Ta) 73 876 108 3564 73 949 5389 180,9479 70,08 106,92 0,03796 177,03796 181,1336
wolfram (W) 74 888 110 3630 74 962 5480 183,84 71,04 108,9 0,03848 179,97848 184,14328
rhenium (Re) 75 900 111 3663 75 975 5538 186,207 72 109,89 0,039 181,929 186,13788
osmium (Os) 76 912 114 3762 76 988 5662 190,23 72,96 112,86 0,03952 185,85952 190,16264
iridium (Ir) 77 924 115 3795 77 1001 5720 192,22 73,92 113,85 0,04004 187,81004 192,15724
platina (Pt) 78 936 117 3861 78 1014 5811 195,08 74,88 115,83 0,04056 190,75056 195,16692
zlato (Au) 79 948 118 3894 79 1027 5869 196,96654 75,84 116,82 0,04108 192,70108 197,16152
rtuť (Hg) 80 960 121 3993 80 1040 5993 200,59 76,8 119,79 0,0416 196,6316 201,18628
thallium (Tl) 81 972 123 4059 81 1053 6084 204,3833 77,76 121,77 0,04212 199,57212 204,19596
olovo (Pb) 82 984 125 4125 82 1066 6175 207,2 78,72 123,75 0,04264 202,51264 207,20564
bismut (Bi) 83 996 126 4158 83 1079 6233 208,98037 79,68 124,74 0,04316 204,46316 209,20024
polonium (Po) 84 1008 125 4125 84 1092 6225 208,9824 80,64 123,75 0,04368 204,43368 209,16468
astat (At) 85 1020 125 4125 85 1105 6250 209,9871 81,6 123,75 0,0442 205,3942 210,1442
radon (Rn) 86 1032 136 4488 86 1118 6638 222 82,56 134,64 0,04472 217,24472 222,2896
francium (Fr) 87 1044 136 4488 87 1131 6663 223 83,52 134,64 0,04524 218,20524 223,26912
radium (Ra) 88 1056 138 4554 88 1144 6754 226,0254 84,48 136,62 0,04576 221,14576 226,2788
aktinium (Ac) 89 1068 138 4554 89 1157 6779 227,0278 85,44 136,62 0,04628 222,10628 227,25832
thorium (Th) 90 1080 142 4686 90 1170 6936 232,0381 86,4 140,58 0,0468 227,0268 232,29816
protaktinium (Pa) 91 1092 140 4620 91 1183 6895 231,03588 87,36 138,6 0,04732 226,00732 231,24752
uran (U) 92 1104 146 4818 92 1196 7118 238,0289 88,32 144,54 0,04784 232,90784 238,31752
neptunium (Np) 93 1116 144 4752 93 1209 7077 237,0482 89,28 142,56 0,04836 231,88836 237,26688
plutonium (Pu) 94 1128 150 4950 94 1222 7300 244,0642 90,24 148,5 0,04888 238,78888 244,33688
americium (Am) 95 1140 148 4884 95 1235 7259 243,0614 91,2 146,52 0,0494 237,7694 243,28624
curium (Cm) 96 1152 151 4983 96 1248 7383 247,0703 92,16 149,49 0,04992 241,69992 247,311
berkelium (Bk) 97 1164 150 4950 97 1261 7375 247,0703 93,12 148,5 0,05044 241,67044 247,27544
kalifornium (Cf) 98 1176 153 5049 98 1274 7499 251,0796 94,08 151,47 0,05096 245,60096 251,3002
einsteinium (Es) 99 1188 153 5049 99 1287 7524 252,083 95,04 151,47 0,05148 246,56148 252,27972
fermium (Fm) 100 1200 157 5181 100 1300 7681 257,0951 96 155,43 0,052 251,482 257,31956
mendelevium (Md) 101 1212 157 5181 101 1313 7706 258,1 96,96 155,43 0,05252 252,44252 258,29908
nobelium (NO) 102 1224 157 5181 102 1326 7731 259,1009 97,92 155,43 0,05304 253,40304 259,2786
lawrencium (Lr) 103 1236 159 5247 103 1339 7822 262,11 98,88 157,41 0,05356 256,34356 262,28828
rutherfordium (Rf) 104 1248 157 5181 104 1352 7781 261 99,84 155,43 0,05408 255,32408 261,23764
dubnium (Db) 105 1260 157 5181 105 1365 7806 262 100,8 155,43 0,0546 256,2846 262,21716
seaborgium (Sg) 106 1272 160 5280 106 1378 7930 266 101,76 158,4 0,05512 260,21512 266,24192
bohrium (Bh) 107 1284 157 5181 107 1391 7856 264 102,72 155,43 0,05564 258,20564 264,1762
hassium (Hs) 108 1296 169 5577 108 1404 8277 277 103,68 167,31 0,05616 271,04616 277,33668
meitnerium (Mt) 109 1308 159 5247 109 1417 7972 268 104,64 157,41 0,05668 262,10668 268,1654
darmstadtium (Ds) 110 1320 171 5643 110 1430 8393 281 105,6 169,29 0,0572 274,9472 281,32588
roentgenium (Rg) 111 1332 161 5313 111 1443 8088 272 106,56 159,39 0,05772 266,00772 272,1546
kopernicium (Cn) 112 1344 173 5709 112 1456 8509 285 107,52 171,27 0,05824 278,84824 285,31508
ununtrium (Uut) 113 1356 171 5643 113 1469 8468 284 108,48 169,29 0,05876 277,82876 284,26444
flerovium (Fl) 114 1368 175 5775 114 1482 8625 289 109,44 173,25 0,05928 282,74928 289,30428
ununpentium (Uup) 115 1380 173 5709 115 1495 8584 288 110,4 171,27 0,0598 281,7298 288,25364
livermorium (Lv) 116 1392 176 5808 116 1508 8708 292 111,36 174,24 0,06032 285,66032 292,2784
ununseptium (Uus) 117 1404 177 5841 117 1521 8766 294 112,32 175,23 0,06084 287,61084 294,273
ununoctium (Uuo) 118 1416 175 5775 118 1534 8725 293 113,28 173,25 0,06136 286,59136 293,22236

Zde stránka s názornou grafickou ukázkou nastavení Fantomových částeček Po ve všech částicích:

https://allatra-science.org/cs/particles

Grafické znázornění nastavení vlastností  Fantomových částeček Po v tělech osob se změnou částic na vlny, čímž se znázorňuje způsob tvoření se schopností přeměňování všeho prostřednictvím právě těchto změn částic na vlny, nikoli způsob pojídání všeho nějakými hladovými housenkami či hady, jak si to všichni mylně myslí.

Elektron2

Spirálová struktura elektronu podle znalostí PRAPŮVODNÍ FYZIKY ALLATRA

Ve skutečnosti se elektron skládá z 13 fantomových částic Po
a má jedinečnou strukturu. ((Zpráva «PRAPŮVODNÍ FYZIKY ALLATRA»)

Nedávno jsem se seznámil se zprávou «PRAPŮVODNÍ FYZIKY ALLATRA», která byla vytvořena výzkumnou skupinou mezinárodního společenského hnutí «ALLATRA». Zpráva obsahuje jedinečné informace o struktuře elektronu a přeměně elektronu z částice na vlnu.

elektron-1

Obrázek ze zprávy „PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA“

2_přeměna elektronu

Obrázek z knihy „ALLATRA“

 • Zbytky tohoto starověkého východního učení se odráží v různých sbírkách indické literatury, včetně sbírky „Vaysheshikasutra“, v níž je zmínka o extrémně malé částečce, která má sférický tvar (parimandalya)a je primární neměnnou příčinou všech věcí (str. 11) [1].
 • …v trojrozměrném světě nemá ezoosmická membrána prakticky žádnou tloušťku, ale zároveň je reálná a její vnitřní prostor je neomezený. Mezi sousedními ezoosmickými membránami nacházejícími se na stejné přímce (ve stejné řadě) je vždy absolutní vzdálenost (str. 45) [1].
 • Fantomová částecká Po, je uspořádaná struktura, která je v neustálém spirálovitém pohybu ([1], (str. 61).
 • Elektron se skládá z 13 fantomových částeček Po (str. 76) [1].
 • …Ale vědci zatím nevědí, že i samotný elektron je stočený do spirály. Přičemž tato spirála (jedná a ta sama) může být zatočena jak doleva tak i doprava, v závislosti na rozmístění náboje. Takže, právě díky takovému spirálovitému tvaru a změně místa koncentrace náboje, přechází tento elektron snadno ze stavu částice do stavu vlny a naopak.
 • …Ve stavu částice má elektron vnější záporný náboj a levotočivou spirálu, ale ve stavu vlny má pravotočivou spirálu a vnější kladný náboj. A celá tato přeměna probíhá díky ezoosmóze.

Podíváme-li se pozorně na obrázek č. 8, můžeme najít určité geometrické zákonitosti prostorového uspořádání fantomových částeček Po v levotočivé spirálovité struktuře:

 1. Pomyslná centra fantomových částeček Po levotočivé spirály elektronu se nachází na povrchu sféry (jako velmi malá částečka, která má sférický tvar (parimandalya)).
 2. Pomyslná centra fantomových částeček Po jsou rovnoměrně rozmístěna podél osy, od jednoho pólu sféry k druhému, tj. absolutní vzdálenost mezi ezoosmickými membránami odpovídá vzdálenosti mezi fantomovými částečkami Po, podél středové osy, spojující hlavní a poslední fantomovou částečku Po (každá z fantomových částeček Po je na své úrovni).
 3. Prostorová levotočivá spirála elektronu má variabilní (proměnlivý) poloměr.
 4. Počet otoček levotočivé spirály elektronu se rovná sedmi (7).

Pro další analýzu levotočivé spirály ELEKTRONU jsem použil program AutoCAD [3], s jehož pomocí jsem vytvořil spirálu, podél které se automaticky rozmístili sféry pomyslného poloměru (fantomové částečky Po). Parametry Archimédovy spirály jsou následující:

 • počet závitů ve spirálovité struktuře elektronu vždy zůstává konstantní a rovná se sedmi (7);
 • poloměr největšího závitu byl vzat jako jedna celá;
 • výška spirály se měnila libovolně, aby bylo možné porovnat výsledky simulace.

Ukázalo se, že při pohledu na spirálovitou strukturu elektronu seshora, se fantomové částečky Po rozmístily určitým způsobem (viz obr. 3) – ve tvaru znaku AllatRa.

spirálovitá struktura elektronu

Taková prostorová struktura spirály neodpovídala přesně obrázku č. 8 uvedenému ve zprávě [1], ale podobnost struktury byla zřejmá. Proto bylo nutné správně zmodelovat spirálu a upřesnit prostorové umístění fantomových částeček Po, při uspořádání do tvaru pracovního znaku AllatRa. Proto bylo nutné analyzovat vše z jiného pohledu.

pracovní znak

Pracovní znak „ALLATRA“: prázdný kruh nad prázdným půlměsícem s růžky směrujícími nahoru.

Zavedeme takovou relativní veličinu Δ, která bude charakterizovat poměr počtu závitů a počtu mezer mezi fantomovými částečkami Po v ELEKTRONU.

Tabulka 1

Parametry spirálovité struktury ELEKTRONU

tabulka_1

Tato relativní veličina Δ leží v základu fundamentálního procesu udržujícího dočasnou existenci celého hmotného vesmíru – EZOOSMÓZY.

Je známo, že jeden celý závit spirály odpovídá úhlu 360°. Je také zřejmé, že pomyslná centra fantomových částeček Po jsou rovnoměrně uspořádána podél osy elektronu a spojující dva póly, tzn., fantomové částečky Po, jsou umístěny na určitých úrovních (podobně jako města, která jsou v různých zeměpisných šířkách naší planety). Vzhledem k tomu, že absolutní vzdálenost mezi ezoosmickými membránami zůstává konstantní za jakýchkoli možných podmínek (str. 59) [1], může být vzata za jednotku. Sedm závitů spirály elektronu má 2520 stupňů:            

                                                                          vzoreček_1

Proto se úhel, tvořený dvěma hranami (o) mezi pomyslnými centry fantomových částeček Po, které se nachází na sousedních úrovních, počítá podle vzorce:

vzoreček_2

Jestliže úhel 210o je vnější, potom vedlejší vnitřní úhel mezi úsečkami vedoucími k pomyslným centrům dvou sousedních fantomových částeček Po je: 360о – 210о = 150о

Podívejme se na princip uspořádání spirálovité struktury elektronu. Na horním a dolním pólu spirálovité struktury je vždy umístěna jedna fantomová částečka Po (jedná hlavní a jedná poslední), a zbývající fantomové částečky Po, jsou nerovnoměrně umístěny podél trajektorie spirály pod stejným úhlem (210о) a se stejným odstupem (jehož délka může být vzata za jednotku). Takže, pomyslná centra fantomových částeček Po, jsou umístěna na povrchu sféry, jejíž průměr odpovídá počtu mezer mezi fantomovými částečkami Po elektronu (anebo počtu úrovní fantomních částic Po). Průměr sféry se rovná 12 jednotkám.

Pro zjednodušení můžeme použít vzorce přechodu od sférických souřadnic (šířka (ϕ) a délka (θ) pomyslného centra fantomové částečky Po) do kartézských prostorových souřadnic (x, y, z) [4]. Počátek kartézské soustavy souřadnic se shoduje s geometrickým středem sféry (středový bod osy elektronu), na povrchu které jsou rozmístěna pomyslná centra fantomových částeček Po. Daný souřadnicový systém je lokální.

Tabulka 2

Vzorec přechodu k prostorovým kartézským souřadnicím pomyslných center fantomových částeček Po, podle geometrického středu sféry

tabulka_2_1

kde R – poloměr sféry elektronu, který se rovná 12 jednotkám; θ – délka pomyslného centra fantomové částečky Po (tj. azimut každé fantomové částečky Po, se mění každých 210o proti směru hodinových ručiček); ϕ – šířka fantomové částečky Po. Šířka ϕ pomyslného centra každé fantomové částečky Po, se vypočítá pomocí třetí souřadnice z, která odpovídá úrovni umístění fantomové částečky Po, podle geometrického středu sféry:

vzorečk_3

Dále se trojrozměrné souřadnice pomyslných center vložily do programu AutoCad [3] a bylo provedeno další modelování. Níže jsou zobrazena schémata prostorového uspořádání fantomových částeček Po v elektronu.

schema uspořádání částeček Po v elektronu

Obr. 3. Schéma uspořádání fantomových částeček Po ve spirálovité struktuře ELEKTRONU

rozmístění fantomových částeček Po v elektronu

Obr. 4. Rozmístění fantomových částeček Po na povrchu sféry ELEKTRONU

Je třeba poznamenat, že vzdálenost mezi sousedními fantomovými částečkami Po, podél křivky prostorové spirály elektronu je různá, protože se délka poloměru sféry, na jejímž povrchu se prostorová spirála nachází, mění. Kdybychom spirálu elektronu roztáhli, vypadala by takto (obr. 5):

protažená spirálovitá struktura

Obr. 5. Protažená spirálovitá struktura ELEKTRONU.

Poté, co bylo zjištěno prostorové rozložení fantomových částeček Po, zbývalo je už jen spojit a podívat se na výsledek. Nejlíp se dařilo spojení oblouky provedené způsobem, který je znázorněn na obrázku níže:

varianty formování znaku allatra

Obr. 6. Varianty formování pracovního znaku Allatra

Jelikož se všechny fantomové částečky Po, jako i samotný elektron neustále spirálovitě pohybují v ezoosmickém prostoru, dané schematické vyobrazení znaku AllatRa odpovídá jen jeho schematickému statickému stavu. Obrázek 6 ukazuje dvě varianty sestrojení kružnic (kruh nad půlměsícem), ale v tuto chvíli není známo, jaká interpretace znaku je správná. Tato otázka zůstává otevřená a vybízí k dalším úvahám.

ZÁVĚR: Prostorové uspořádání pomyslných center fantomových částeček Po, ve spirálovité struktuře ELEKTRONU odpovídá bodům, skrze které lze provést symetrické oblouky a kruh, což vytváří obraz, velmi podobný pracovnímu znaku AllatRa.

Zdroj: http://allatra-science.org/publication/spiralevidnaja-struktura-elektrona

Spirálovité struktury elementárních částic
Spirálovité struktury elementárních částic
celkový pohyb hmoty ve Vesmíru, včetně celkového pohybu galaxií,
probíhá ve spirále»
z knihy «AllatRa»Ve zprávě «PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA» najdeme velmi zajímavé informace o spirální struktuře elementárních částic. Jsou to neobvyklé informace jdoucí daleko nad rámec představ moderní vědy. Až do teď se oficiální věda opírala o pojem „elementární částice“ bez hlubšího pochopení toho, z čeho se vlastně skládají.Vezměme například elektron, který je vědci považován za nedělitelnou, non-strukturovanou částici. Ale zpráva skupiny vědců ALLATRA SCIENCE rozptýlila tento mýtus. Ve skutečnosti má elektron spirálovitou strukturu a sestává se z 13 fantomových částeček Po. K prozkoumání tohoto směru mě také přivedl článek na webových stránkách ALLATRA SCIENCE «Spirálovitá struktura elektronu podle znalostí PRAPŮVODNÍ FYZIKY ALLATRA». S využitím programu Auto CAD se autoru článku podařila simulace elektronu, při které bylo v jeho struktuře vidět vyobrazení znaku „AllatRa“!Rozhodla jsem se tedy provést simulaci u některých dalších elementárních částic. Nebylo to složité, stačilo jen použít informace ze zprávy o počtu fantomových částeček Po v každé z nich. V tomto článku uvádíme vytvořené (za pomoci simulace) spirálovité vzory pro následující elementární částice: foton-4 (4 fantomové částečky Po), neutrino (5 Po), proton (12 Po), neutron (33 Po) a také pro oficiální vědu dosud neznámé částice, které se skládají ze 7 Po, 25 Po, 39 Po, 47 Po, 60 Po a 72 Po (viz. zprávu „PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA“ с. 78 [1]).V knize «AllatRa» se dočteme, že elektron má ve stavu částice spirálovitou strukturu zatočenou proti směru hodinových ručiček. A v jakém směru jsou zatočené spirálovité struktury jiných elementárních částic ve stavu vlny a částice? Pokud vezmeme v úvahu, že proton a elektron mají různé náboje, potom můžeme říci, že se jejich spirálovité konstrukce mezi sebou také liší, tj. mají jiný směr zatočení spirály ve stavu částice a vlny.Ve článku „Spirálovitá struktura elektronu podle znalostí PRAPŮVODNÍ FYZIKY ALLATRA“ je popsána technika konstruování spirálovité struktury elektronu v AutoCADu [3].Tabulka 1Spirálovitá struktura elementárních částic(dodatečně uvedeny stránku ve zprávě “PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA”, kde umístěna podrobná informace o struktuře částice)Závěr: spirálovité struktury elementárních částic jsou velmi zajímavé téma pro další studium. Projekce rozložení fantomových částeček Po, v rovině kolmé k ose otáčení elementární částice, tvoří odlišný znak pro každou částici. Geometrické charakteristiky a kinematické parametry prostorového uspořádání fantomových částeček Po v elementárních částicích rovněž stojí za úvahu. Vzhledem k velké četnosti spirálových struktur v přírodě a fraktálním zákonitostem, může studium základů struktury elementárních částic vést k neočekávaným objevům v různých oblastech vědy a techniky.Anna KolosKlíčová slova: spirálovitá struktura, foton, neutrino, proton, elektron, neutron, elementární částice, PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA, znak AllatRa, pracovní znak.

Částice ATOMU

Proton  12 F. částeček
Proton1 Proton
Elektron 13 F.částeček
Elektron1 Elektron
Prvočástice a druhočástice ATOMU neutron 33 F. částeček

Neutron1 Neutron

Částice mimo ATOM, které byly součástí Neutronu
Neutrino 5 F.částeček

NeutrinoNeutrino1

Antineutrino 5 F.částeček

NeutrinoNeutrino1

Další částice Foton 4 F. částečky

foton

Foton1

 

Návrh energie, bez honění elektronů ve vodičích či v orbitalech

nova podoba vodice3vlnkovy neutral2

impulzni hodnoty

 

impulzni kodove hodnotyVedomi atom

 

Nastaveni

Nejjednodušším řešením je vždy takové řešení, které nemusí dělat restart celku, ale může celek pouze doplnit o jeden sice malý, ale významný detail,  který se do celku nedoplnil  …

Neporušitelný ATOM, původní nastavení  … 🙂

atom obal

atom obal1

atom obal2a

A proto veškeré změny pro zajištění neporušitelnosti těl a zrušení povinné Hladové recyklace se smrtí, je nutné zahájit od neporušitelnosti ATOMŮ spolu s jejich  schopností se samovyvázat či přesvětlit ze struktur a to obojí prostřednictvím aktivace původního harmonického, neporušitelného a samovyvazovacího či přesvětlovacího nastavení všech Fantomových částeček ve všech částicích, ATOMU i mimo něj, protože neporušitelný ATOM tvoří neporušitelná těla se schopností samovyvázání ze struktur či přesvětlení, čímž se celkově ruší jakýkoliv veškerý případný DLUH za jakoukoli recyklaci struktur ze stran recyklátorů a celého recyklačního nastavení, protože pokud mají všechny ATOMY s Fantomovými částečkami od prvopočátku neporušitelnost se schopností se samovyvázat ze struktur, či přesvětlit, tak jakýkoliv případný DLUH za jakoukoli recyklaci neexistuje …