Strom Lásky

bloggif_582849e2df7db

Vítejte na stránkách STROM LÁSKY, který je Světem nových hodnot, technologií a projektů ve jménu Lásky, Vědy a Myšlení

AKTIVITA CELÉ STRÁNKY

Naše Motto : Mám-li se mít dobře Já, musí se mít dobře Všichni.

Světová půdní reforma – návrh

Cílem Stromu Lásky je, aby měl každý člověk na planetě minimálně 100 – 300 m2 vlastní půdy, která by byla přidělena každému člověku na Zemi zdarma a byla by osvobozena odech poplatků a daní. Protože každá planeta jejíž Světová vláda nezajistí pro každého obyvatele planety jistotu na bezúplatnou půdu Domova, bude stále čelit sporům, dohadování, přetahování, kupčení a předhánění se, kdo bude mít jaký kus půdy na takto půdně nedořešené planetě.

Na zemi je celkově 148 milionů km2 půdy, rozpočítáno pro 7 miliard lidí vychází pro jednu osobu 19 880 m2 půdy a proto z tohoto obrovského množství půdy  může velice snadno Světová vláda Země vyčlenit 100 – 300 m2 půdy pro každou jednu osobu žijící na Zemi.
Tato půda Domova 100 – 300 m2, by byla každým na Zemi užívaná k bydlení a k samoobživě se zákazem jakéhokoliv jejího finančního zatížení a zabavení (ochrana proti spekulantům, lichvářům atd.), či jakéhokoliv jiného zpeněžení či pronajmutí (ochrana proti nenasytným tržním obchodníkům) či zneužití k jakýmkoli násilným ideím (ochrana proti ideologickým nepokojům) a která by byla volně lokalitně vyměnitelná

Tento cíl má Strom Lásky proto, protože jistota práva na půdu Domova není na Zemi zatím podložena jakýmkoliv Světovým právem a ani zákonem, což způsobuje veškeré problémy, tíseň, nezájem o jakoukoli činnost, nejistotu a i ono bezdomovectví na Zemi … Každý stát, který zajistí a ošetří půdu Domova svým občanům, spolu se zajištěním střechy nad hlavou, může toto obojí doplnit výrobním programem v rámci možností, který by tak všichni na půdách Domova mohli pro stát realizovat a užitek z výrobního programu by byl ve prospěch všech občanů, kterým by se zaměstnavatelem stal přímo stát, zajišťující všem občanům v případě nouze nejenom jistotu půdy Domova a střechy nad hlavou, ale i garantovaný příjem z některého z výrobních programů přímo státu.  

Pokud Světová vláda Země zajistí každé žijící osobě na Zemi právo na jistotu půdy Domova v oněch 100 – 300 m 2 půdy a tuto půdu Domova ošetří tak, že bude životním minimem v případě potřeby, pro každého jednotlivého občana, tak poté nebude muset žádná vláda na Zemi řešit nerovnoprávnost, nepokoje a bezdomovectví svých občanů … A tato objasňující věta je směřovaná všem vládcům Země …

 

lidi svet1

  A ZDE je další téma k vyřešení

a tím jsou DLUHY na Zemi

SVETOVY DLUH

Světový dluh je znázorněním prastaré záležitosti týkající se oblasti smutného Údělu, že ten co byl určen, aby bral tvorbu od jiných, musel být tvrdým obchodníkem bez citů a tento tvrdý Úděl  byl každému dalšímu do řad získanému tvrdému obchodníkovi kompenzován skrze odškodňovací zisk úroků coby roků, aby se v těch všech rocích mohlo najít neúdělové řešení, které by od tohoto smutného tvrdého údělu všechny tvrdé obchodníky osvobodilo, tvorbu zachovalo a dalo všem Nové Jméno, Novou cestu  a Nový směr.

Proto vznikl Svět LASKAVEL … 🙂

Dle napsané historie Země s úvahami, že je vše vysvětlitelné i pochopitelné

Proč byl každý pokus o majetkovou či jakoukoli jinou rovnost mezi všemi pokaždé neúspěšný  a stále jsou ne jedné straně ti bohatí a na druhé straně ti chudí ?
Pokud se vše skládá z ATOMŮ, které se dělí na prvky chudé s málo Protony, s málo Neutrony a s málo Elektrony a prvky bohaté s hodně Protony, hodně Neutrony a hodně Elektrony, tak se všichni na Zemi budou dle tohoto vzoru řídit a také se budou dělit na ty co jsou chudí s málo majetkem, s malou slávou a s málo penězi a na ty co jsou bohatí s hodně majetkem, s velkou slávou a s hodně penězi, protože tak jak je nastaven ATOM, co by částice Země, sám k sobě a sám v sobě, tak se dle logiky podle něj bude chovat i celý systém neboli celý Svět z ATOMŮ složený sám k sobě a sám v sobě.
 
Proto všechny hmotné struktury a i celý řád na Zemi, jsou vlastně v nerovnosti kvůli nerovnosti v nastavení Atomů a k nastavení všeho k jejich obrazu jak je také psáno: „Učiňme člověka k našemu obrazu, podle naší podoby!“ A tím, že jsou všechny struktury složeny z Atomů ( obrazně z prachu), tak se všechny hmotné struktury opět v tyto Atomy obrátí  ( obrazně v prach ) …
Avšak ani jedna struktura na Zemi se na Atomy neumí bohužel obrátit  sama, bez vnějšího působení nějakých recyklátorských prostředníků,  protože Atomy na Zemi postrádají a nebo nevyužívají schopnost samovyvázání se ze struktur a proto je na Zemi  nastaveno ono zlé recyklační požírání všech struktur zvenčí ze stran recyklátorů, kteří to, že jsou ti zlí co struktury požírají a recyklují, mají navíc v náplni své práce, kvůli čemuž potom každý na Zemi zná jak to dobré, když se z Atomů něco tvoří a vyrábí ( urob, vyrob), tak i to zlé, když je ono vytvořené či vyrobené zvenčí rozežráno a zbořeno (boř, zboř) ze strany těch k tomuto boření vytvořených recyklátorů.
I kdyby se proto jakýkoliv ve fantazii popisovaný METRIX snažil vytvořit lidem dokonalou a harmonickou realitu bez onoho zla, bude každý takový pokus neúspěšný proto, protože je v každém zlo zakořeněno z důvodu nutnosti recyklátorské potřeby kazit, rozkládat a rozbíjet stále se tvořící kolběhovou tvorbu z Atomů, které přestaly využívat svojí schopnosti  samovyvazování se ze struktur.
A přitom všichni včetně Atomů mohli klidně již od prvopočátku svého vzniku znát jen tvoření, neboli jen to dobré a vůbec ke svému tvoření nepotřeboval znát ono recyklační, rozežírací a bourací nastavení neboli to zlé, protože stačilo aby se ATOM účastnil na strukturách, dle vzoru nastavení Laskavel, se schopností samovyvázání se z jakýchkoli neživých struktur či přesvětýlkování z živých struktur osob po nějaké předem stanovené době do řad Světýlkových, se zachováním životů a neubližování tak žádnému životu kvůli společenskému prochutinství či pohostinství hostin a bez potřeby nastavovat poté pro veškeré vytvořené struktury jakoukoli recyklaci zvenčí, ze strany pro tento účel vytvořených recyklátorů, vynucení této recyklace u všech recyklátorů Hladem, její zastavování u všech recyklátorů nástrojem bolesti, nemocemi a smrti a veškerou recyklaci u všech recyklátorů nastavovat s trávením, které otravuje jak samotné recyklátory, tak i prostředí do něhož přechází od recyklátorů přetrávená odpadní hmota.
 
Veškeré tedy ono recyklační nastavení podpořené Hladem, kdy Hlad nemůže za to, že musí být Hladem kvůli podpoření recyklace všeho vytvořeného a ani nemůže za to, že poté co již není ze strany recyklátorů co recyklovat, tak ONI recyklátoři umírají nikoli smrtí , ale Hladem  a už vůbec nemůže za to, že k zastavování recyklátorů byla nastavena bolest, nemoci a smrt , tak právě toto nastavení se stává zcela nepochopitelným , protože celé ono demonstrované nastavení s Hladem, bolestí, nemocemi, odpadním trávením a smrtí vůbec nemuselo být.
 
Citace z Genesis: Ale ví Bůh, že v kterýkoli den z něho jísti budete ( z recyklačního nastavení Země Dávej nebo Ber, vynucené Hladem a zastavované bolestí, nemocemi a smrtí) , otevrou se oči vaše; a budete jako bohové, vědouce dobré i zlé … ( opravdu velice smutné nastavení a muselo jít opravdu o velice smutný strom )
Proto, pokud by kdokoli milující začal jíst z takovéhoto smutného stromu recyklačního nastavení pro Zem, určitě by tak neučinil kvůli zachtivosti získat i pro sebe onu smutnou vynucenou recyklaci Hladem, zastavovanou bolestí, nemocemi a smrtí, ale jedl by z takového recyklačního stromu proto, aby se přišlo na to, jak u všech recyklátorů, kteří spásají vše vytvořené a byly pro onu recyklaci vytvořeni a nastaveni, ukončit ono jejich smutné recyklátorské nastavení vynucené Hladem, zastavované bolestí, nemocemi a smrtí, jinak nežli opět také jejich poražením a spasením.
Na jiné řešení bez potřeby porážení a recyklačního spasení všeho vytvořeného se přišlo a tím řešením je pro všechny Svět LASKAVEL

Pokud se proto ukončí na Zemi zatím prvotně alespoň bolest a nemoci u všech zvířecích recyklátorů, jejichž těla byly k recyklaci uzpůsobeny, tak bude ukončena i bolest a nemoci všude a ve všem, včetně bolesti a nemoci u lidí, kteří se k recyklaci přidaly sekundárně co by lidští recyklátoři a trojský chleba upečený z mleté mouky (muky) nebude už plný bolesti, nemocí a muky, pitím vína nebude už nikdo vinen a oplatky se nebudou nikomu ve frotách rozdávat na oplátku muset být pod obojím nastavením a to pod tím co dává (urob, tvoř) a pod tím co bere (boř, likviduj) . Po této prvotní úpravě, aby poté na Zemi nemusela být ani smrt a rozklad všeho vytvořené zvířecími a sekundárními recyklátory, tak tuto úpravu lze zajistit teprve po zaktivování schopnosti a možnosti samovyvazování se ATOMŮ ze všech neživých struktur a přesvětlení ATOMŮ všech živých struktur do ATOMŮ světelných struktur, kdy tato úprava je realizovatelná skrze Fantomovy částečky, které jsou obsaženy ve všech částicích, proto otázkou je jakou podobu světelných těl by po tomto zaktivování měla zvířata atd a zda by po přesvětlení do světelných těl neměla zvířata také světelná těla lidská, což by alespoň konečně objasnilo veškeré ono  verbování do řad dí(ý)kuvzdaných co by odevzdaných se a veškeré ty všechny různé směry vír, co by projev reklamací vůči současnému nastavení ATOMU, které bylo původně navrženo zcela jistě v zájmu zachování soudržnosti, neporušitelnosti  a harmonie jak u ATOMU, tak i v zájmu soudržnosti, neporušitelnosti a  harmonie u všeho z ATOMŮ vytvořeného, bez potřeby vytvářet z Atomů jakékoli zvířecí či jiné recyklační podoby kvůli zajištění recyklace.

Jinými slovy okamžikem kdy si ATOM ve všem zvolí, nastaví a zaktivuje svoji původní jedinečnou neporušitelnou, nevýbušnou a jednotnou harmonickou podobu se schopností funkčnosti a schopností samovyvázání se po předem nastavené době z neživých struktur a samopřesvětlení po předem nastavené a jednotné době z živých struktur, nebude poté dohadování o vládu různých extrémových korun, o vládu různých extrémových  trůnů a nebude potřeba jak smutného údělu recyklátorů, tak ani žádných příkazů  těmto recyklátorům: A teď to či ono vytvořené  sežer, zorej, zboř, zrecykluj, oper, semel, či se pro to či ono poper … 🙂

Zde je názorná obrazová ukázka toho, jak velice jednoduchá je DUHOVÁ proměna smutného hLadového recyklačního nastavení a koloběhového spasení všeho na Zemi

ve šťastný LASKAVEL … 🙂

promena v Laskavel

Nechat proto na Zemi stále dál veškeré ono recyklační kruhově pojídací nastavení, které je vynucené Hladem a zastavované bolestí, nemocemi a smrtí, by bylo pro všechny smutné a nyní po tom všem co již vyšlo najevo, už i nesmyslně zbytečné, proto všichni, včetně všech recyklátorů a v Genesis popisovaných smutných bohů, kteří museli znát jak dobré tvoření, tak i ono zlé bourání neboli oni Dávejberové, mají nový, spokojený a šťastný domov ve Světě Laskavel, protože tím, že ve Světě Laskavel je pouze přátelské a laskavé prochutinství, které není na úkor žádného života a není potřeba žádného vynuceného recyklačního boření a bourání všeho vytvořeného, tak mají úplně všichni těla osob, nikoli těla jakýchkoli recyklujících a poté ani recyklovaných zvířat, hmyzu, červů, brouků či bakterií a Duha je díky tomu ve světě Laskavel šťastná.

 
Země má připraveno Laskavelsko  a první změnou na Zemi je zrušení bolesti a nemoci u všech zvířecích recyklátorů, jejichž těla byly k recyklaci uzpůsobeny a kterým bolest a nemoci byly  aktivována právě onou recyklací,  což ukončí  současně i bolest a nemoci všude a ve všem, včetně bolesti a nemoci u lidí, kteří se k recyklaci přidaly sekundárně a to pouze proto, aby bylo nalezeno řešení jak zrušit potřebu zla neboli recyklaci, bolest nemoci a smrt.
Tyto IQ Podobnosti ATOMU se Světem nejsou náhodné a stačí je jenom pochopit, protože kdo pochopí Atom, ten pochopí i celý Svět z Atomů složený   …

 

 

udel1

To, co se nedá vrátit, to je nutné od prvopočátku změnit.
A co tedy od prvopočátku změnit?
Názorným příkladem ke změně na Zemi má Země v nastavení celé Galaxie LASKAVEL a proto oba dva v jednom či jeden ve dvou má od prvopočátku nové Jméno a tím Jménem je LASKAVEL …

Kdo čte, ať pochopí … 🙂

Diskuze na téma:

Nelicitujme ale vlastněme

Budoucnost je ve VOV – Vlastní Občany Vlastněné – Pokud VOV občanům dovolí nastavení ATOMU

 

Diskuze na téma:

Právo na zákonnou půdu domova, která by byla osvobozena od všech daní a jakýchkoli jiných poplatků, nebylo by ji možno ničím zatížit a exekutory či kýmkoli jiným nijak zabavit. Díky zavedení tohoto celosvětového práva na zákonnou půdu domova, by na Zemi nebyl žádný člověk nikdy bezdomovcem.

 IQ Svět má začátek v IQ KRUHU pro Svět lidí

Proč je Svět zavalen tunami výrobků, které se poté mění v tuny odpadů ?

 

S Láskou k Domovu

S Láskou k Domu s Láskou k Stromu, stavme spolu slávu Domu. Držme spolu, tvořme spolu. S Láskou …

S Láskou k Stromu s Láskou k Domu,  stavme spolu slávu Domu. Tvořme spolu, držme spolu. S Láskou …

S Láskou k Domovu …

Prezentace Podílové výroby Světa nezávislého na penězích.

Prezentace přechodu z peněžního Světa na Svět nezávislý na penězích.

Pro nastartování naší idee jsme založili stránku Start. 

Novinkami v našich filmech a animacích jsou videa Vaření s Polly.

a dále animovaný film Co je to přání ? .

obrazek8a4

Aktuálně – ČR plánují zařadit mezi rozvojové země a proto je čas pro ROZVOJ – Diskuzní fórum

Podílnictví – Měli by jste zájem o podílnický odkup pozemků ? – Diskuzní fórum

Projekt Zahrady SL s cílem, aby si každá zájmová rodina byla schopna vypěstovat vlastní kvalitní ovoce a zeleninu.

 

Aktivita – Tvoříme Svět nezávislý na penězích

Aby vznikl Svět nezávislý na penězích, musí mít takové dostupné technologie, na které nebude potřeba cokoli kupovat.

Aby vznikl Svět nezávislý na penězích, musí si umět každý sám vyrobit pomocí domácích výrobníků vše co potřebuje.

Aby vznikl Svět nezávislý na penězích, musí se přestat myslet na peníze a musí se začít přemýšlet, jakými technologiemi, jakým způsobem, jakou výrobou a jakými výrobníky lze zajistit všem potřeby, nezávisle na finančním systému.

iTVSL – Rozhovory s rodinou  žijící ve Světě nezávislém na penězích – animovaná vize

Video grafického návrhu samoobslužného navigačního dopravního systému.

Naše Motto : Mám-li se mít dobře Já, musí se mít dobře Všichni.

STROM LÁSKY je Svět, ve kterém nebude potřeba peněz kvůli zajištění potřeb.

STROM LÁSKY je Svět, ve kterém bude pomoc všech kolektivní a vzájemná ve jménu Lásky a Moudrosti.

STROM LÁSKY je Svět, ve kterém bude veškerá výroba, výzkum a produkce naše a v našich rukách pro naši spokojenost.

STROM LÁSKY je Svět, který bude náš, který bude o nás a který bude pro nás.

STROM LÁSKY je Svět, který každý potřebuje a o kterém každý zatím jenom sní.

STROM LÁSKY je Svět, který nemá své kořeny v obchodě, penězích, konkurenci ani výdělku, ale má své kořeny v lásce, spolupráci, tvoření a v úspěchu nás všech, proto vítejte všichni, kteří ctíte Lásku jako smysl svého života a není jim jedno, jaká bude budoucnost nás všech.

STROMU LÁSKY je Svět, který může každý vylepšovat, zdokonalovat i rozšiřovat a to vždy v duchu Lásky a Moudrostí.

Fórum: Jakou ekonomiku nastavit, aby již nikdy nevznikal DLUH ?

Věda a vynálezy ZDE

Kutilské centrum ZDE

Video prezentace ZDE

Inzerce a vše zdarma nebo výměnou ZDE

Diskuzní Fórum  ZDE 

Diskuzní témata ZDE 

Chat ZDE

Internetová televize iTVSL  ZDE

STROM LÁSKY není Světem o Vás bez Vás, ale je Světem o Vás a s Vámi, kde Vy tento Svět můžete spolutvořit v jeho jménu a ke spokojenosti Vaši i všech jeho dalších spolutvůrců. Jsme na začátku,  máme tedy vše ve svých rukách a vítáme každého, kdo STROM LÁSKY jakkoli podpoří a vylepší. STROM LÁSKY nemá své kořeny v obchodě, penězích, konkurenci ani výdělku, ale v lásce, spolupráci, tvoření a v úspěchu všech, proto vítejte všichni, kteří ctíte Lásku jako smysl svého života a není jim jedno, jaká bude budoucnost nás všech. Každý může Strom Lásky vylepšovat, zdokonalovat i rozšiřovat a to vždy v duchu Lásky, jenž je i jménem tohoto stromu.

strombily1