Laskavel – Otázky a odpovědi

Znázornění částic Atom na Zemi a částice Rodinka v Laskavelu

Atom a Rodinka4Pro Neutron aLepší je snít ve spokojenosti po dobu konzumování prochutinových lístů v Laskavelských stromech, které se neřežou, nekácejí, ani nespalují a kterých si všichni váží a současně s tím být v těle Laskavelčanky nebo Laskavelčana, nežli snít ve strachu v kácených stromech, sekaných a řezaných rostlinách v pojídané zelenině, či v porážených zvířatech na Zemi, co by doplňková opla(á)tka pro lidi, za otop dřevem stromů, za výrobu veškerých doplňkových pozlátek a za konzumaci všech potravin.  Současně je toto  vysvětlením o původu a příčině všech strachů, bolestí, nemocí a smrti, nočních můr a do teď nevysvětlitelných fóbií vyskytujících se na Zemi.

srovnani nastaveni1srovnani nastaveni2srovnani nastaveni3srovnani nastaveni4srovnani nastaveni6srovnani nastaveni7asrovnani nastaveni9L

srovnani nastaveni10

srovnani nastaveni8srovnani nastaveni11asrovnani nastaveni 13asrovnani nastaveni14srovnani nastaveni15 srovnani nastaveni16 vysvetleni nastaveni

Otázky a odpovědi

All | Latest | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 70 names in this directory
Bojí se v Laskavelu zahálky a lenosti jako se obojího bojí na Zemi ?
V Laskavelu se zahálky a lenosti nikdo nebojí, jako se zahálky a lenosti bojí na Zemi, protože v Laskavelu není potřeba žádných recyklačních skupin, jako je tomu na Zemi a kvůli kterým se poté musí všichni obyvatelé na Zemi v zájmu zachování klidu na Zemi, udržovat ve stálém pracovním či jiném nesmyslném zápřahu. V Laskavelu je klid samozřejmostí a to díky úplné soběstačnosti každé rodiny prostřednictvím souboru 26 stromů s jedlými lísty, surovinovými listy a energetickými listy, doplněnými zpracovatelskými úpravníky, zajišťujícími každé rodině potravinovou, surovinovou, výrobní a energetickou plnou nezávislost na ostatních rodinách a plnou soběstačnost. Proto je každá rodina v Laskavelu šťastná, spokojená a může se svobodně věnovat svým oblíbeným zálibám a lásce jednoho k druhému.

Co je v Laskavelu k procviřování počtů místo obchodování a peněz, které si k procvičování počtů zvolili na Zemi ?
V Laskavelu se ví, že pro rozvoj myšlení je nutné procvičování počtů, ale místo obchodování a peněz, jenž bylo pro procvičování počtů zvoleno na Zemi, se v Laskavelu zvolilo řešení, kterým je společenská zábava Početka, u které se počítá z kolika částí a kolika variant barev si kdo složí nějaký tvar, či předmět. Zábava spočívá v tom, že prvně někdo zadá nějaký 3D předmět či tvar a všichni mohou první odhadem říct z kolika částí bude tvar či předmět zhruba složen. Potom se předmět poskládá fyzicky či v simulačním programu, aby obsahoval buď co nejvíce a nebo co nejméně částí. Všichni se baví tím, že hledají a přepočítávají části, ze kterých se předmět může poskládat i v jiných variantách. Tato zábava Početka pomáhá všem v Laskavelu nejenom počítat, ale pomáhá ihned od mala všem přemýšlet i prostorově a konstrukčně, což je velice důležité pro rozvoj myšlení i v prostorové a konstrukční úrovni.

Co komplikuje život na Zemi ?
Slovo je i Jméno. A Jméno určuje směr. A proto dokud bude Jméno Uroboros určovat směr na Zemi Urob – boř – ... , tak vše na Zemi bude Urob - boř - ... , kdy i samotný vznik veškerého tělesného života na Zemi je pouhým bořícím útokem údělových děl s vojskem spermií na opevnění hradeb vajíček a pokud takto násilně vzniká život, tak co potom každý od takového života na Zemi může očekávat nežli opět jen Urob – boř – ... Kde že je v tomto bojovém a obléhacím scénáři Láska ? Láska na Zemi vidí pouze Urob – boř – ... a proto jsou na Zemi podivné směry nutící milovat robotu, boření a jídlo. A proto směr na Zemi potřebuje zcela nové jméno, které bude obsahovat Lásku a tím Jménem je Jméno Laskavel s prostředím pro Zem jménem Laskavelsko. Jméno Laskavel bude dávat v prostředí Laskavelsko na Zemi směr Lásky, která bude tvořit vše pouze s Láskou a to tak, aby vše s Láskou vytvořené se nemuselo nikdy bourat. Změna obléhajícího a útočného vzniku života a vše ostatní, které je na Zemi na neobléhající a neútočný vznik života a vše ostatní jako je v Laskavelu, poté může být ve fázi úvahových.

Co lze udělat pro Zem, aby byli na Zemi všichni šťastní ?
Aby byli na Zemi všichni šťastní, byl založen na Zemi nový směr jménem Laskavelsko, který dává nové jméno Laskavel tomu, který toto nové jméno nejvíce potřebuje k tomu, aby se cokoli vytvořené již nikdy nemuselo bořit.

Co řeší v Laskavelu, aby nedošlo k vysvětlení věcí a prochutin či přesvětýlkování osob, před předem stanovenou a nastavenou dobou ?
Každá věc prochutina či osoba v Laskavelu má předem stanovenou dobu své fyzické podoby, která je daná a proto v zájmu všech v Laskavelu, včetně Světýlkových je, aby byla tato doba vždy dodržena. Vzhledem k tomu, že jsou v Laskavelu všichni spokojeni, tak je stanovená a nastavená doba u všeho a všech součástí jejich spokojenosti.

Díky čemu jsou v Laskavelu těla Laskavelčanů neporušitelná a nezranitelná ?
V Laskavelu mají neporušitelné částice Rodinek u těl Laskavelčanů jiná a jedinečná strukturální spojenství, nežli jsou spojenství neporušitelných částic Rodinek u prochutinových lístů či jiných strukturálních spojenství a proto je možné zajistit u těl Laskavelčanů neporušitelnost a nezranitelnost. Neporušitelné částice Rodinek jsou v tělech Laskavelčanů uzpůsobeny tak, že jsou jejich strukturální spojenství stálá a neovlivnitelná jakoukoli jinou strukturou jiného spojenství a proto i po konzumaci jiného spojenství neporušitelných Rodinek, například u prochutinových lístů, které mají rozvazovací strukturální spojenství neporušitelných Rodinek, nedochází k narušení, ovlivnění či změnění jedinečného strukturálního neporušitelného a nezranitelného spojenství neporušitelných Rodinek v tělech Laskavelčanů.

Energie bez rozdělení na protony + a elektrony - si nejde na Zemi představit, jak energie bez tohoto rozdělení v Laskavelu funguje ?
V Laskavelu nevznikla energie rozbitím původně nedělitelného Atomu na částice Protonů, Elektronů a Neutronů, což bylo umožněno tím, že jenom planetární vazba mezi Protonem, Neutronem a Elektronem nezajišťuje částicím nedělitelnost ani nerozbitnost, ale v Laskavelu vznikla energie na základě osmičkové energetické komunikace v částici Rodinka mezi jejími dvěma harmonickými komunikátory, spolu s jejich Harmonizéry , kdy jeden z komunikátorů u částice Rodinka je vždy Stabilizačním a druhý z komunikátorů u částice Rodinka je vždy Energetický. Oba tyto komunikátory si mezi sebou vzájemně vyměňují prostřednictvím svých energetických a stabilizačních drah informace, které jsou poté onou energií osmičkové energetické komunikace, jenž vytvořila veškerou energii a vše nehmotné i hmotné v Galaxii Laskavelu. Vše v Galaxii Laskavelu a na planetě Laskavelu je proto harmonickým celkem vytvořeným a složeným z prvotní částice Rodinka.

Jak funguje mužské a ženské prospokojí v Laskavelu ?
Vzhledem k tomu, že může v Laskavelu mít dítě jak žena, tak i muž a jejich párové spokojenství či jednotlivcovské samospokojenství není nijak závislé na jejich různých prospokojích, tak jsou brány obě prospokojí jako různé estetické doplňky, kdy k vytvarování mužského prospokojí v Laskavelu nedochází z impulzního nahnání krevní tekutiny do tkáně a následným jejím uzavřením ve tkáni, jako je tomu u mužů na Zemi, ale k vytvarování prospokojí u mužů v Laskavelu dochází prostřednictvím aktivace nafukovacího bodu, po němž se v mužském prospokojí nafouknou vzduchové cestičky, jenž jsou uzpůsobeny k nafouknutí a které mají vstupní a výstupní ventilky zajišťují optimální nafouknutí mužského prospokojí ze zásobníkového vzduchového polštářku, který je u obou prospokojí umístěn v poševních stěnách dutiny břišní a který obsahuje přesně dané množství média určeného k bezpečnému nafouknutí mužského popřípadě i ženského prospokojí odpovídající jejich optimálnímu natvarování. Nafukovací a vyfukovací ventilky řídí optimální nafouknutí prospokojí a v případě jakéhokoli většího tlaku či násilí v oblastech nafouknutého prospokojí, tyto ventilky okamžitě zabrání poškození nafouknutého prospokojí, vyfouknutím prospokojí a proto jsou obě prospokojí bezpečná jak pro muže, tak i pro ženy. V Laskavelu se tento nafukovací způsob tvarování prospokojí vybral proto, protože nezpůsobuje ani mužům ani ženám nepohodlí, má jednoduché ovládání bodem nafukovacím pro nafouknutí a bodem vyfukovacím pro vyfouknutí a zároveň nenarušuje krevní oběh těla alarmem v krevním řečišti tím, že by byla nahnána do prospokojí krev, poté v něm byla tato krev zadržena a nemohla po dobu erektivního tlaku volně cirkulovat, jako je tomu u mužů na Zemi. Ženská prospokojí mají možnost nafouknutí ve tvarech s podobností květů na Zemi, což umožňuje u každé ženy jinou podobu jejího prospokojí, kdy obě tyto možnosti nafouknutí prospokojí ženy či muže jsou funkční až v jejich dospělosti a jsou určeny pouze ke zpestření mazlící zábavy mezi mužem a ženou v Laskavelu.

Jak fungují v Laskavelu rozvazovací struktury a mohly by být rozvazovací struktury i na Zemi ?
V Laskavelu fungují rozvazovací struktury u věcí a prochutin díky osmičkové energetické komunikaci probíhající mezi částicemi rodinek, která všem zajišťuje veškerou komunikaci, včetně zajištění osmičkového spinového spojenství mezi obaly částic rodinek, kdy poté, co jejich osmičková energetická komunikace zaznamená nastavenou, či podnětovou informaci k rozvázání jejich osmičkového spinového spojenství mezi jejich obaly, tak se spojenství mezi obaly částic rodinek rozvážou, aby se poté jednotlivé částice rodinek mohly opět přemístit ke svému počátečnímu stanovišti, ve kterém vznikly a mohly tak opět vytvořit potřebná spojenství. K rozvazování věcí či prochutin dochází buď po předem nastavené době a nebo v případě prochutin, když se prochutiny dostanou do prostor žaludku, ve kterém částice rodinek dostanou informaci k rozvázání svých spinových spojenství a prostoupení ven skrze stěny žaludku a skrze tělo konzumenta. Co se týká částic atomu na Zemi, tak veškeré struktury na Zemi jsou spojeny několika vzájemně propojenými silami, které reagují s atomy, což byl na Zemi nejspíše důvod ke zvolení rozkladu struktur okolním trávením neboli vnějším působením za účinku recyklačních prostředníků a trávicích kyselin v žaludku, s nežádoucími reakčními vedlejšími účinky v podobě bolesti, nemocí, stárnutí a smrti. Aby se tedy mohlo i na Zemi zajistit rozvazování struktur bez potřeb recyklačních prostředníků, potřeboval by mít každý atom schopnost vyvázat se ze struktur tak, aby nedošlo k jeho narušení, či k bleskovému uvolnění soudržné strukturální energie, která drží atom ve struktuře, protože u atomového vyvazování, by mohly být narušeny všechny okolní struktury atomů z důvodu uvolněné silové strukturální energie do okolí, (dle záznamu na Zemi o strukturálním uvolnění energie u atomů: A hle, nastalo velké zemětřesení, neboť anděl Páně sestoupil s nebe, odvalil kámen a usedl na něm), proto místo atomového rozpadu, by bylo řešením, aby si každý atom uměl vytvořit své vlastní neutrální silové pole vůči ostatním atomům ve struktuře, což by každému atomu mohl zajistit malý neutron u elektronu, který by se dle potřeby zaktivoval a tím by u atomu vytvořil neutrální obal, který by poté každému atomu umožnil se vyvázat ze struktury tím, že by díky jeho neutrálnímu obalu přestal atom reagovat se silovým působením okolních struktur a díky tomu by se mohl atom vyvázat ze struktur a volně procházet, protože by žádná okolní strukturální síla na atom nepůsobila a přes to by atom mohl všech okolních strukturálních sil využít ke svému pohybu a vyvázání se ze struktur. Aby se poté takto zneutralizovaný a vyvázaný atom opět navázal na potřebnou strukturu, měl by svoji vlastní samozjišťovací, orientační, časovou a komunikační schopnost o tom, kde je jeho atomu strukturálně potřeba a teprve po lokalizaci této potřeby by si změnil svůj neutrální obal opět na obal elektronový, aby se mohl strukturálně zapojit do potřebné struktury. Spolu s tímto by každý atom měl i zjišťovací schopnost v jaké struktuře se nachází před rozvázáním v jaké okolní struktuře a v jaké struktuře se bude nacházet po rozvázání neboli v jaké struktuře je ho dále potřeba a zda bude ve struktuře osoby, zvířete, potraviny věci, či v jednotlivém prvku atd. Podle toho by mohlo být i nastaveno různé chování všech atomů v jednotlivých strukturách při různých situacích, při rozvázání atomů z jednotlivých struktur dle potřeby a nebo dle předem určené doby soudržnosti atomů ve strukturách. Co se týká rozvazování atomů potravin v žaludcích konzumentů, tak toto komplikuje na Zemi nespecifický pojem, co vše je na Zemi vlastně potravina, nehledě k tomu, že například struktura masa zvířat je podobná struktuře masa jejich konzumentů, což tak na Zemi vytváří jednu shodnou strukturu, která jakoby sama sebe pojídá a proto jedinou možností jak zajistit na Zemi prvně alespoň bezodpadové, nestresové a bezbolestné prostředí a to u všeho včetně lidí a zvířat, tak pokud by se jakákoliv struktura dostala do jakéhokoliv tlaku či nepohodlí, tak všechny atomy této struktury by uměly ihned u celé struktury vypnout vždy stres spolu s vnímáním bolesti. Co se týká těch struktur, které by se dostaly do prostor žaludku, tak nezávisle na tom, zda by se jednalo o žaludek zvířecí či lidský, tak by všechny atomy ve struktuře potravin rozeznaly, že jsou v žaludku a to jednak podle toho, že by měly strukturálně odlišný genetický kód, nežli by měl žaludek těla konzumenta a dále tím, že by atomy struktury žaludku ke všem částicím atomů struktur potravin, které by se v žaludku nacházely, předával informační vlny o tom, že se nacházejí v žaludku a tyto vlny by probíhaly pouze v prostorách žaludku, to znamená, že by tyto vlny nepronikly stěnami žaludku a současně by celé tělo konzumenta obsahovalo ochranný kód proti samodestrukci neboli samoseberozvazování svých vlastních tělesných struktur, ke kterým by patřilo vše s tělem konzumenta spojené, včetně případného plodu v děloze konzumenta. Poté co by se všechny atomy ze struktur potravin v žaludku rozvázaly, tak ty atomy, kterých by bylo někde v těle potřeba doplnit, tak by byly při průchodu stěnami žaludku nasměrovány na místa určená k doplnění a přebytečné atomy by se mohly samy uvolnit stěnami ze žaludku a tělem ven do půdního aparátu či prostředí dle svého příslušně skupenství, od odkud by se poté atomy znovu navázaly do některé z potřebných struktur. Proto, to co dává veškeré nastavení na Zemi, má na Zemi počátek v nastavení částic atomu a držení atomů ve strukturách, kdy nastavení atomu poté dělí vše na kladné a záporné, což bývá na Zemi často zaměněno na přidání k těmto pojmům kladný = ten dávající, dobrý, tvořící, ovčí a na ten záporný = beroucí, zlý, rozkládající, vlčí. Přitom tyto přídavné pojmy u záporné části, vznikly nejspíše jen kvůli nedokončenému nastavení atomu, které by u atomu umožňovalo vypnout dle potřeby ne svoji vnitřní sílu soudržnosti, ale pouze strukturální sílu, která jej drží ve strukturách, aby nebylo potřeba onoho záporného vnějšího působení ve smyslu ten beroucí, zlý, rozkládající, vlčí ze stran prostředníků. Pokud by tedy byly na Zemi upraveny atomy tak, aby se uměly samy, dle rozvazovacího nastavení, vyvázat ze struktur věcí či potravin a u osob by uměly atomy zduplikovat informaci o veškeré struktuře těla, ve kterém se nachází pro zachování komunikace osob nehmotných s osobami hmotnými, tak by na Zemi nebylo potřeba ani smrti, ani nemocí či jiných recyklátorských prostředníků, protože všechny atomy ve strukturách by byly soběstačné, bez nutnosti řešit jejich vyvazování ze struktur vnějším rozkladným působením a trávicími kyselinami. Co se týká tedy celého atomu na Zemi, ve kterém má proton u sebe protonový neutron, zatímco elektron běhá v orbitalu sám , tak toto by bylo vhodné doplnit tak, aby elektron nebyl sám a i on měl svůj elektronový neutron, protože právě díky elektronovému neutronu by byly na Zemi realizovatelné dle potřeby ony rozvazovací struktury, protože by elektronový neutron měl u každého atomu tuto rozvazovací schopnost. Veškeré další inspirace k doplňkovému nastavení na Zemi, jsou dostupné v nastavení Laskavelu.

Jak je v Laskavelu řešena energie pro spotřebiče ?
V Laskavelu je energie řešena prostřednictvím tří různě barevných energetických surovinových stromových listů poskládaných dle jednotlivých barev do trojúhelníkového tvaru, které spolu všechny tři reagují za vzniku energie, která je poté přímo dodávaná do jednotlivých spotřebičů a proto není v Laskavelu potřeba energii jakkoli dálkově rozvádět dům od domu a ani energii vyrábět jakýmikoli generátory, včetně generátorů na principu honění otáček v rozsahu + a -, jako je tomu na Zemi . V Laskavelu proto stačí do jakéhokoli spotřebiče vložit trojúhelníkově tři různé barvy energetických listů Laskavelských stromů a každému spotřebiči je takto dodávána potřebná energie pro jeho chod po celou dobu libovolně stanovené délky užitnosti každého spotřebiče.

Jak je v Laskavelu řešena výroba počítačů, mobilů a elektroniky, které se na Zemi vyrábí složitou a mikroskopickou technologií ?
V Laskavelu je řešena výroba počítačů, mobilů a veškeré elektroniky pro každého dostupná, protože je velice jednoduchá a snadná prostřednictvím přímého poskládání různých elektronických součástkových surovinových listů do počítačového či elektronického celku a toto je možné díky tomu, že všechny struktury u elektronických součástkových surovinových listů jsou uzpůsobeny tak, aby každý list sám o sobě splňoval jinou funkci součástky, které po poskládání do počítačového či jiného elektronického celku zajišťují stálé a bezporuchové fungování všech počítačů, mobilů či jakékoliv jiné elektroniky. Co se týká materiálu a designu obalů pro počítače, mobily a elektroniku, tak ty se vyrábějí stejnou částicovou technologií, jako se vyrábějí domy a to a to ve dvou fázích, prvně v energetické projekci, která se nejdříve zkontroluje po estetické i funkční stránce a pakliže je tato energetická projekce shledána jako vyhovující, tak se tato energetická projekce obalu pro počítač, mobil či jinou elektroniku následně zhmotní do hmotné podoby navázáním hmotných částic ze zvoleného materiálu surovinových listů, do míst naprojektovaného designu. Díky této technologii se modeluje v Laskavelu vše o co je mezi Laskavelčany zájem a vše touto technologií vytvořené není nutné již nikdy jakkoli rozbíjet, demolovat či násilně bourat, ale stačí vše opět vrátit do projekční podoby neboli vrátit všechny hmotné částice zpět do podoby surovinových listů. Aby u této technologie nemohlo dojít k žádným omylům, tak u všeho touto technologií vytvořeného, nelze převést nic zhmotněného do projekčních podob, pokud jsou věci používané, kdy toto u počítačů, mobilů a elektroniky znamená, že v obalové části vytvořené touto technologií, se nacházejí elektronické součástkové surovinové listy.

Jak je v Laskavelu řešeno obeznámení s manuálem k nastavení všeho v Laskavelu a aby byl tento manuál čitelný všem Laskavelčanům a nikdo v Laskavelu netápal, jako se tápá a hledá manuál na Zemi, k nastavení pro Zemi ?
V Laskavelu má každý strom přímo na své tulině (tulina je hebká kůra stromů viz. Laskavelský slovník) znázorněn jiný symbol, včetně celého obrázkového návodu k použití jak prochutinových lístů, tak i surovinových listů. Všechny kombinace různých lístů i listů z různých stromů, včetně kombinací všech barevných vod neboli veškerý manuál Laskavelu, je poté obrázkově znázorněn v celém okrasném tulivkovém koberci okolo každého stromu s podobností jako jsou vytvářeny obrázky v obilí na Zemi, ale na rozdíl od sekundárního ohýbání předtím rovných stébel obilí u obrázků na Zemi, se stébla tulivkového koberce rozvíjejí již přímo z kořenů Laskavelských stromů tak, aby se jimi ihned znázorňoval celý obrázkový manuál k celému nastavení v Laskavelu.

Jak je v Laskavelu řešeno pohlaví, sex a početí ?
V Laskavelu nemá muž úděl válečníka s dělem, puškou a náboji, proto nepotřebuje mít muž v Laskavelu ani ono těžko ovladatelné údělově ztopořené mužské pohlaví s náboji spermií určenými k proražení hradeb vajíčka, jako je tomu na Zemi. V Laskavelu mají muž i žena ke svým prospokojí oba dělohu pro početí dítěte a obě jejich prospokojí jsou pouze druhotnými, za účelem společného dítěte, nikoli pro orgazmové uspokojení , protože orgazmus v Laskavelu nezpůsobí žádný sex třecího či honícího kontaktu prospokojí, ale jediným stimulem, který vede v Laskavelu k orgasmu, je dotykový kontakt pupíků pex při vzájemném objetí a mazlení u něhož v rozmezí po 3 - 8 minutách dochází jak u muže, tak u ženy k současnému pupoorgasmu, který trvá u obou opět 3 - 8 minut, kdy v této době pupoorgasmu pokud dojde u obou i ke vzájemnému dotykovému kontaktu v oblastech jejich prospokojí, u něhož není vyžadováno propojovací spojení, tak se uvolní z mužského prospokojí genetická aktivační emulze, která se při kontaktu se vzduchem ihned zformuje do malé kuličky připomínající želatinovou hmotu, díky čemuž je tato genetická aktivační emulze nastálo uchována k aktivaci vajíčka ženy. Pokud si žena tuto kuličku kdykoli poté zavede do svého prospokojí, tak je tato aktivační kulička vedena řasinkovým prostředím uvnitř ženského prospokojí k jejímu vajíčku ve vaječníku, ke kterému dojde kulička již v rozpuštěné emulzi a ta zajistí aktivaci vajíčka ženy, ke kterému dochází nikoli proražením vajíčkového obalu nějakou spermií, jako při útoku na hrad, ale vajíčko ženy samo přijme onu aktivační genetickou emulzi muže, prostřednictvím svých kalíškových otvorů, které má vajíčko ve svém obalu a které jsou nastaveny tak, že propustí a přijmout pouze aktivační genetickou emulzi a to buďto svoji v případě samospokojenství a nebo aktivační emulzi muže v případě partnerského vztahu. Pokud by ženě vadilo zavádění si genetické kuličky do svého prospokojí, může genetickou aktivační kuličku pro účely spokojenství i sníst, protože po snězení se genetická aktivační kulička změní na kapalinu, tato kapalina projde sliznicemi do krevního řečiště, které ji nasměruje přímo k vajíčku, aby mohlo být aktivováno.Takto aktivované vajíčko je poté řasinkovým prostředím ženy přepraveno do děložního prostředí, ve kterém započne duhověsvětýlková tvorba dítěte, při které se vajíčko rozvíjí na základě buněčné spolupráce a tvořící komunikace.

Jak je v Laskavelu vyřešena populační otázka ohledně přemnožení planety ?
Planeta Laskavelu má schopnost se zvětšovat a růst podle množství obyvatel a díky tomu se nemusí na planetě Laskavelu řešit populační otázka planety. Růst planety Laskavelu je umožněn díky osmičkovému energetickému komunikačnímu spojení se sluncem, jehož velikost se poté uzpůsobuje potřebám planety Laskavelu. Osmičkové energetické komunikační spojení v Galaxii Laskavelu řeší komunikaci mezi všemi tělesy v Galaxii Laskavelu, což zajišťuje mezi všemi tělesy bezpečnou vzdálenost bez rizika jakékoli vzájemné srážky a díky stabilitě všech těles prostřednictvím osmičkového energetického komunikačního spojení, nemusí v galaxii Laskavelu žádné těleso kvůli zajištění si své polohy, rotovat okolo jiného tělesa.

Jak je v Laskavelu vyřešena rodinná genetika ?
V Laskavelu je genetika řešena zcela jinak nežli na Zemi a to tak, že se ke genům rodičů popřípadě ke genu jednoho rodiče v případě samospokojenství, automaticky vygeneruje záložní genetický kód, který zajišťuje neutralitu výsledné genetické informaci a je tomu tak proto, protože pokud by došlo u dvou dospělých jedinců k případnému rodinnému spojení otec dcera, matka syn, bratr sestra, atd ... , tak se záložní genetický kód okamžitě aktivuje a genetickou informaci doplní o svoji genetickou neutrální informaci ze zálohy a tím zabrání jakýmkoli genetickým kolizím. K této doplněné genetické informaci se zálohy se poté opět vygeneruje další záložní genetický kód, který je opět v záloze připraven se znovu aktivovat, v případě dalšího podobného rodinného spojení. Je tomu tak proto, aby v Laskavelu nikdy nedošlo k zakazování případných sympatií či zamilovanosti v oblasti rodin. A vzhledem k tomu, že je spokojenství v Laskavelu umožněno dvěma i bez nutnosti kontaktního spojení jejich prospokojí, tak není žádný důvod rodinným svazkům v Laskavelu bránit, protože všechny partnerské svazky v Laskavelu jsou dobrovolné.

Jak je v Laskavelu zajištěno, aby byla rovnováha mezi populací žen a populací mužů, pokud jsou obě skupiny reprodukčně soběstačné ?
Prvním zajištěním rovnováhy mezi populací mužů a žen je to , že u samospokojenství má první dítě stejné prospokojí jako má rodič a následující dítě u samospokojenství má prospokojí druhé populační skupiny to znamená že ženě se u samospokojenství narodí první holčička a následně chlapec, zatímco muži se u samospokojenství narodí první chapec a následně holčička. Obě děti se u samospokojenství vždy podobají svému rodiči. Pokud se v Laskavelu rozhodnou muž a žena k partnerskému spokojenství, tak se vždy u partnerského spokojenství rodí dvojčata holčička a chlapec, kdy toto dává oběma rodičům možnost pečovat každý o dítko, které má s ním shodné prospokojí. Druhé zajištění rovnováhy mezi populací mužů a žen je v paměťově záznamové funkci dělohy s názvem dějola, která zaznamenává počet spokojenství či samospokojenství a součet obojího je každému předem stanoven na maximálně 5 dětí , to znamená, že po té co dějola v děloze zaznamená narození 5 dětí, tak již další spokojenství či samospokojenství dějola v děloze neumožní. A třetím zajištěním rovnováhy mezi populací mužů a žen je prostřednictvím osmičkové energetické komunikace, která vyrovnává zájem o spokojenství či samospokojenství jak u mužů, tak i u žen a neumožní upřednostnění jedné skupiny nad druhou v jejich počtu a ani neumožní u žádné skupiny nezájem o spokojenství či samospokojenství, to znamená, že ani skupina mužů a ani skupina žen nemůže výrazně převážit svým počtem skupinu druhou a nemůže ani jakkoli upravit či ovlivnit svůj počet ve prospěch svojí skupiny.

Jak je vyřešena energie u nejmenší nedělitelné částice Rodinka v Laskavelu ?
U každé nejmenší nedělitelné částice Rodinka zůstává vždy zachována její vnitřní osmičková energetická komunikace, což znamená, že je vyloučena jakákoli možnost, že by si energii od jedné Rodinky přivlastnila jiná Rodinka, či kdokoli jiný a nebo, že by Rodinka o svoji energii přišla, či ji jakkoli ztratila. Energetický komunikátor a Stabilizační komunikátor mají oba dva stejné množství energie a to vždy takové množství energie, aby onou energií Energetický komunikátor pro oba dva vyrobil další energii a Stabilizační komunikátor pro oba dva zajistil prostorovou stabilitu. Této nekonečné tvorbě vnitřní energie každé Rodinky přispívají dvě osmičkové komunikační dráhy a to osmičková energetická dráha a osmičková stabilizační dráha, kdy každá z obou drah se vždy přibližuje blíže k bodu svého zdroje, to znamená že osmičková energetická dráha je vždy blíže Energetickému komunikátoru a osmičková stabilizační dráha je vždy blíže Stabilizačnímu komunikátoru. Energetický a Stabilizační komunikátor mají každý kolem sebe své vlastní neutrální harmonizéry, které oběma zajišťují jejich harmonické prostředí. Energetický komunikátor má kolem sebe vyrovnávací ochlazovací obal a Stabilizační komunikátor má kolem sebe vyrovnávací ohřívací obal, aby tyto oba dva obaly zajišťovali komunikátorům jednu společnou a vyrovnanou teplotu jejich společného prostředí uvnitř Rodinky. Vnitřní obal Rodinky je harmonický a tímto obalem vysílá každá Rodinka do celého prostředí svoje harmonické vlny, které přecházejí do celé osmičkové energetické komunikační dráhy, ve které se Rodinky pohybují a tyto harmonické vlny Rodinek zajišťují i chod každé osmičkové energetické komunikaci, ve které se tyto Rodinky pohybují. Vnější obal Rodinek je ochranný, který zajišťuje bezpečnost každé Rodince a i bezpečnou vzdálenost od jiných Rodinek. Vzhledem k tomu, že každá Rodinka do prostoru, ve kterém se nachází vysílá harmonické vlny, tak tyto harmonické vlny samy o sobě zajišťují klid každé Rodince, ale pokud by nastala situace a harmonické vlny Rodinky by nepomohly a i přes ně by se někdo pokoušel obal Rodinky narušit či rozbít, tak prvně začne tento obal rodinky výstražně červeně světlit a Rodinka zesílí své vysílané harmonické vlny, ale pokud by ani toto nepomohlo a pokus o rozbití obalu Rodinky by i přes toto varování pokračoval, tak celá Rodinka jednoduše zmizí a přemístí se mimo tento ohrožující prostor, protože energie k fungování a i k přemísťování má každá Rodinka nevyčerpatelné množství. Vzhledem k tomu, že jsou všechny Rodinky neutrální, nepůsobí na ně ani žádné okolní vlivy jakéhokoli vnějšího působení, které by je mohly jakkoli ohrozit či ovlivnit a proto pokud se už kterákoli Rodinka přemístí v případě pokusu o narušení či rozbití jejího obalu, nečiní tak Rodinka kvůli tomu, že by byla ohrožena, ale že všechny Rodinky dávají vždy přednost harmonickému klidu, bez útočného a obtěžujícího chování.

Jak může v Laskavelu fungovat jakákoliv energie, pokud se nedají oddělit z žádných částic v Laskavelu elektrony k přenosu energie ?
V Laskavelu jsou zdrojem energie všechny částice Rodinek, protože Stabilizační komunikátor u částic Rodinek nepotřebuje být s těžkým jádrem, aby zajišťoval váhovou stabilitu pro okolní rotační orbitaly kolem něj, jako tomu musí být u Protonů na Zemi a poté i Energetický komunikátor díky tomu může mít nižší hmotnost, nežli mají Elektrony na Zemi, protože se Energetický komunikátor nemusí honit a pohybovat v žádných orbitalech okolo Protonů. Proto může být celková hmotnost jedné částice Rodinka menší, nežli je hmotnost jednoho elektronu na Zemi, což umožňuje Rodinkám získat nesrovnatelnou rychlost s rychlostí jakékoli jiné částice. Energie v Laskavelu se proto v Laskavelu nemusí uchovávat pod žádným tlakem ani napětím, protože energie v Laskavelu je volně dostupná pro vše a všem, včetně spotřebičů.

Jak osmičková energetická komunikace v částicích Rodinka funguje, když nepoužívá magnetismus, jako je tomu na Zemi ?
Osmičková energetická komunikace v částicích Rodinka nepoužívá magnetismus, protože u magnetismu vzniká přitahování opačných pólů a odpuzování stejných pólů, kdy přitahování opačných pólů se jeví jako posedlost hraničící se závislostí až obtěžováním a odpuzování stejných pólů se zase jeví jako konfliktní a odtažitý nesoulad či nedorozumění. U osmičkové energetické komunikace proto není ani přitahování opačných pólů ani odpuzování stejných pólů, ale pouze probíhající osmičková energetická komunikace mezi dvěma komunikátory prostřednictvím dvou osmičkových drah, co by jejich neporušitelných spojení, které mají všechny částice Rodinka a proto nemůže u částic Rodinka nikdy dojít k oddělení jednoho komunikátoru od druhého komunikátoru. Pokud by se osmičková energetická komunikace měla přiblížit k pochopení lidem na Zemi, tak osmičková energetická komunikace by se mohla připodobnit k dvěma neporušitelným a nezničitelným jako spinům, které umožňují Energetickému komunikátoru si odpočinout i když jeho energetický jako spin stále probíhá v osmičkové energetické komunikaci a Stabilizační komunikátor si také může odpočinout i když jeho stabilizační jako spin také stále probíhá v osmičkové energetické komunikaci. Díky tomu spolu mohou jak Energetický komunikátor, tak Stabilizační komunikátor harmonicky komunikovat, aniž by oba komunikátory byly zaneprázdněny svými energetickými či stabilizačními činnostmi a mohou spolu nejenom harmonicky komunikovat, ale mohou spolu taktéž harmonicky tvořit vše v harmonickém souladu. Osmičková energetická a harmonická komunikace zajišťuje všem harmonickým Rodinkám takovou sílu, že jsou všechny částice Rodinek harmonické a neporušitelné neboť jejich osmičková energetická komunikace je neporovnatelná s žádnou jinou sílou, kdy pokud by takovou harmonickou komunikační soudržnost měly i částice na Zemi, tak by nikdy nevznikala na Zemi nerovnováha a ani rozdíly v energii, že by jeden energii měl a jiný neměl a ani by nikdy nevznikaly rozdíly ve stabilitě, že by jeden stabilitu měl a jiný neměl.

Jak se pohybují v Galaxii Laskavelu částice Rodinka ?
V Laskavelu se pohybují a cestují vždy celé částice Rodinka a je tomu tak proto, protože jsou částice Rodinka jednotné harmonické a nedělitelné, což jim umožňuje cestovat vždy kdykoli a kamkoli v celé Galaxii Laskavelu společně. Harmonie v částici Rodinka je zachována tím, že oba komunikátory mají harmonizéry, každý má svůj prostor, ve kterém se cítí spokojeně a společný prostor částic rodinka mohou oba komunikátory využívat zcela dobrovolně, protože společný prostor je k zajištění jejich harmonické komunikace. Cestování všech částic Rodinka je harmonické a zábavné pro oba komunikátory a i jejich harmonizéry, kdy díky osmičkové energetické komunikaci částic Rodinka je zajištěno, že se nikdy částice Rodinky nesrazí s jinou částicí Rodinka.

Jak se v Laskavelu staví domy a z čeho ?
V Laskavelu je používána ta nejjednodušší technologie výstavby domů a to ve dvou fázích, prvně v energetické projekci, která se nejdříve zkontroluje po estetické i statické stránce a pakliže je tato energetická projekce shledána jako vyhovující, tak se tato energetická projekce domu následně zhmotní do hmotné podoby navázáním hmotných částic z místa základu, do míst naprojektovaných stěn a stropů stavby. Díky této technologii se modeluje v Laskavelu vše o co je mezi Laskavelčany zájem, kdy vše touto technologií vytvořené není nutné poté nikdy jakkoli rozbíjet, demolovat či násilně bourat, ale vše stačí opět vrátit do projekční podoby neboli vrátit všechny částice zpět a u domu to znamená vrátit hmotné částice ze stěn a stropů do základu, na kterém byl dům postaven. Aby u této technologie nemohlo dojít k žádným omylům, tak u domů a u všeho touto technologií vytvořeného, nelze převést nic zhmotněného do projekčních podob, pokud jsou věci používané a v domech se nachází vybavení, nábytek či osoby.

Jak se v Laskavelu vychovává ?
V Laskavelu není hlad ani smrt a proto je výchova všech velice snadná a jednoduchá. Výchova začíná již u dětí prostřednictvím lístů a listů Laskavelských stromů, které se netrhají, ale pouze se jemně vytahují z malých kornoutkovitých úponů, které je obepínají a po vytažení jedněch lístů nebo listů vyrostou z kornoutkovitých zakončovacích úponů do osmi dnů další lísty i listy. Pokud by se tedy kdokoli snažil líst nebo list utrhnout před tím, nežli je připraven k vysunutí ze svého kortoutkovitého úponu, tak líst nebo list začne výstražně červeně světlit a pokud by kdokoli s trháním ani poté nepřestal a líst nebo list by i přesto chtěl násilím utrhnout, tak červeně světlící líst nebo list jednoduše před očima zmizí a tato výchovná zkušennost poté postačuje každému k tomu, aby měl každý trpělivost a nechtěl si násilně utrhnout ze stromů v Laskavelu kterýkoliv líst nebo list dříve, nežli je připraven k vysunutí ze svého kornoutkovitého zakončovacího úponu.

Jak se v Laskavelu zabránilo, aby nějaké monopoly nezabavili všem zdroje a nezačaly s nimi a se vším obchodovat, jako se to stalo na Zemi ?
V Laskavelu je toto jednoduše vyřešeno díky osmičkové energetické komunikaci, která zajišťuje že jednomu jedinci nikdy nevyroste více stromů, nežli je onen stanovený potřebný soubor 26 stromů a i kdyby toto chtěl kdokoli obejít a zasadil si více stromů, tak přebytečné zasazené stromy jemu prostě nevyrostou. Planeta Laskavelu je dále hlídána světýlkovými, kteří dohlíží na to, aby byla v Laskavelu vždy zachována každému jednotlivci i každé rodině svoboda, plná soběstačnost a nezávislost na jiných jednotlivcích či rodinách. A dále co se týká prochutinových stromových lístů, tak prochutiny jsou v Laskavelu pouze pro chuť nikoli pro hlad, jako je tomu u potravin na Zemi.

Jak se v Laskavelu získá kruhový tvar bez planetárního otáčení jednoho bodu kolem druhého ?
V Laskavelu se získá jakýkoli tvar včetně kruhového tvaru, prostřednictvím osmičkové energetické komunikace, díky které se každý tvar získá přesným počtem a polohou jednotlivých částic Rodinka v prostoru a to jak simulačně, tak poté i hmotně, to znamená, že kruhový tvar či jakýkoli jiný tvar se v Laskavelu získá rychleji a bez planetárního otáčení jednoho bodu kolem druhého, kdy u kruhu stačí vyznačit střed kruhu a obvod kruhu, čímž se získá znázornění linie kruhu a u koule stačí vyznačit střed kruhu, obvod kruhu a třetí bod opět ve středu kruhu, čímž se získá znázornění linie koule. V Laskavelu je proto tvorba díky tomuto přímému znázornění zábavnější a rychlejší s jednoduchými úpravami tím, že se v potřebných místech tvaruje buď přidáním a nebo ubráním znázorňovacích částic Rodinka a tím lze vše upravit na požadovaný tvar, který se díky tvořivým harmonickým částicím Rodinka po ukončení natvarování vždy tvarově upraví do harmonické a líbivé podoby.

Jak se z částic Rodinek skládá v Laskavelu veškerá hmota a těla Laskavelčanů ?
V Laskavelu si prvně každá Rodinka vše vytvaruje ve zkušební světelné energetické podobě představy vybraného spojenství, bez hmotných částic Rodinky a pokud je s podobou svojí představy spojenství esteticky tvořící Rodinka spokojena, vyplní si Rodinka svoji zkušební energetickou podobu svými částicemi Rodinek podle různých druhů spojenství a to vždy podle charakteru a požadavků pro hmotu či tělo. Poté má každá Rodinka možnost si svoji hmotnou verzi vyzkoušet jak funguje a může si ve zkušební době osmi dnů po zformování svojí zkušební verze do hmotné podoby vše doupravit, pokud by u něčeho Rodinka našla ještě možnost nějaké doúpravy. Po konečných úpravách požadované podoby jakékoli hmoty či těla si nastaví Rodinka u hmoty dobu trvání v hmotné podobě a u osob nastaví léta volitelného hmotného života v rozmezí od 180 - 240 let, kdy je vždy stále zachována v Laskavelu komunikace mezi první Rodinkou a všemi jejími z ní vzniklými spojenými Rodinkami a proto se v Laskavelu nemusí nikdy nic vzájemně kvůli recyklaci pojídat či rozkládat hnitím a ani umírat, jako je tomu na Zemi, protože každý hmotný celek věcí přejde po nastavené a dané době do své původní zkušební světelné energetické podoby z níž věci vysvětlí a těla osob po volitelné délce hmotného života vysvětýlkují do světýlkových, co by světýlkové paměťové energetické podoby osoby vytvořené a uchované osmičkovou energetickou komunikací Rodinek.

Jak se zajistilo, aby se dva komunikátory v Laskavelských částicích Rodinka shodly ?
Komunikátory v Laskavelských částicích Rodinka mají každý svůj harmonický prostor se svými harmonizéry zajišťující oběma harmonizérům klid a harmonii (což zajišťuje poté u všech Laskavelčanů harmonii tím, že může otěhotnět a mít děti jak muž, tak i žena a i mezi jejich dětmi je stále zachována harmonie). Energetický komunikátor má kolem sebe ochlazovací obal a Stabilizační komunikátor má kolem sebe ohřívací obal, které oba vyrovnávají oběma komunikátorům teplotu v jejich společném prostředí, aby jejich společné prostředí mělo teplotu vyrovnanou. Co se týká jejich osmičkové energetické komunikace, tak tato komunikace je v oblasti myšlenkové a aby se komunikátory nikdy nerozcházely v názorech, myšlenkách či představách, tak osmičková energetická komunikace jejich komunikaci vždy usměrní do harmonické úrovně, ve které i když částice Rodinka obsahuje dva komunikátory s různou funkcí, kdy jeden komunikátor je energetický a druhý stabilizační, tak díky jejich osmičkové energetické myšlenkové komunikaci sdílí Energetický komunikátor stabilizační myšlení od Stabilizačního komunikátoru a Stabilizační komunikátor zase sdílí energetické myšlení od Energetického komunikátoru a díky tomuto vzájemnému sdílení myšlení mají oba komunikátory vždy jednak své vlastní myšlení a současně i myšlení na harmonické úrovni sdílené s druhým komunikátorem. Proto se oba komunikátory nikdy nerozhádají, protože se nikdy nestane, že by měl jeden komunikátor zcela odlišné a neharmonické myšlení, které by nenašlo shodné harmonické myšlení s myšlením komunikátoru druhého. Díky této harmonické komunikaci obou komunikátorů v myšlení, prostřednictvím osmičkové harmonické energetické komunikace, je vše, co je z částic Rodinka vytvořené, vždy v harmonické shodě.

Jak vypadá den v Laskavelu a co v něm Laskavelčani dělají ?
Každý den je v Laskavelu svátkem a proto se v něm může každý plně věnovat svým zálibám a tomu co je mu milé. V Laskavelu se nemusí nikam dojíždět kvůli práci či výrobě čehokoli jako je tomu na Zemi, protože každá rodina i jednotlivec jsou v Laskavelu prochutinově, surovinově, výrobně i energeticky soběstační a nezávislí na jiných rodinách, jednotlivcích či jakýchkoli jiných celcích, protože všechny tyto potřeby jim zajišťuje soubor 26 stromů a soubor 3 výrobníků. Pro vzdělávání všech je v Laskavelu uzpůsoben centrální dálkový vzdělávací program, který je dostupný všem rodinám i jednotlivcům přímo u nich doma a to prostřednictvím domavize (obdoba televize na Zemi) a nebo domavidea (obdoba DVD na Zemi). Pro skupinově zájmové aktivity jsou určeny zábavní centra, která jsou pro všechny dobrovolná a Laskavelčani je mají možnost navštěvovat v případě zájmu o skupinově zábavné aktivity.

Jak vznikl Laskavel ?
Laskavel vznikl z myšlenky Laskavel prostřednictvím osmičkové energetické komunikace, která dala vznik nejmenším nedělitelnými a harmonickým částicím hmoty, kterými jsou v Laskavelu Rodinky. Harmonické Rodinky poté prostřednictvím myšlenky Laskavel a z myšlenkové podoby Laskavelu, vytvořily hmotnou podobu Laskavelu.

Jaké jsou nejmenší částice v Laskavelu ?
Nejmenšími částicemi v Laskavelu jsou rodinky, které jsou nedělitelné a to ani chemickými a ani fyzikálními prostředky. Je tomu tak proto, aby byla zachována u všech rodinek jejich osmičková energetická komunikace, která zajišťuje harmonické prostředí.

Jaké jsou v Laskavelu svátky ?
V Laskavelu je v každém roce slaveno patero svátků a to Snílkové svátky trvající 88 dní, co by zimní, Celoročkové svátky trvající 13 dnů, které jsou slaveny hned po Snílkových svátcích a těsně před Spokojenkovými svátky, které trvají 88 dní, co by jarní, následují Laskavelské svátky trvající 88 dní, co by letní a hned po nich jsou Jadroňkové svátky trvající také 88 dní, co by podzimní.

Jaký druh energie je v Laskavelu pro spotřebiče ?
V Laskavelu je energie získávána z energetických listů na principu nikoli maxivysílacímu, ale pouze přijímacímu podle potřeby, jakou daný spotřebič zrovna potřebuje pro svůj chod a proto v Laskavelu není potřeba žádných přepěťových pojistek. Toto vzájemné harmonické propojení spotřebičů s energií z energetických listů je díky tomu, že stejně jako energetické listy pocházejí ze stromů v Laskavelu, tak i spotřebiče jsou vyrobeny ze surovinových listů stromů v Laskavelu. Co se týká kontaktu osob či kapalin s touto energií , tak nikdy nevyvolá toto spojení žádný zkrat či cokoli jiného, protože osoby i kapaliny mají vlastní energii a s energií z energetických listů v Laskavelu mají neutrální stav.

Jaký je rozdíl mezi prochutinami z lístů v Laskavelu a potravinami na Zemi ?
Prochutiny v Laskavelu mají rozvazovací struktury, díky kterým jsou prochutiny z lístů jemnější, chuťově výraznější a lahodnější, protože tím, že se ihned po konzumaci začínají částicově rozvazovat, jsou snadněji čitelné jejich chuťové i strukturální informace, na rozdíl od potravin na Zemi, které se musejí nejdříve rozkousat, naleptat rozkládacími složkami v ústech a na jazyku, aby se mohla vůbec přečíst jakákoliv chuťová informace z potravin. U prochutin z lístů v Laskavelu, jakmile doputují tyto prochutiny do žaludku, tak jsou jejich struktury již zcela částicově rozvázány a proto mohou tyto částice prostoupit skrze stěny žaludku a tělo ven, což u potravin na Zemi nejde, protože aby se mohly potraviny na Zemi částicově rozložit, musejí se v žaludku nejprve zalít trávicími kyselinami, což způsobuje přeplňovací efekt s těžkým pocitem v žaludku, překyselování organismu a následné zahleňování těl konzumentů, coby vyvolaný ochranný efekt proti trávicím kyselinám, nehledě na to, že kyseliny nejsou schopny o bezezbytkové zpracování potravin a tak ona natrávená hmota kyselinami, která je u vchodu do střev ještě doplněna žlučí, coby nutnou neutralizační složkou pro trávicí kyseliny, pokračuje do střev, kde následně vytváří odpadní kontaminační efekt pro celé tělo každého konzumenta, proto čím více konzument na Zemi konzumuje potravin, tím větší je následné odpadní kontaminování jeho organismu.

Jaký je rozdíl mezi Zemí a Laskavelem ?
Země má ve znamení koloběh se znázorněním vyrob a poté zboř nebo rozpusť (urob-bor-ros), zatímco Laskavel má ve znamení trojité tvořící nekonečno, bez potřeby cokoli vytvořené jakkoli recyklačně bořit či rozpouštět a proto je v Laskavelu zábavou cokoli vytvářet, protože místo recyklačního boření či rozpouštění, všechny vytvořené věci v Laskavelu, po předem stanovené a volitelné době vysvětlí a osoby po předem dané a volitelné době přesvětýlkují na Světýlkoví.

Jaký je rozdíl mezi Zemí a Laskavelem, co se týká tvorby a růstu ?
Rozdíl mezi Zemí a Laskavelem, co se týká tvorby a růstu je v tom, že na Zemi se demonstruje všem jako úspěch v růstu, pokud větší pojídají nejmenší a menší za použití trávení a rozkladu, zatímco v Laskavelu se tvoří a roste vše ve spolupráci s nejmenšími a menšími bez nutnosti trávení a rozkladu.

Je v Laskavelu tráva a květiny ?
V Laskavelu není ani tráva ani květiny, aby nebylo potřeba řešit její spasení zvířaty a opylování hmyzem, jako to bylo nastaveno na Zemi. V Laskavelu je náhradou za trávu tuliva a náhradou za květiny jsou tuliokrasky, které obojí vyrůstá z kořenů Laskavelských stromů a vytváří tak okolo každého stromu 5 metrový okrasný tulivkový koberec s různě tvarovanými a různě barevnými okraskami, které se netrhají, ale v případě zájmu se pouze vytahují z jejich kornoutkových úponů. Tulivkový koberec vyroste pouze do výšky 10 cm a tuliokrasky vyrůstají pouze do výšky 40 cm.

Je v Laskavelu v zimě mráz led a sníh jako na Zemi ?
I v Laskavelu je v zimním období mráz led a sníh, podobně jako na Zemi, ale v Laskavelu je více druhů vod, což umožňuje, aby měly vody v prostředí Laskavelu různé molekulární vlastnosti mrznutí i nemrznutí, ale nezávisle na molekulárních vlastnostech vod v prostředí, tak nikdy nezmrznou v Laskavelu vody, které jsou obsaženy ve stromech, v půdě či v osobách a to proto, protože uspořádání molekul vod se vždy změní i podle toho, v čem se tyto vody nacházejí, to znamená i když v Laskavelu vypijete vodu, která by v prostředí Laskavelu jinak zmrzla, tak se ihned po vypití takovéto vody změní u této vody její molekulární struktura na vodu nemrznoucí a to samé platí i o přítomné vodě v půdě a o přítomné vodě ve stromech. Díky této molekulární změně struktury vody na nemrznoucí vodu, mohou stromům růst lísty i listy i v zimě, voda v půdě je dostupná všem, protože je stále v tekutém stavu a osobám není v zimě zima, protože voda, kterou obsahují jejich těla, nemrzne.

K čemu mají v Laskavelu muž a žena různá prospokojí, když je ke spokojenství nepotřebují ?
V Laskavelu mají muž a žena různá prospokojí pouze jako volitelný doplněk, kdy výběr mužského či ženského prospokojí nemá žádný vliv na možnost párového spokojenství či jednotlivcovského samospokojenství, protože jak žena, tak i muž mají oba dělohu s jedněmi vaječníky s vajíčky a druhými vaječníky s genetickou aktivační emulzí, kdy vaječníky s vajíčky mají jak u žen, tak u mužů, kolem sebe ohřívací obal na tělesnou teplotu a vaječníky s genetickou aktivační emulzí mají kolem sebe jak u mužů, tak u žen, ochlazovací obal na potřebnou teplotu několik stupňů pod tělesnou teplotu, díky čemuž mohou být vaječníky s aktivační emulzí k aktivaci vajíčka přímo v těle a nemusí být kvůli zachování nižší nežli tělesné teploty, venku mimo tělo, jako to musejí mít muži na Zemi.

Kdo zodpovídá tyto otázky ?
Tyto otázky zodpovídá výzkumný tým Laskavelčanů, kterým není jedno, že došlo na Zemi k přerušení osmičkové energetické komunikaci.

Má planeta Laskavelu také rozdělení na kladné a záporné u pólů, u magnetismu, u buněk a u energie ?
Planeta Laskavelu nemá rozdělení na kladné a záporné , ani co se týká pólů, ani co se týká magnetismu nebo buněk či energie , protože u planety Laskavelu nedošlo nikdy k pólovému rozdělení osmičkové energetické komunikace a proto je celá planeta Laskavelu a i celá galaxie šťastná a spokojená.

Mají muži v Laskavelu erekci jako mají muži na Zemi ?
Muži v Laskavelu erekcí neznají, jako muži na Zemi, protože jsou jejich prospokojí stejně jako prospokojí žen, pouze jako různě okrasný doplněk, který je bez jakýchkoli orgazmových či jiných prožitků neboť k veškerým prožitkům je určen objímací a mazlící pupoorgasmus a mimo doplňkových prospokojí, mají jak žena tak muž, jednotný a stejný prospokojový základ, kterým je děloha, vaječníky a aktivační vaječníky. Jak muž, tak i žena mají svá prospokojí doplněna nafukovacím efektem, který má pro aktivaci aktivační bod a pro deaktivaci deaktivační bod, díky čemuž si muži v Laskavelu mohou mužskou okrasu, tak jak ji mají muži na Zemi, kdykoli nafouknout a poté kvůli lepšímu pohodlí opět kdykoli vyfouknout a to bez jakýchkoli vedlejších nepříjemných pocitů způsobených erekcí, jako ji mají muži na Zemi. U každého prospokojí je vzduch do prospokojí nafouknut vždy v daném množství, které je tlakově monitorováno proti přefouknutí s doplňkem bezpečnostních výpustí a proto přefouknutí u žádného prospokojí nehrozí a to ani u muže ani u ženy. Tento nafukovací efekt mohou dále jak žena, tak i muž využít pro zábavu i v oblastech svých prsou, kdy i v těchto oblastech je monitoring proti přefouknutí. Kůže v nafukovacích oblastech prospokojí a v nafukovacích oblastech prsou je u Laskavelčanů elastičtější, nežli v jiných částech těla a je tomu tak proto, aby po vyfouknutí nafukovacích oblastí, nezůstala kůže nikdy natažená a povislá.

Mají v Laskavelu deprese, jako na Zemi ?
Deprese jsou způsobeny přetlakem požadavků z okolí a nebo kvůli nespokojenosti plynoucí z nesnadno řešitelné věci. Ani jedno a ani druhé v Laskavelu není a proto v Laskavelu deprese nejsou.

Mají ženy a muži v Laskavelu, pokud mají oba dělohu, menstruaci jako je tomu u žen na Zemi ?
Ženy a ani muži v Laskavelu menstruaci nemají, protože výstelka dělohy nutná pro uchycení vajíčka a jeho rozvíjení se nemusí nijak periodicky vytvářet a poté zase opět odstraňovat, jako je tomu na Zemi neboť je výstelka dělohy nutná pro uchycení vajíčka v děloze stálá, již předem daná a pouze v přesně určeném místě tak, aby rozvíjení vajíčka bylo přímo uprostřed zadní stěny dělohy se stejnými vzdálenostmi jak od pupicesty, tak i od hrdlocesty. K této poloze uchycení vajíčka vede řasinková cesta s podobností jednokolejkové dráhy začínající ve vejcovodu a pokračující až k tomuto bodu uchycení vajíčka v děloze, po které se aktivované vajíčko přímo přepraví ke svému bezpečnému uchycení. Aby vajíčko cestovalo po této řasinkové jednokolejkové cestě bezpečně, tak jak řasinky vajíčka, tak i řasinky jednokolejkové cesty, mají společně mezi sebou komunikující úchytkové zakončení, které se vzájemně chytají a pouští tak, aby se vajíčko po oné jednokolejkové dráze pohybovalo od vejcovodu až na místo svého uchycení v děloze.

Na jakém principu je v Laskavelu osmičková energetická komunikace ?
Osmičková energetická komunikace v Laskavelu je na principu dvou souběžných drah a to energetické a stabilizační, kdy chod obou drah zajišťují rodinky, které středovou energii pro obě dráhy tvoří komunikací a myšlením. U osmičkové energetické komunikace nedochází k žádným srážkám mezi jednotlivými rodinkami, či k jejich dělení nebo rozdělování na části, protože každá jednotlivá rodinka je soudržným celkem.

Pokud je celá Galaxie Laskavelu a i celý Laskavel poskládán z neporušitelných částic Rodinka, co zajišťuje, aby se neporušitelné Rodinky nepřetahovaly o to být pouze v tělech Laskavelčanů
Harmonii neporušitelných částic Rodinka a nepřetahování se o to být pouze v tělech Laskavelčanů je zajištěna tím, že je každá neporušitelná částice Rodinka samostatnou rodinnou jednotkou s vlastní zábavou a domovem pro dva harmonické komunikátory a jejich Harmonizéry. Znamená to, že každá neporušitelná částice Rodinka je jedním samostatným harmonickým domovem s vlastní zábavou a vlastní komunikací, která je nezávislá na tom, v čem se právě neporušitelná částice Rodinka nachází a proto se všechny neporušitelné částice Rodinek mohou vzájemně doplňovat a to tak, aby celá jimi vytvořená Galaxie Laskavelu i Laskavel byli jako harmonický dějový obraz, který mohou sledovat jako své přídavné zabavení a proto čím harmoničtější a spokojenější je poskládání Galaxie Laskavelu a celého Laskavelu, tím i harmoničtější a spokojenější je přídavné zabavení všech neporušitelných částic Rodinek svým dějovým obrazem vysílaným prostřednictvím svého harmonického a spokojeného Laskavelu.

Pokud je vše v Laskavelu složeno z částic Rodinek a to i prochutiny, nevadí částicím Rodinek tepelné a jiné úpravy prochutin ?
Částicím Rodinek nevadí jakékoli úpravy a to ať v prochutinách tak v surovinách ,protože jsou neporušitelné jakkoli vysokou či jakkoli nízkou teplotou, dále jsou neporušitelné jak chemickými, tak i fyzickými prostředky a to i v extrémních podmínkách. Není proto žádný prostředek či jakékoli působení, které by částice Rodinek jakkoli porušilo, či by částicím Rodinek způsobilo jakoukoli ujmu či nepohodlí. Částice Rodinek jsou stálými, harmonickými a laskavými částicemi, které mají Laskavel svým Domovem a proto je vše v Laskavelu harmonické a laskavé. Na Zemi je periodická soustava prvků, která obsahuje spoustu různých nestabilních a nestálých prvků, které mění svoje vlastnosti podle toho, kolik obsahují protonů neutronů a elektronů a všichni se přetahují o energii elektronů, ale v Laskavelu je jen jedna stálá energetická, neměnná, neporušitelná a stabilní částice Rodinka, která vždy obsahuje dva harmonické a laskavé komunikátory, kteří mají každý kolem sebe několik vlastních harmonizérů a svojí osmičkovou energetickou komunikací harmonizují a tvoří vše ve svém okolí tak, aby bylo v Laskavelu vše harmonické a laskavé. V Laskavelu proto není nikdo osamělý a ani bezdětný, pokud by nenašel partnera či partnerku a proto může být v Laskavelu těhotný jak muž tak i žena.

Pokud na sobě muži a ženy v Laskavelu nejsou reprodukčně závislí, co u nich zajišťuje jejich vzájemnou spolupráci ?
V Laskavelu mají muži a ženy harmonické životní prostředí a to jim dává i harmonické myšlení, protože základem k myšlení v Laskavelu je harmonická neporušitelná celistvě soudržná částice Rodinka, díky které muži s ženami spolupracují harmonicky, bez nutnosti, aby na sobě museli být reprodukčně či jakkoli jinak závislí, protože tím, že mají muži a ženy v Laskavelu stejné možnosti, stejné hodnoty a stejné harmonické prostředí, tak mají i stejný druh myšlení a stejné cíle.

Pokud není v Laskavelu lov, přetahování, zápasení, soupeření a konkurování si navzájem , tak co zajišťuje v Laskavelu pokrok a zábavu ?
V Laskavelu byl dán pokrok všem od prvopočátku a toto poskytuje všem Laskavelčanům tvořící, vědomostní a nevyčerpatelnou zábavu, kterou v Laskavelu nenarušuje žádná přetahovací myšlenka, jako je tomu na Zemi, co se vším tím vytvořeným a koho uvrtat do funkce a role recyklátora, protože v Laskavelu se veškerá tvorba věcí, díky rozvazovacímu nastavení struktur, umí dle předem nastavené doby opět do částic přesvětlením samorozvázat a osoby dokáží, po předem si vybrané době, své částicové struktury těl přesvětýlkovat do světýlkových.

Potřebovala Zem, či jakákoli jiná planeta ve vesmíru nějaké povolení pro svůj vznik ?
Pro vznik jakékoli planety v notovém vesmíru není potřeba žádné složité povolování, ale je důležité mít vyřešenu tvorbu a recyklaci na planetě, se současným zajištěním jak u tvorby, tak u recyklace vyrovnání zájmu, to znamená, že obyvatelé planety musí mít rádi jak tvorbu tak i recyklaci. Energetické, částicové, fyzikální, chemické a další jiné zákony na planetě si poté k tomuto základu může každá planeta přizpůsobit dle potřeb svého nastavení a fungování. To znamená, že každá planeta může mít jiné energetické, částicové, fyzikální, chemické a další jiné zákony. Na Zemi se kvůli vyrovnání a podpoře chvály a zájmů všech nejenom o tvorbu, ale i o recyklaci, která je na Zemi vyřešena z venčí, musely doplnit u tvořeného doplňkové naschvály s doplňkovou nefunkčností či poruchovostí u vytvořeného. Aby takovéto naschválové nastavení přídavkových nefunkčností či poruchovostí nebylo v Laskavelu potřeba, byla v Laskavelu zrušena potřeba recyklace z venčí a u všeho se již při tvorbě nastavuje délka trvanlivosti, po které věci a prochutiny částicově vysvětlí a osoby částicově vysvětýlkují neboli částicově přesvětýlkují do Světýlkových. Díky tomuto se může každý v Laskavelu plně věnovat tvorbě a spokojenosti z tvorby, bez toho, aby si musel každý již při tvorbě, dělat starosti s recyklací a muselo se kvůli tvorbě houfně verbovat do řad oddílů recyklátorů, množit zvěř a podporovat potřebu žraní neboli hlad, k zajištění recyklace veškerého onoho vytvořeného.

Pro koho je Laskavel ?
Laskavel je pro všechny, kteří milují laskavost, harmonii, klidný život a spokojenost s možností tvořit vše v jistotě a pouze dle skutečné potřeby, bez nutnosti vše vytvořené muset zase rozkládat a recyklovat.

Proč bylo v Laskavelu ponecháno rozdílné prospokojí i když jen doplňkového charakteru, když mají jak žana, tak i muž v Laskavelu stejný orgánový základ s možností otěhotnět ?
Rozdílná prospokojí i když jen doplňkového a estetického charakteru, byly v Laskavelu ponechány kvůli solidaritě a soucítění s nastavením na Zemi v rozdělení a to již od částic Atomu, který je dělen na Protony s Neutrony a stále se honící Elektrony, kdy toto rozdělení Atomu dalo vzor na Zemi k rozdělení na Ženy možné otěhotnět s dětmi a stále se honící muže nemožné otěhotnět. V Laskavelu je podobenstvím k částici Atomu, částice Rodinka, která je ale na rozdíl od Atomu celistvá,neporušitelná a nerozdělitelná, díky svému okolnímu silovému poli, kdy k Protonu je podobenstvím u Laskavelské částice Rodinka Stabilizační komunikátor k Neutronu jsou podobenstvím jeho Harmonizéry a k Elektronu je podobenstvím Energetický komunikátor, který ale na rozdíl od Elektronu na Zemi se nemusí honit a není ani nikdy sám, protože má v Laskavelské částici Rodinka své vlastní Harmonizéry, a to stejně, jako má svoje Harmonizéry i Stabilizační komunikátor. Komunikaci mezi oběma harmonizéry zajišťuje jejich osmičková energetická komunikace v částici Rodinka. Rovnoprávnost obou komunikátorů v Laskavelské částici Rodinka, mít každý své vlastní Harmonizéry, umožňuje poté, aby žena i muž měli v Laskavelu možnost vlastního spokojenství ( těhotenství ) a tudíž možnost mít své vlastní děti. To že se v Laskavelu nemusí honit Energetický komunikátor je díky jinému energetickému a současně i celkovému nastavení částice Rodinka. Díky nastavení Laskavelské částice Rodinka, ve které se nemusí ani jeden z komunikátorů honit, poté dává v Laskavelu možnost mužům se také nemuset honit a když nejsou nuceni se honit muži, tak nejsou nuceny se honit ani ženy.

Proč je na Zemi bolest a v Laskavelu bolest není ?
Jednou z možných příčin bolesti na Zemi může být to, že na Zemi nervová vlákna v tělech, neobsahují žádné anestetické složky a jsou chráněny pouze buněčnou izolací, která je navíc rozpustná v tucích, kdy případné narušení izolace nervů, spojí nervy napřímo s vodou a kyselinami, což poté způsobí zkrat, který vyvolá bolest. Největší zdroj kyselin má každé tělo na Zemi v žaludku, kdy mucin jako ochrana sliznic žaludku před kyselinami každé tělo spíše zahleňuje a mucin není 100 % ochranou před kontaktem kyselin a nervů, protože po naplnění žaludku potravou se žaludeční stěny napnou, což vyvolá za prvé tlak v celém krevním oběhu, protože tělo obsahuje obsah krve takový, aby byla rezerva v případě krevních ztrát a tato rezerva je poté nadbytečná v případě najezení se, což vyvolá onen tlak na celý krevní oběh a současně i tlak na nervy ve stěnách žaludku a tyto oba tlaky poté přejdou do celé nervové soustavy, která vyvolá bolest ve všech nervech, které mají jakkoli narušenu izolaci. Dále neutralizace kyselin žlučí ve dvanáctníku způsobí, že celý tento hořký obsah žluči z kalichu žaludku a dvanáctníku, putuje do střev, ve kterých jednak dráždí nervy svým žlučovým obsahem v trávené hmotě a spolu s běžnými plyny působí toto vše opět tlak na celou nervovou soustavu i krevní oběh podobně jako v žaludku a tento tlak poté vyvolá bolest ve všech nervech, které mají jakkoli narušenu izolaci. Reakci působení tlaku jak v žaludku, tak ve střevech na celou nervovou soustavu i krevní oběh pociťují převážně muži při ranní erekci, kterou právě způsobuje onen přetlak v krevním oběhu vyvolaný obsahem jídla v žaludku a ve střevech. Řešením tedy je, že aby na Zemi nebyla bolest, musela by být přímá účast anestetických složek přímo ve složení všech nervových vláknech a dále řasinková mucinoanestetická ochranná protikyselinová bariéra všech sliznic včetně žaludku. Anestetické složky přímo v nervových vláknech by zajistily to, aby nervy obsahovaly pouze takové množství anestetik, které zablokují jen bolest, protože je známo, že při aplikaci anestetik se v závislosti na jejich koncentraci nejdříve ztrácí vnímání bolesti, potom teploty, dotyku (ve stejnou dobu také ovlivňují vegetativní nervy) a nakonec funkce motorické a proto je nutné pouze přesně stanovené množství anestetik, aby ostatní funkce nervům byly zachovány a byla blokována pouze bolest, což by jakýkoli jiný doplňkový zdroj anestetik, jako například tělní žlázy s tvorbou anestetik, nikdy nemohl přesně takto nervům nadávkovat. Jinými slovy, po takovéto úpravě nervových vláken, by již nikdy na Zemi nebyla bolest, ale byly by zachovány pocity doteku a všechny ostatní funkce nervů, včetně přenosu informací o dění v těle. Spolu s touto úpravou v podobě zrušení bolesti na Zemi, by se ale také muselo zvážit současné nastavení honů na maso v podobě pusť maso ( masopust), které je součástí povinného recyklačního cyklu na Zemi s prostředníkem hladu a dále s ním spojené vedlejší účinky po konzumaci jídel v podobě nemocí. V Laskavelu povinné recyklační nastavení není a proto nejsou v Laskavelu ani hony na maso, ani hlad, ani nemoci a ani bolest.

Proč je na Zemi řešena recyklace rozkladem za účasti červů nebo zvířat a v Laskavelu tato recyklace není ?
Poté co se Země nejspíše kvůli požitku z jídla vzdala prvotního způsobu proměn za účasti světla ( uvádí se v záznamech Země coby vzdání se prvorozenství ), tak se muselo vše upravit tak, aby se vše recyklovalo. Proto se pro recyklaci vytvořil hmyz a zvířata, kteří se museli ujmout recyklace současně s člověkem za pomoci trávení, které ale nikdy nebude schopno strávit jakékoliv jídlo zcela beze zbytku, protože ta část, která měla původně vysvětlit se stala prachem, který poté vždy tvoří onu odpadní hmotu z trávení. Pokud by ale Země měla trpělivost, tak poté co byl shledán zájem všech o požitek z jídla a to hlavně z masa, tak byly na Zemi plánovány stejné stromy s jedlými lísty jako jsou v Laskavelu, ale Země byla moc nedočkavá a chtěla požitek z jídla i masa ihned, bez čekání a proto již stromy s jedlými lísty na Zemi nebyly realizovány a zůstalo tak na Zemi pouze jídlo s polotrávením a rozklad za účasti červů, zvířat atd.

Proč je v Laskavelu mužské a ženské prospokojí pouze druhotným ve vztahu k párovému spokojenství ?
V Laskavelu je mužské a ženské prospokojí pouze druhotným proto, protože pokud by bylo dáno prvenství dvěma rozdílným prospokojím, bylo by poté složitější zajistit u muže a ženy harmonický svazek bez dohadování se, které prospokojí bylo tím důležitějším pro párové spokojenství. Proto je v Laskavelu prvotním k párovému spokojenství pupík, který má stejný jak muž tak i žena a podobně jako je dětský pupík zdrojem pro harmonický růst a spokojenost dítěte od fáze plodu, tak je dospělý pupík zdrojem harmonického života a spokojenosti z párového pupoorgasmu, co by spouštěče k dobrovolným a dodatkovým funkcím u obou prospokojí, kterých mohou jak žena tak muž využít, ale také nemusí, protože prospokojí nejsou spouštěčem k žádnému druhu orgasmu a ani k aktivaci vajíčka, ke kterému může dojít i bez přímého kontaktu obou prospokojí.

Proč jídlo na Zemi uspokojuje a jak je to s jídlem v Laskavelu ?
Jídlo na Zemi a v Laskavelu jsou to simulační lísty kolorek, potřebují k posunování zažívacím traktem kontrakce. Tyto kontrakce mají podobnou povahu jako kontrakce u jakéhokoli jiného orgasmu a proto má jídlo funkci uspokojující právě kvůli oněm kontrakcím, které jídlo svojí cestou v zažívacím traktu vyvolává.

Proč jsou v Laskavelu prochutinové lísty bezodpadovými, to znamená nevyloučí se z nich žádný odpad ?
V Laskavelu jsou prochutinové lísty bezodpadovými proto, protože je vše v Laskavelu řízeno osmičkovou energetickou komunikací a celý Laskavel je složen prostřednictvím nejmenších nedělitelných a neporušitelných částic Rodinka, které jsou tak malé, že mohou projít čímkoli včetně stěn žaludku i tělem a proto pokud se prochutinové lísty sní a dostanou se do žaludku, žaludek má osmičkovou energetickou komunikaci nastavenu pro bezodpadové lísty na heslo: Lístopusť, což je komunikačním heslem pro všechny Rodinky, aby se od sebe uvolnily a opustily žaludek i tělo. Pokud by se v žaludku zobrazila nějaká energetická potřeba pro tělo, tak Rodinky před opuštěním stěn žaludku a těla tuto potřebu ještě energeticky doplní a poté žaludkem i tělem projdou neviditelně ven. Díky tomuto nastavení žaludku jsou prochutinové lísty bezodpadovými, kromě lístů kolorek, pro které je v žaludku nastaveno heslo: Lístodál, což je komunikačním heslem pro všechny Rodinky, aby zůstaly a prošly si celou dráhou těla, kdy prochutinové lísty poté vyjdou ven v podobě pestrobarevných želatinových minikuliček srdíčkově zaoblených tvarů, které jsou bez pachu a jsou pouze pro zabavení a zkušennost všech konzumentů jak vypadá u prochutinových lístů odpadová varianta. Tělo Laskavelčanů je uzpůsobeno tak, že žádný prochutinový líst není potřeba jakkoli pracně kousat, rozkládat či leptat prostřednictvím jakýchkoliv kyselin enzymů a pod.jako je tomu na Zemi, protože to není potřeba díky osmičkové energetické komunikaci prochutinových lístů s celým tělem, kterým prochází, kdy každá část těla vydá k různým prochutinovým lístům jiné komunikační heslo a to způsobí, že se například některý prochutinový líst již v ústech sám rozmělní nebo rozpustí, poskytne jazyku různou chuťovou informaci a po polknutí sám putuje dál, jako by byl v akvaparku na zábavné dráze směr do žaludku, kde u odpadových lístů pokračuje dál a u bezodpadových lístů opustí tělo v částicích Rodinka.

Proč má každý strom v Laskavelu jedny lísty prochutinové a druhé listy surovinové ?
Každý strom v Laskavelu má jedny lísty prochutinové a druhé listy surovinové proto, aby se snadněji oddělily složky bezodpadové pro prochutinové lísty a složky odpadové pro listy surovinové a toto je možné proto, protože obojí je snadno oddělitelné díky tomu, že obojí roste z jedněch kořenů každého jednotlivého stromu.

Proč mají v Laskavelu dělohu a vaječníky i muži a může mít dítě samospokojenstvím jak muž tak i žena ?
Děloha a vaječníky nejsou obyčejným kusem masa, které se dá po vyjmutí nahradit jakýmkoli jiným kusem masa, protože děloha a vaječníky obsahují energii harmonie, vyváženosti a spokojenosti, proto byla děloha všem Laskavelčanům a to jak mužům, tak i ženám zachována. Co se týká mužského a ženského prospokojí v Laskavelu, tak jsou obě prospokojí pouze jako dva variabilní různé doplňky k jejich jednotnému a stejnému základu, kterým je děloha a vaječníky. Každý v Laskavelu si proto může svobodně vybrat mezi dvěma doplňky a to doplňkem mužského a nebo ženského prospokojí a možnost samospokojenství, je jim stále zachována.

Proč musí být Zem a vše na Zemi neustále v koloběhu pohybu a u Laskavelu tato povinnost není ?
Zem a na Zemi musí být neustále vše v koloběhu pohybu proto, protože zdrojem energie na Zemi je jakýkoli pohyb a to ať točivý, molekulární, třecí, silový, tlakový či pólově magnetický. Na Zemi kvůli nastavení podoby recyklace dále nejsou žádné molekuly vody, které by byly upraveny tak, aby v mrazu nezmrzly a proto pohyb na Zemi je nutný k tomu, aby voda na Zemi nezmrzla. Proto je na Zemi celý ten ustavičný pracovní kolotoč, který je ve většině případů i uměle vytvářený a nesmyslný, jen proto, aby byl pracovní či jakýkoli jiný pohyb, aby nehrozilo Zemi zamrznutí. Proč u Laskavelu tato povinnost neustálého koloběhu pohybu není ? Je tomu tak proto, protože má jednak Laskavel vybrané vody molekulárně nastaveny tak, že v jakémkoli mrazu nezamrznou a dále, že energie v Laskavelu není závislá na pohybu a to ani na točivém, ani na molekulárním, ani na třecím, ani na silovém, ani na tlakovém a ani na pólově magnetickém. Hlavním zdrojem energie v Laskavelu je myšlení, kterému následuje osmičková energetická komunikace, jenž je uplatnitelná všude a to od buněk při rozvíjení se buněk duhovou osmičkovou cestou pro vznik těla miminka při partnerském spokojenství, či samospokojenství jednotlivců, tak je tato osmičková energetická komunikace zdrojem energie i pro všechny spotřebiče v Laskavelu. Tato osmičková energetická komunikace je zdrojem energie pro vše v Laskavelu, včetně energie pro celou planetu Laskavelu a i pro celou galaxii Laskavelu. Tato osmičková energetická komunikace probíhá u buněk mezi přítomnými geny a to buď párovými nebo dvěma geny svými. Co se týká tvorby energie pro spotřebiče, tak tato energetická osmičková komunikace probíhá mezi spotřebičem a generátorem, u kterého je tato osmičková energetická komunikace podpořena energetickými listy stromů Laskavelu. Planetární osmičková energetická komunikace probíhá vždy od obvodu jedné strany planety k obvodu druhé strany planety a to ve 12 různých planetárních směrech, což zajišťuje soudržnost celé planety Laskavelu a umožňuje i její růst dle potřeby populace Laskavelu. V galaxii Laskavelu planetární osmičková energetická komunikace probíhá mezi všemi planetami, které se v galaxii Laskavelu nacházejí, kdy tato planetární osmičková komunikace udržuje mezi všemi planetami vždy potřebnou vzdálenost a zajišťuje i planetární polohovou soudržnost a výměnu informací, proto v galaxii Laskavelu nikdy nehrozí, aby se planety v galaxii Laskavelu vzájemně srazily či by do kterékoli planety narazil nějaký meteorit, protože kterýkoli meteorit by se do galaxie Laskavelu dostal, započne mezi tímto meteoritem a nejbližší jemu planetou planetární osmičková komunikace, která meteorit udrží v bezpečné vzdálenosti od planet tak, aby žádnou planetu meteorit neohrozil srážkou a výměna informací mezi meteoritem a planetou zajistí všem planetám v Laskavelu informaci o složení tohoto příchozího meteoritu a to i bez nutného kontaktu srážkou s ním. Osmičková energetická komunikace v Laskavelu probíhá mezi barevnými vodami a mezi energetickými stromy. Co se týká osob, tak osmičková energetická komunikace probíhá mezi dvěma osobami při pupoorgasmu a u buněčného rozvíjení.

Proč muži na Zemi nemají dělohu k početí dítěte a v Laskavelu muži dělohu pro spokojenství mají ?
Dle Záznamů psaných v knihách co jsou na Zemi, tak Adam dělohu měl a mohl mít i děti, kdy o tomto je psáno na Zemi takto: ... Bůh Adamovi přivodil tvrdý spánek, vyňal Adamovi žebro a to místo vyplnil tělem, a uviděl Adam Evu, hned poznal - to je kost z mých kostí a tělo z mého těla ... Bylo jistě zcela normální, aby Adam ihned poznal, že je Eva z jeho těla, když se mu po probuzení zmenšilo těhotenské břicho a místo objemného břicha držel v náruči miminko holčičky. Pokud by tento psaný záznam na Zemi byl psán dle pravdy, tak Eva byla Adamova dcera a Adam byl jejím rodičem. Poté by mohlo ono popsané snězení ovoce pohlavního rozdělení, vytvořit u Adama mužský oplodňovací orgán, který předtím nepotřeboval, protože byl díky děloze samoplodný a z Evy, která by měla být po svém rodiči také samoplodná, jeho ženu. Prvotním plánem na Zemi ale nejspíše bylo, aby těhotným mohl být jak Adam ( pro spokojenost Elektronu ), tak i Eva (pro spokojenost Protonu) ... Dále se píše jiný záznam o těhotenství u muže a to při popisu Kristova ukřižování, kdy nějaký voják měl probodnout kopím jeho bok a měla jemu vyjít z břicha krev a voda ... Pokud by tento záznam byl podle pravdy, tak v břichu bývá nejčastěji voda plodová při těhotenství a onen voják by tak zabil možnost těhotenství u všech mužů na Zemi, který muži dostali darem poprvé v Adamovi a po druhé v Ježíši. Jaké by byly dějiny na Zemi, pokud by těhotenství bylo možné jak u žen, tak u mužů na Zemi ? Model těhotenství mužů a těhotenství žen, by na Zemi nejspíše stále komplikoval model nastavení pářících se a vzájemně se požírajících pohlavně rozdělených zvířat, který stále svádí všechny na Zemi k nadřazenosti samců nad samicemi, dále ukazuje bojování samců mezi sebou, samic mezi sebou a tento zvířecí ukázkový model bojů a požírání se u zvířat navzájem, ovlivňuje lidi na Zemi a to ať si to uvědomují či neuvědomují. Zvířata ale nejsou tím prvotním modelem rozdělení na Zemi, ale pouze jeho modelovým výsledkem rozdělení na Zemi, protože prvotní rozdělení na Zemi je v částici Atom, který je rozdělitelný na Protony s Neutrony a Elektrony, které se z Atomu při fyzickém působení na Atom uvolní a cestují. Atom proto dává na Zemi celý následný model samice s mláďaty - Žena s dětmi a samec cestující - Muž cestující. Proto prvním, co se v Laskavelu nastavilo, byl model prvotní částice Rodinka, aby byla Rodinka spokojená a neporušitelná, aby u všech v Rodince byla zachovaná Harmonie a aby mohla cestovat i tvořit vše, vždy společně celá Rodinka. V Laskavelu proto možnost spokojenství (těhotenství) u mužů dává nastavení v prvotní částici Rodinka, kdy jak její Energetický komunikátor ( v Atomu to je Elektron – vzorově muž) má své Harmonizéry ( v Atomu to jsou Neutrony, ale pouze u Protonu – vzorově děti) tak i Stabilizační komunikátor (v Atomu to je Proton – vzorově žena) má své Harmonizéry ( v Atomu to jsou Neutrony, ale pouze u Protonu – vzorově děti).

Proč na Zemi nefunguje částicové opuštění jídla ze žaludku, jako je tomu v Laskavelu u prochutinových lístů ?
Na Zemi nejspíše nebyl dokončen program nastavení hesla v žaludku pro částice jídla, kterým je v Laskavelu heslo: Lístopusť a jelikož je na Zemi podobné slovo: Masopust, které by mohlo být nedonastaveným heslem pro žaludek na Zemi: Masuopusť, aby se po jeho zadání každé jídlo ihned v žaludku rozložilo na částice a energii, kdy potřeba pro tělo by částicemi a energií byla doplněna a přebytečné částice a energie by volně prošly žaludkem i tělem a přemístily by se zpět do půdy, jako se stejně děje u výkalů a pokud by částice uměly opustit tělo samy přímo v žaludku, tak by nemusely procházet trávením a leptáním kyselinami a nevznikal by z jídla žádný odpad. Současně s tímto by se ale musela vyřešiti veškerá otázka týkající se nastavení veškerého jídla na Zemi a vše s jídlem spojené.

Proč na Zemi nejsou podobné nejmenší částice hmoty jako jsou v Laskavelu Rodinky ?
Na Zemi byly nejspíše také podobné nejmenší částice hmoty jako jsou Rodinky v Laskavelu, ale poté co se na Zemi začali chovat ke všem částicím ve snaze je rozbít, tak ty nejmenší částice hmoty, které s tímto zacházením nesouhlasily, Zem nejspíše opustily a vytvořily si nejspíše svůj vlastní nenásilný Svět v jiných místech vesmíru.

Proč na Zemi v mrazu zmrzne veškerá voda a v Laskavelu jsou druhy vod, které nikdy v mrazu nezmrznou ?
Dokud bude na Zemi recyklační způsob pro vše, včetně masa a zeleniny trávením a to ať organickým, co by pojídáním, či neorganickým např. rezavěním atd., a bude potřeba potraviny zmrazovat, tak bude i nejspíše muset být zmrazována jak voda obsažená v masu d(í)kuvzdaných(ý) zvířat, které jsou chovány coby potravinou určenou ke konzumaci a potřebují se co by potravina zamrazit, tak i voda v masu jejich konzumentů, kteří jsou zase prostředníkem jejich recyklace. A tak díky tomuto příkladu nastavení na Zemi, je možné vyvodit ten závěr, že vše je ovlivněno prvotním nastavením a proto bylo v Laskavelu vše od začátku nastaveno úplně jinak a to tak, aby u ničeho nebyla recyklace pojídáním povinností a ani potřebou, ale aby byla konzumace prochutinových lístů pouze společenskou a chuťovou záležitostí nikoli povinností z hladu a je tomu tak proto, protože je vše již při svém vzniku nastaveno tak, aby se vše po předem stanovené době vrátilo do původní světelné podoby ve formě světlení u prochutin a surovin, či světýlkování u osob a díky tomuto nastavení bylo i nastavení všeho dalšího, včetně nastavení nemrznoucí vody u některých barevných vod v řekách a dále u vod obsažených ve stromech, v půdě a v osobách, mnohem jednodušší.

Proč nejsou v Laskavelu zvířata a hmyz, ale jen virtuální podoba zvířat a hmyzu ?
Zvířata a hmyz v Laskavelu nemusí být, protože zdrojem masa v náhradě za maso zvířat jsou jedlé lísty stromů mlaska. Dále není nutné půdu v Laskavelu hnojit hnojem zvířat a není nutné v Laskavelu nic recyklovat za účastí červů, hmyzu, masožravců či býložravců, protože má vše stanovenu dobu a po této době osoby vysvětýlkují a stanou se z nich Světýlkoví a věci vysvětlí, což je návratem všeho vytvořeného ke své prvotní podobě.

Proč není v Laskavelu smrt a nemoci ?
V Laskavelu se neumírá proto, protože osoby vysvětýlkují po předem nastavené délce života s volbou délky života od 180 let do 240 let a po vysvětýlkování se z osob stávají Světýlkoví. Každé tělo je složeno z neporušitelných částic Rodinek, které jsou spojeny jedinečným strukturálním spojenstvím, které zajišťuje tělům Laskavelčanů neporušitelnost a nezranitelnost, ale v případě, že by i přes toto došlo u někoho k nějakému zranění, či úrazu v období nastavené doby života, tak celé tělo začne duhově světélkovat, coby regenerovat a zhruba do pěti minut je tělo opět zregenerováno. Co se týká bolesti a nemocí, tak ty v Laskavelu nejsou proto, protože jsou bolest a nemoci spojeny se smrtí a recyklací, kterých v Laskavelu není potřeba.

Proč se v Laskavelu konzumují prochutinové lísty, když nejsou prochutiny potřebné k životu ?
V Laskavelu se prochutinové lísty konzumují kvůli solidaritě a soucítění s recyklačně - predátorským způsobem trávení na Zemi, které bylo v Laskavelu nahrazeno částicovým rozvazováním spojenských struktur prochutinových lístů přímo v žaludku a následným prostoupením rozvázaných částic skrze stěny žaludku a skrze tělo, což vede k bezodpadovému výsledku po konzumaci prochutinových lístů. Tento způsob konzumování prochutinových lístů v Laskavelu s následným částicovým rozvazováním spojenských struktur prochutinových lístů se nazývá rozvazování, protože u rozvazování spojenských struktur prochutinových lístů není potřeba trávicích kyselin, jako je tomu u trávení na Zemi, ale v Laskavelu stačí pouhá energetická komunikace, mezi částicemi v prochutinových lístech nacházejících se v žaludku a částicemi žaludku, která vede k rozvázání struktur prochutinových lístů přímo v žaludku. Aby tato energetická komunikace fungovala správně, tak jsou rozdílné spojenské částicové struktury jak u těl konzumentů, tak u prochutinových lístů, kdy celé tělo každého konzumenta včetně jeho žaludku má spojenskou částicovou strukturu nerozvazovací a prochutinové lísty mají spojenskou částicovou strukturu rozvazovací, díky čemuž nemůže nikdy dojít k případným omylům v podobě nechtěného rozvázání částicových struktur těl, či žaludku konzumentů.

Proč se v Laskavelu nemusí Energetický kounikátor v neporušitelné částici Rodinka honit podobně jako se musí honit Elektron v Atomu ?
U neporušitelné částice Rodinka se ani Energetický komunikátor a ani Stabilizační komunikátor honit nemusí, protože osmičková energetická komunikace, která mezi nimi probíhá jsou dvě nastavené osmičkové dráhy podobností dvěma volným samostatným spinům, prostřednictvím kterých mezi sebou oba komunikátory komunikují, čímž si zajišťují energii i stabilitu a současně se okolo jejich osmičkové energetické komunikace tvoří silové pole neporušitelné bariéry zevnitř tvořící pro účely spojenství s jinými neporušitelnými částicemi Rodinka a zvnějšku neutralizující jakoukoli sílu, či jiné působení, což znamená, že silové pole každé neporušitelné částice Rodinka umí přeměnit jakékoli působení zvenčí na protipůsobení, kdy k tomuto nepotřebuje mít silové pole nijak zvláštní a velký zdroj vlastní energie, protože energii, sílu, či jakékoli jiné působení toto bariérové silové pole pouze otočí v neutralizační stav, neutralizační energii či neutralizační působení.

Proč vznikl Laskavel ?
Laskavel vznikl proto, aby v něm našli zázemí všichni, kteří jsou již unaveni recyklací, nechtějí již být nikdy v roli recyklátorů nebo recyklovaných, ale přesto chtějí vyrábět a tvořit bez následné povinnosti či nutnosti vše vyrobené a vytvořené recyklovat či recyklaci zadávat jiným a za tuto recyklační službu poté oněm jiným muset platit. Aby v Laskavelu nechyběl požitek z jídla, jsou v Laskavelu stromy s jedlými lísty, které nahrazují jak maso zvířat, tak zeleninu a veškeré jiné plody. Tyto jedlé lísty jsou pro větší pohodlí po jídle, bezodpadovými. Aby v Laskavelu nechyběl požitek z doteků a z fyzického uspokojení orgasmu, je v Laskavelu pex a puporgasmus.

V Laskavelu je vše vyřešeno, ale jak vše vyřešit na Zemi ?
V Laskavelu po předem nastavené a volitelné době v rozmezí od 180 až 240 let, osoby přesvětýlkovávají na Světýlkoví, což je světelná přeměna, u které se hmotná buněčná struktura mění ve světelnou, za vzniku jediného vnímaného vjemu, kterým je příjemné teplo zajišťující přirozené a pozvolné uvolnění tělních tekutin, které se z těla uvolňují v podobě světýlkujících molekul, které vytvářejí při světýlkování světýlkovací efekt záře okolo každého těla. Všechny tyto světýlkující molekuly tekutin se poté při spojení se vzduchem pozvolna přeměňují v páru a je tomu tak proto, aby veškeré tekutiny vždy zůstaly k dispozici planetě Laskavelu. Světelné buňky při světýlkové přeměně vytvoří zcela identickou podobu celého původního těla, kdy tato přeměna trvá tři dny. Kontakt s blízkými, kteří světýlkují či již přesvětýlkovali je pro všechny v Laskavelu zcela normální. A jak to je na Zemi ? Na Zemi je místo přesvětýlkování rozklad a hnití, protože se buňky tvořící klec všem tělním tekutinám nepřeměňují po ukončení fyzického života v buňky světelné a proto se neuvolněná tělní tekutina musí uvolnit hnitím a kažením se všech těch buněk, které tělní tekutiny drží a neuvolnili ji přesvětýlkováním. Proč se tekutiny z těl ukončeného fyzického života na Zemi nemohou přirozeně uvolnit při přesvětýlkování a zůstávají zašpuntovány v síťovině buněk masa všech, včetně zvířat, vědí na Zemi zcela dobře všichni a zda s tím budou chtít či nebudou chtít něco dělat, je volbou všech, co jsou na Zemi a proto jediným řešením pro Zemi, je ukázat všem, že to jde i jinak, aby bylo ponecháno ono poptávané jezení a nemuselo být kvůli onomu jezení dělení se do střídačkových skupin, kdy jedna skupina je vždy na úkor jiné skupiny, čímž se tak stále přelívá tam a zpátky nekonečný dluh pojídajícího kruhu, který přitom vůbec nemusí být a je tudíž zcela zbytečný.

V záznamech na Zemi se píše o potřebě nastavení na Zemi v rozdělení na dobré a zlé, je takové rozdělení potřebné i v Laskavelu ?
V Laskavelu rozdělení na dobré a zlé není potřeba, protože když není v Laskavelu potřeba cokoliv vytvořeného recyklačně z venčí rozkládat, tak není ani potřeba v Laskavelu dělit všechny na ty co tvoří a ty co pomocí naschválů, lákadel či léček verbují do skupin těch co recyklují, jako se to demonstruje na Zemi, na které poté vzniká skupina tvořících a skupina recyklujících, které jsou obě nefér, protože nefér je vše jak pro ty co vše tvoří, tak i pro ty co to vše vytvořené musejí recyklovat. Nastavení na Zemi je proto kvůli tomuto nastavení do dvou skupin dost depresivní a to pro obě tyto skupiny. Laskavel na toto od prvopočátku myslel a proto je vše v Laskavelu vytvořeno bez rozdělování čehokoli na rozdílné a opačné skupiny, díly či oddíly.

Zvětšuje zmrzlá voda v Laskavelu svůj objem jako na Zemi a proč některé vody v Laskavelu nezmrznou ?
Zmrzlá voda v Laskavelu svůj objem nezvětšuje a je tomu tak proto, protože v Laskavelu nebyla přerušena osmičková energetická komunikace a tudíž si vše, včetně vody v Laskavelu, uchovalo svoji energii, na rozdíl od vod a všeho co je na Zemi. Jediným svědectvím o ztrátě osmičkové energetické komunikace na Zemi je to, že pouze při mrazu se vodě na Zemi vrací její původní objem, který měla dřív i v tekutém stavu, ale po ztrátě osmičkové energetické komunikace na Zemi voda ztěžkla a nedalo se již ve vodě na Zemi dýchat, jako se dá dýchat ve vodě v Laskavelu. To, že některé vody v Laskavelu zmrznou a jiné ne, je způsobeno tím, že u vod, které zmrznou, dojde ke vzájemné molekulární výměně energie do prostředí a z prostředí, ale u vod, které nezmrznou ke vzájemné molekulární výměně energie s prostředím nedochází, voda si ve všech molekulách zachová svoji teplotu, nezávisle na teplotě v prostředí a tudíž nezmrzne.