Laskavelské neporušitelné částice Rodinka

Laskavelská neporušitelná částice Rodinka, tvoří veškeré Laskavelské hmotné struktury a vzhledem k tomu, že je každá z těchto Rodinek neporušitelným samostatným celkem s vlastním harmonickým životem, tak jsou všechny Rodinky v harmonii, neupřednostňují žádnou ze struktur, kterou tvoří a všechny struktury Rodinky navrhují a tvoří tak, aby i vše jimi vytvořené a vše z nich složené bylo taktéž v harmonii, bylo šťastné, spokojené  a tvořilo jejich společné a šťastné  dílo …

Laskavelská neporušitelná částice Rodinka

V Laskavelu je díky neporušitelným částicím Rodinka vše v jistotě Lásky, spokojenosti a i když je v Laskavelu přátelské prochutinství, tak si nikdo před nikým nikdy nemusí hlídat záda, že by byl někým sežrán, spasen, podveden či poražen, protože si v Laskavelu neporušitelné částice Rodinek všechny prochutiny k prochutinství tvoří neživotním skládáním a nikoli životním růstem …

Rodinka body1 Rodinka bodz1 Rodinka bodyRodinka spojenske body

Energetická optika neporušitelných částic Rodinka

Rodinka energeticka optika

Energetická optika umožňuje každé neporušitelné částici Rodinka jednak zvětšit oblast svého energetického působení v prostředí a to podle potřeby od velikosti své částice po velikost potřebnou v prostředí a dále umožňuje přeměnit svoji hmotnou podobu do podoby Světýlkové nehmotné, což umožňuje, aby neporušitelné částice Rodinek v osobách Laskavelčanů přeměnily osoby Laskavelčanů, po předem jednotně nastavené době, do osob Světýlkových a poté i naopak v případě nového narození, u kterého se neporušitelné částice rodinek v osobě Světýlkové zhmotní nejdříve do podoby osoby miminka v lůně budoucího rodiče a poté vyroste po narození do své původní fyzické podoby osoby, kterou měla osoba Světýlková před svým prvním předsvětýlkováním.

Energetická optika současně zajišťuje harmonii mezi hmotným a nehmotným Světem a mezi všemi živými strukturami osob a mezi všemi neživými strukturami prochutin, surovin a věcí a to tak, aby byly všechny neporušitelné částice Rodinek ve všech strukturách jak hmotných, tak i nehmotných spokojeny, což je zajištěno tím, že je prochutinství založeno pouze na konzumování struktur neživých, které se k tomuto účelu konzumace prochutin pouze zábavně skládají na stromech jako struktura neživá a nikoli, že by rostly coby struktura živá, která by byla poté kvůli konzumování obětována neboli násilně zbavována života, co by původ rako-vin, bolestí a ne-mocí.

Laskavel má proto jak fyzické tělo hmotných osob Laskavelčanů, tak i duchovní tělo nehmotných osob Světýlkových Laskavelčanů stejně důležité a na stejné úrovni, bez toho, že by nehmotné tělo bylo více nežli je tělo hmotné či naopak. Kdy Laskavel nezapomíná ani na struktury neživé, které nejsou také o nic méně či ani o nic více důležité nežli jsou struktury živé či duchovní a proto mají všechny struktury neživé zastupující virtuální podoby osob, které nejsou součástí neživých struktur, ale jsou jejich doplněním kvůli zprostředkování komunikaci mezi osobami Laskavelčanů a mezi zastupujícími virtuálními osobami neživých struktur prochutin, surovin a věcí.