Obecné podmínky

Obecné podmínky

Tyto obecné podmínky se vztahují na veškerý obsah stránek poskytovaných provozovatelem webových stránek: https://stromlasky.cz (dále jen stránky) Každý svojí registrací vyjadřuje souhlas s těmito obecnými podmínkami

Vysvětlení názvů a pojmů na stránkách

Název “Strom Lásky“ znamená nová podoba komunikace a nový směr spolupráce mezi členy.

Název “Podmínky” znamená tyto obecné podmínky, a to včetně podmínek ochrany soukromí.

Název Hodnota „H“ znamená novou připravovanou hodnotu H, informující o počtu hodin potřebných k produkci jednoho kusu nabízeného zboží, či nabízené služby.

Název “ Host ” znamená každý uživatel, který vstoupí na stránky.

Název “ Hostitel ” – znamená osobu, nabízející nějaké zboží či službu

Název“ Hledající ” – znamená osobu, hledající a poptávající nějaké zboží či službu

Název “ Handlíř ” – znamená osobu, směňující zboží za zboží, výrobek za výrobek, službu za službu atd.

Název “ Hospodář ”– znamená osobu podporující vzdělanost

Název “ Hrdina ”  – znamená osobu, přispívající k vylepšení nějakým počítačovým programem, patentem, zlepšovacím návrhem, novou technologií, vybavením atd.

Název “ Hráč ”   –  znamená osobu, nabízející nějaké akce, hry nebo zábavu

Název “ Hlídač ”  – znamená zakladatel STROMU LÁSKY

Název „Služba“ – znamená jakákoliv služba poskytovaná prostřednictvím Stránky jakémukoliv uživateli.

Název „Stránka“ – znamená www.stromlasky.cz a jakékoliv další webové stránky související s těmito stránkami a to včetně veškerých propojených stránek s těmito webovými stránkami.

Název “Větev“ – znamená cesta ve vztahu doporučení registrace jiným členům a současně znázornění aktuálního růstu Stromu Lásky dle počtu registrovaných.

Název „Sadař“ „Sadařka“–  Navrhované oslovení mezi členy.

Název „Ovocný sad“ – znamená prostor k diskuzím dle jednotlivých témat. Název „Ovoce“ – znamená dílo či jednotlivé téma.

Název “Účet” – znamená každá registrace na stránkách jednotlivými sadaři.

Název „Návštěvník“ – znamená jakákoliv osoba, která navštíví stránky bez následné registrace.

Název „Uživatel“ – znamená osoba, která stránky užívá. Název „Doporučitel“ – znamená uživatel, který někomu doporučí stránky.

Přijmutí podmínek

Tyto Podmínky se vztahují na jakékoliv užívání stránek uživateli. Použitím stránek  Uživatelé přijímají tyto Podmínky v celém jejich rozsahu, a to i v případech, kdy jsou pouhými návštěvníky těchto stránek a nevytvoří si na nich účet v ovocném sadu. V případě, že návštěvník či uživatel poruší tyto podmínky, provozovatel stránek si vyhrazuje právo zrušit příslušný uživatelský účet a to bez předchozího upozornění. Přístup k obsahu stránek nebude návštěvníku či uživateli umožněn, pokud jím tyto Podmínky nebudou přijaty v celém jejich rozsahu. Podmínky návštěvníka i uživatele zavazují, aby tyto podmínky dodržoval. Všichni Uživatelé souhlasí, že jejich osobní údaje mohou být provozovatelem zpracovávány v souladu s Podmínkami ochrany osobních údajů.

Podmínky ochrany osobních údajů

Svojí registrací či odesláním formulářů uvedených na stránkách, každý uživatel stránek www.stromlasky.cz  prohlašuje, že souhlasí  s poskytnutím údajů nezbytných k řádné registraci a ve smyslu zákona ČR č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů dává každý účastník realizátorovi a dalším subjektům, vždy však na základě smlouvy o zpracování osobních údajů s realizátorem, souhlas k tomu, aby tyto údaje zpracovával a to v potřebné míře pro zajištění uživatelských aktivit.

Změny

Provozovatel si vyhrazuje právo měnit tyto podmínky a je oprávněn měnit vzhled i obsah stránek a to bez předchozího upozornění a odpovědnosti vůči uživatelům. Jakékoliv změny učiněné provozovatelem vstupují v platnost okamžikem zveřejnění na stránkách.

Užívání

Za účelem užívání se musí každý uživatel registrovat, vytvořit si uživatelský účet a souhlasit s poskytnutím osobních údajů požadovaných provozovatelem v registračním formuláři

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost kterémukoliv uživateli v případě, že jakékoliv poskytnuté informace uživatelem jsou neúplné a nepravdivé.

Všichni Uživatelé jsou oprávněni k založení pouze jednoho uživatelského účtu na uživatele a nesmí být založen jménem jiné osoby nebo se za jinou osobu vydávat. Jakékoliv porušení těchto podmínek povede k okamžitému pozastavení uživatelského účtu a příslušným uživatelům může být též omezen přístup k jakýmkoliv dalším službám.

Ověření účtu

Za účelem zvýšení důvěryhodnosti uživatelů si může každý uživatel nechat ověřit svůj účet skrze svoje mobilní číslo, kdy následně obdrží SMS s čtyřmístným kódem a po jeho zadání se tento uživatelský účet zobrazí jako ověřený. Toto ověření účtu je ze strany provozovatele zdarma.

Odpovědnost a dostupnost stránek

Jakékoliv aktivity jednotlivých návštěvníků či uživatelů na stránkách musí být na základě platných zákonů, norem a nařízení vztahující se vždy k příslušnému druhu aktivity a provozovatel nenese žádnou odpovědnost, pokud by tomu tak ze strany kteréhokoliv návštěvníka či uživatele nebylo. Provozovatel nenese odpovědnost za jakoukoliv obchodní, finanční či jakoukoli jinou újmu či poškození dobrého jména, ušlý zisk, ztrátu úspor či ztracení obchodní příležitosti, vzniklé užitím služeb poskytovaných provozovatelem. Provozovatel není stranou žádné ze smluv mezi uživateli a není tak odpovědný za žádného uživatele. Provozovatel dle svých možností zajistí dostupnost stránek 24 hodin denně, vyjma nutných oprav a údržby.

Pozastavení nebo zrušení přístupu ke Stránce

Pokud dojde ze strany uživatele porušení Podmínek, bere Uživatel na vědomí a souhlasí, že může provozovatel kdykoliv, bez předchozího upozornění, dočasně nebo trvale, přerušit či pozastavit poskytování Služby.

Duševní vlastnictví

Uspořádání stránky, její poselství i její obsah jsou chráněny autorským právem provozovatele a provozovatel si vyhrazuje všechna tato práva, co by autor a vlastník. Veškerý obsah na těchto stránkách nesmí být kopírován, napodobován či jakkoli obchodně zneužíván třetími osobami ke svému vlastnímu prospěchu, kdy provozovatel má za jakékoli takové porušení právo požadovat náhradu škody od každé takové třetí osoby, která by obsah stránek použila k vlastnímu prospěchu a nekalé konkurenční aktivitě proti zájmu těchto stránek.

Právo

Tyto podmínky se řídí právem České republiky a případné spory budou rozhodovány příslušnými soudy České republiky.