Stanovy

(Sdružení), ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), tedy od 1. 1. 2014, považuje za spolek ve smyslu § 3045 NOZ ve spojení s § 214 a násl.

Stanovy spolku STROM LÁSKY z. s.

Čl. 1. Název a sídlo

Název: STROM LÁSKY z. s. (dále jen „spolek“) Sídlo: Máchova 77/30, Olomouc 779 00

Čl. 2 Stanovy spolku

1. Spolek „STROM LÁSKY z. s. “ je dobrovolným spolkem fyzických osob vzniklým na základě zákona 83/1990 Sb. dál ve znění novel. (Sdružení), ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), tedy od 1. 1. 2014, považuje za spolek ve smyslu § 3045 NOZ ve spojení s § 214 a násl. 2. Spolek sdružuje občany bez rozdílů a jeho působnost je po celé ČR popřípadě i v zahraničí.

Čl. 3 Hlavní činnosti spolku

1. Získávat smluvně nejvýhodnější nabídky pro členy spolku a to ve všech oblastech. 2. Seznamovat členy spolku se základem právní ochrany a ochrany zdraví a budovat u nich obezřetnost jako prevenci před zadlužením či jiné újmě zapříčiněné podvody a jinými nástrahami, jež zneužívají neznalost, důvěřivost a nevědomost. 3. Prosazovat osvětu zaměřující se na ochranu a podporu ekologie, lidských hodnot a historických památek. 4. Vést členy spolku k seberealizaci, vzdělanosti a rozvíjení jejich dovedností a znalostí, aby se snáze uplatnili na trhu práce a ve společnosti.

Čl. 4 Členství

1. Členem spolku mohou být všechny fyzické osoby které souhlasí s jeho stanovami a cíli . 2. O přijetí za člena spolku rozhoduje na základě písemné přihlášky rada spolku. 3. Členství vzniká dnem přijetí za člena. 4. Členství zaniká: a) vystoupením člena písemným oznámením radě, b) úmrtím člena, c) zrušením členství na základě hlasování valné hromady a odsouhlasením radou, d) zánikem spolku. 5. Dokladem o členství je členský průkaz vydaný radou spolku.

Čl. 5 Práva a povinnosti členů

1. Člen spolku má právo: a) účastnit se jednání členské schůze, b) obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření, c) navrhovat jakékoliv inovace a zlepšení na podporu cílů spolku, d) využívat výhody a užívat hodnoty určené členům spolku. 2. Člen má povinnost zejména: a) dodržovat stanovy spolku, b) aktivně se podílet na plnění cílů spolku, c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku, d) platit členské příspěvky ve výši stanovené valnou hromadou, e) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku, f) při zániku členství vrátit členský průkaz.

Čl. 6 Orgány spolku

Orgány spolku jsou: a) valná hromada, b) rada spolku, c) předseda.

Čl. 7 Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku. 2. Valnou hromadu tvoří všichni členové spolku. 3. Valnou hromadu svolává spolku podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. Rada svolá valnou hromadu vždy, když je toho třeba nebo o to požádá nejméně polovina členů spolku. 4. Valná hromada zejména: a) schvaluje na návrh rady rozpočet a roční závěrku hospodaření, b) navrhuje vylepšení stanov pro rozvoj potřeb členů spolku, c) hlasuje o zrušení členství, d) volí členy rady. 5. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů vyjma usnášení o volbě členů rady, doplnění stanov, zrušení spolku nebo členství ve spolku, kdy musí být přítomni všichni členové. 6. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné. 7. Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá většina přítomných členů. Rozhodnutí o volbě členů rady, doplnění stanov, zrušení spolku nebo členství ve spolku je přijato, jestliže pro něj hlasují všichni členové spolku. 8. Valná hromada může jednat a hlasovat i elektronickou podobou při splnění právních stanov daných zákonem a dodržení podmínek organizačního a jednacího řádu spolku.

Čl. 8 Rada spolku

1. Rada spolku je výkonným orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá valné hromadě. Rada řídí činnost spolku v období mezi zasedáními valné hromady. 2. Členství v radě vzniká volbou na valné hromadě na základě odsouhlasení všech členů. 3. Rada má nejméně dva členy. 4. Radu svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, nejméně jedenkrát ročně. . Rada zejména: a) koordinuje činnost spolku, b) svolává valnou hromadu, c) zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady, d) volí předsedu a místopředsedu, e) doplňuje stanovy spolku dle návrhů valné hromady f) rozhoduje o přijetí za člena spolku 6. Předseda nebo místopředseda rady zastupují spolku navenek a jednají jeho jménem. 7. Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. 8. Rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. 9. Jestliže se přes opakované nejméně trojí svolání v průběhu 12 měsíců nesejde usnášeníschopná valná hromada, přebírá její pravomoci rada.

Čl. 9 Předseda

1. Předseda naplňuje rozhodnutí rady a zastupuje spolku navenek, jedná jeho jménem. 2. Předseda je odpovědný za plnění rozhodnutí rady, vedení účetní evidence a plynulý chod spolku. 3. Předseda připravuje podklady pro jednání rady spolku.

Čl. 10 Zásady hospodaření

1. Spolek hospodaří s movitým, nemovitým a nehmotným majetkem. 2. Zdroji majetku jsou zejména: a) dary a příspěvky právnických a fyzických osob, b) výnosy majetku, c) členské příspěvky, d) dotace a granty, e) výhody a Strom Lásky f) užívací práva a tituly. 3. Za hospodaření spolku odpovídá rada spolku, která každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky. 4. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu předloženého radou a schváleného valnou hromadou.

Čl. 11 Zánik spolku

1. V závislosti na důležitost činnosti spolku, členové spolku souhlasí, že k zániku spolku může dojít jen pokud pro něj hlasují všichni členové spolku. 2. Pokud by došlo k zániku spolku, tak se členové spolku zavazují k založení obdobného spolku, kam by byl převeden jak majetek tak jejich členství. Pro případ, že by nemohlo dojít k založení obdobného spolku, bude majetek spolku rozdělen rovnými díly mezi všechny členy spolku. Výhody na základě užívacích práv a titulů budou moci rozpuštění členové užívat i nadále za splnění původních smluvních podmínek.

Čl. 12 Závěrečná ustanovení

1. Spolek může na základě rozhodnutí valné hromady vydat organizační a jednací řád spolku. 2. Spolek má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi. 3. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem podpisu coby schválení členskou schůzí nebo shromážděním delegátů.   V Olomouci dne 2.9.2016