Věda a vynálezy

bloggif_58284d269f68a

Představte si Svět ve kterém nemusí žádná Moudrost výzkumu Vědců žebrat o peníze.

Představte si Svět ve kterém je Moudrost výzkumu Vědců samozřejmostí a je dostupná všem, tedy nikoli jenom těm co mají peníze.

Představte si Svět ve kterém Je Láska a Moudrost jedním celkem:

Proto ve Jménu Lásky a Moudrosti Tvoříme Svět nezávislý na penězích do 365 dní.

Pro inspiraci všem současným i budoucím vědcům:

Diskuze a příspěvky z oblasti Vědy a Výzkumu – ZDE

Celý Svět vděčí za svůj pokrok Lásce a Moudrosti Vědců, Vynálezců, Umělců a Myslitelů, kteří ve jménu Lásky a Moudrosti předaly Světu své vynálezy, své umění a své myšlenky a to proto, aby jimi usnadnili pracovní činnosti všech, zlepšili jimi život všech a novými technologiemi a myšlenkami vytvořili nové vědecké směry pro všechny.

Proto nastal čas, aby jedině Láska a Moudrost vládli Světu, nikoli peníze.

STROM LÁSKY věnuje všem vědcům, vynálezcům a myslitelům tento:

Hrdinský diplom

Dále si již málokdo umí představit, že by Svět neměl internet a proto STROM LÁSKY věnuje poděkování všem, kteří se na vzniku Internetu podíleli:

Video K 25. Výročí Internetu

Všichni dobrovolní vědci se pro STROM LÁSKY podílí na výzkumu, ne pro peníze, ale pro budoucnost nás všech a to budoucnost, ve které bude kvalita, soběstačnost a jistota pro všechny. Svět doteď zneužíval veškerého vědění vědců k obchodování s ním a místo toho, aby toto vědění pomáhalo všem, stalo se jen nástrojem k zotročení všech nesmyslnou výrobou výrobků, které  nemají  dlouhou životnost a jsou vesměs neopravitelné nebo jsou náklady na opravu nákladnější, než pořízení opět dalšího nekvalitního výrobku. Proto jsou na stránkách STROM LÁSKY zatím nezveřejněné vynálezy chráněny heslem, které dostanou pouze členové  a je tomu proto, aby tyto vynálezy nebyly opět zneužity obchodním světem ke zbohatnutí, protože STROM LÁSKY není Světem peněz.

Výrobky s neomezenou životností

Výrobníky elektrické energie dostupné všem

Šaty šité 3D technologií

3D tisk Universální

Komunikace a internet bez poplatků

Dějiny vědy:

Věda se začala formovat z filosofie v antickém Řecku a postupně přešlo v mnoho konkrétních technických objevů ovlivňujících každodenní lidský život. Starověk V samých počátcích vědy jako racionálního a soustavného poznávání ustavili Platón a Aristotelés dvě silné tradice, které západní vědu trvale ovlivňují. Platón vychází z pythagorejské tradice a rozlišuje pět matematických „umění“ – aritmetiku, geometrii plochy, geometrii těles, astronomii a harmonii, které umožňují bezpečné a trvalé poznání neměnných, protože nehmotných skutečností (ve starověku se hvězdy nepovažovaly za hmotné). Pod vlivem Sókratovým se ale obrací ke zkoumání člověka a společnosti. Aristotelés odmítl platónskou koncepci jednotné nejvyšší vědy, ze které by plynuly základy jednotlivých věd. Podle Aristotela je nutné zkoumat každou oblast zkušenosti jinak, „podle ní samé“, a to především pozorováním, a podle toho ustavovat různé vědy. Vědy, které zkoumají přírodu, je třeba systematicky uspořádat, ale nemá smysl hledat jednotný (např. geometrický) princip, z něhož by vycházely. Jejich společným základem nicméně zůstává jednak metafyzika jako nauka o bytí a jsoucnech včetně základních kategorií, jednak logika, která zkoumá zásady správného myšlení, usuzování a argumentace. Středověk Na Aristotela ve 13. století navázal Tomáš Akvinský, který se pokusil jeho metafyziku spojit s křesťanským učením o Bohu jako stvořiteli a zákonodárci světa. V téže době začíná racionální zkoumání přírodních jevů, například geometrické optiky (Roger Bacon), a to na spíše platónském základě. Nominalisté 14. století podobně zkoumají např. pohyb a tíži a snaží se je matematicky vyjádřit. Tento směr významně obohatí Mikuláš Kusánský, který k tomu navrhl použít běžný praktický a empirický postup vážení a měření. Renesanční věda je převážně racionalistická a platónská, protože skutečnost lze podle ní pochopit jen na základě matematiky, přesných poměrů a geometrických tvarů (Mikuláš Koperník, Galileo Galilei, Johannes Kepler aj.) René Descartes a Francis Bacon nahlédli možnosti aplikované vědy jako prostředku k ovládnutí světa a jeho sil. Přesto se současně rozvíjí i vědecké pozorování a experiment (Tycho de Brahe, William Harvey, Evangelista Torricelli, Christiaan Huygens aj.), což vede k novým aplikacím vědy.

Vědci:

Ampére Andre Marie (1775-1836) – ampér – elektrický proud.

Angström Anders Jöns (1814-1874) – angström – délka.

Archimédes (287-212 př. n. l.) – Archimédův zákon.

Avogadro Amedeo (1776-1856) – Avogadrova konstanta.

Baudot Jean-Maurice-Émile (1845-1903) – baud je jednotkou přenosové rychlosti.

Beaufort Francis (1774-1857) – Beaufortova stupnice síly větru.

Becquerel Antoine Henri (1852-1908) – becquerel – aktivita.

Bell Alexander Graham (1847-1922) – decibel je jednotka hladiny akustického výkonu.

Biot Jean Baptiste (1774-1862) – biot – elektrický proud (soustava CGS).

Blondel André Eugene (1863-1938) – blondel – jas.

Bohr Niels Henrik David (1885-1962) – bohrův magneton.

Boltzmann Ludwig (1844-1906) – boltzmanova konstanta.

Born Max (1882-1970) – kvantový fyzik.

Braun Karl Ferdinand (1850-1918) – bezdrátová telegrafie.

Brinell Johan August (1849-1925) – měření tvrdosti.

Broglie Louis (1892-1987) – kvantový fyzik.

Carnot Sadi Nicolas Léonard (1796-1832) – Carnotův cyklus.

Celsius Anders (1701-1744) – °C – teplotní rozdíl (není v SI).

Clausius Rudolf Julius Emanuel (1822-1888) – clausius byl jednotkou entropie.

Coriolis Gaspar Gustave (1792-1843) – Coriolisova síla.

Coulomb Charles-Augustin (1736-1806) – coulomb – elektrický náboj.

Curie Pierre (1859-1906) – curie – radioaktivita.

Curie-Sklodowská Marie (1867-1934)

Čerenkov Pavel Alexandrovič (1908-) – Čerenkovovo záření.

Dalton John (1766-1844) – dalton je jednotkou enzymatické aktivity.

Debye Peter (1884-1966) – debye byl jednotkou elektrického dipólového momentu (systém CGS)

Delisle Joseph-Nicolas (1688-1768) – teplotní stupnice.

Démokritos z Abdér (460-370 př. n. l.) – zavedl pojem atom.

Dirac Paul Adrien Maurice (1902-1984) – kvantový fyzik.

Diviš Prokop (1698-1765) – hromosvod.

Dobson G. M. B. (1889-1976) – dobsonova jednotka pro mohutnost ozónové vrstvy.

Doppler Christian Andreas (1803-1853) – dopplerův jev.

Edison Thomas Alva (1847-1931) – největší vynálezce.

Einstein Albert (1879-1955) – einstein byl jednotkou hustoty světelné energie.

Eötvös Lorand (1848-1919) – eötvös byl jednotkou změny tíhového zrychlení.

Erlang Agner Krarup (1878-1929) – erlang byl jednotkou pro měření telefonního provozu.

Euler Leonhard (1707-1783) – matematik, který mj. prosadil symbol π pro Ludolfovo číslo.

Fahrenheit Daniel Gabriel (1686-1736) – °F – teplota a teplotní rozdíl.

Faraday Michael (1791-1867) – farad – elektrická kapacita.

Fermi Enrico (1901-1944) – kontrolovaná řetězová reakce.

Feynman Richard Philips (1918-1988) – kvantový fyzik.

Franklin Benjamin (1706-1790) – franklin – elektrický náboj (soustava CGS).

Gaede Wolfgang (1878-1945) – jednotka gaede.

Galilei Galileo (1564-1642) – gal byl jednotkou zrychlení.

Galvani Luigi (1737-1798) – bioelektřina.

Gauss Karl Friedrich (1777-1855) – gauss – magnetická indukce.

Gilbert William (1544-1603) – gilbert byl jednotkou elektromagnet. napětí.

Gray Louis Harold (1905-1965) – gray – ionizující záření.

Guericke Otto (1605-1686) – jednotka guericke.

Hartree Douglas Rayner (1897-1958) – atomová jednotka hartree.

Hawking Stephen William (1942) – fyzik.

Hefner-Alteneck Friedrich von (1845-1904) – Hefnerova svíčka – svítivost.

Heisenberg Werner Karl (1901-1976) – kvantový fyzik.

Henry Joseph (1797-1878) – henry je jednotkou indukčnosti.

Hertz Gustav (1887-1975) Hertz Heinrich (1857-1894) – hertz je jednotkou frekvence.

Hubble Edwin Powell (1889-1953) – hubble je astronomickou jednotkou délky.

Huygens Christiaan (1629-1695) – vlnová teorie světla.

Jansky Karl Guthe (1905-1950) – jansky je jednotkou hustoty záření.

Joule James Prescott (1818-1889) – joule je jednotkou energie, práce, tepla.

Kapica Pjotr Leonidovič (1894-1984) Kayser Heinrich Gustav Johannes (1853-1940) – akustika, spektrální analýza.

Kelvin Wiliam Thomson (1824-1907) – kelvin – teplotní rozdíl.

Kepler Johannes (1571-1630) Kirchhoff Gustav Robert (1824-1887) – elektronová teorie, Kirchhoffovy zákony.

Koperník Mikoláš (1473-1543) Křižík František (1847-1941) – český elektrotechnik a vynálezce.

Lagrange Joseph-Louis (1736-1813) Lambert Johann Heinrich (1728-1777) – lambert – světelný jas.

Lenard Philipp Eduard Anton (1862-1947) Lorentz Hendrik Antoon (1853-1928) – elektronová teorie.

Loschmidt Johann Josef (1821-1895) – loschmidtova konstanta.

Mach Ernst (1838-1916) – machovo číslo – rychlost.

Maxwell James Clerk (1831-1879) – maxwell – magnetický tok.

Michelson Albert Abraham (1852-1931) – optika.

Mohs Friedrich (1773-1839) – Mohsova stupnice tvrdosti.

Napier John (1550-1617) – neper je jednotkou vyjadřující poměr.

Newton Isaac (1643-1727) – newton – síla.

Nobel Alfred (1833-1896) – vynálezce dynamitu a Nobelova cena.

Oersted Hans Christian (1777-1851) – oersted – intenzita magnetického pole.

Ohm Georg Simon (1787-1854) – ohm – elektrický odpor.

Pascal Blaise (1623-1662) – pascal – tlak.

Pauli Wolfgang (1900-1958) – kvantový fyzik. Planck Max Karl Ernst Ludwig (1858-1947) – konstanta.

Poiseuille Jean Louise Marie (1797-1869) – poise – dynamická viskozita (CGS).

Poncelet Jean-Victor (1788-1867) – poncelet – výkon.

Rankine William John Macquorn (1820-1872) – teplotní stupnice.

Rayleigh John William Strutt (baron Rayleigh) (1842-1919) – jednotka rayl a rayleigh.

Réaumur René Antoine Ferchault (1683 – 1757) – teplota a teplotní rozdíl.

Reynolds Osborne (1842-1912) – Reynoldsovo číslo, proudění kapalin.

Rømer Ole (1644-1710) – teplotní stupnice.

Röntgen Wilhelm Conrad (1845-1923) – dříve jednotka ozáření.

Rutherford Ernest (1871-1937) – dříve jednotka aktivity.

Rydberg Johannes Robert (1854-1919) – rydbergova konstanta, Rydbergovy atomové jednotky.

Sabine Wallace Clement (1868-1919) – stavební akustika, jednotka sabin.

Schrödinger Erwin (1887-1961) – kvantový fyzik.

Siegbahn Karl Manne Georg (1886-1978) – jednotka délky siegbahn. Siemens Werner (1816-1892) – siemens je jednotkou el. vodivosti.

Sievert Rolf Maxmilian (1896-1966) – sievert – dávkový ekvivalent.

Stokes George Gabriel (1819-1903) – stokes – kinematická viskozita.

Svedberg Theodor (1884-1971) – svedberg – čas.

Sverdrup Harald Ulrik (1888-1957) – jednotka sverdrup.

Talbot William Henry Fox (1800-1877) – talbot byl jednotkou světelná energie viditelného záření.

Tesla Nicola (1856-1943) – tesla – magnetická indukce.

Torricelli Jan Evangelista (1608-1647) – torr – tlak.

van der Waals Johannes Diderik (1837-1923) – stavové rovnice plynů a kapalin.

Violle Jules Louis Gabriel (1841-1923) – violleova svíčka – svítivost.

Volta Alessandro (1745-1827) – volt – elektrické napětí.

Watt James (1736-1819) – watt – výkon.

Weber Wilhelm Eduard (1804-1891) – weber – magnetický tok.

Wien Wilhelm Carl Werner (1864-1928) – konstanta Wienova zákona

Zeeman Pieter (1865-1943) – zeeman