Vše v jednom

Chemická sloučenina vodíku s kyslíkem, jež produkuje minimálně bellu, působí erozi na vrstvy hornin, uložených podél její trajektorie.

Tichá voda břehy mele

Vzdálenost bodu A, (což je místo, kde ukončí, puzená gravitační silou, svou dráhu malvice ) od bodu B (což je místo ležící svisle pod místem započetí její dráhy ) se blíží k nule.

Jablko nepadá daleko od stromu

Abundance šelem z čeledi Canidae přivodí exitus zvířete z čeledi Leporidae.

Mnoho psů – zajícova smrt

Více než jednou, ale méně než třikráte, určí velikost fyzikální či chemické veličiny, a méně neždvakráte, ale více než nulakrát použij způsobu obrábění, jímž se části materiálu od sebe oddělují.

Dvakrát měř jednou řež
Subjekt A, jenž vyvíjí úsilí o vytvoření svislého či úklonného díla ústícího na povrch a
determinujícího subjekt B, sám opíše dráhu ve zmíněném díle ústící.

Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá

Kdo odolává pokušení nepodlehnout touze nechat dřímat vlastní energii, bývá obklopen
chlorofylem.

Komu se nelení, tomu se zelení

Ztráta prostorového vnímání není na závadu suverenitě nad osobami touto ztrátou ještě více postiženými.

Jednooký je mezi slepými králem

Číslo, jímž můžeš vyjádřit svou lingvistickou potenci, se rovná číslu, jímž znásobuješ své vlastní ego.

Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem

Na místě, nacházejícím se v bezprostřední blízkosti zařízení sloužícího k instalaci světelného zdroje, dopadá minimální počet paprsků ze zdroje se šířících.
Pod svícnem bývá tma

Vodomilní obratlovci nepatrných rozměrů nejsou ničím jiným, než vodomilnými obratlovci.

Malé ryby – taky ryby

Pohybuje-li se hladina rtuti v měrné kapiláře směrem ke středu Země v měsíci našeho osvobození sovětskou armádou, lze očekávat, že nás restaurační podnik přesídlí do stodoly.

Studený máj – v stodole ráj

Při nadměrném zvyšování pohybu dolních končetin ve značném časovém rozpětí za účelem dosažení naplnění sloučeninou vodíku a kyslíku křivule s držadlem dojde jednoho dne k uvolnění molekul spojujících tuto křivuli s oním držadlem, čímž se jmenovaný předmět rozdělí na dva segmenty.

Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu až se ucho utrhne

Při poklesu produktivity práce na nulu projeví se totální nedostatek kruhového pečiva, působícího obezitu obyvatelstva.

Bez práce nejsou koláče

Náraz akustických vln, šířících se ze zdroje v lidském hrdle, se odrazí od bariéry kompaktní hmoty a síla i kvalita zpětné vlny je adekvátní původnímu impulsu.

Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá

Kategorický imperativ nedovoluje libovolnému subjektu likvidovat zdroj infrazáření, který svým bohaviouristickým systémem neatakuje týž subjekt, neboť jeho radiace se chová inertně k tělesné integritě dotyčného subjektu.

Nehas co tě nepálí

Inhabitanti Kolumbaria, preparování pomocí infračervených paprsků do stavu akceptabilního pro lidský metabolismus nevládnou automatickou mobilitou pro perorální požití.

Pečení holubi nelítají do huby

Gravitačně udržovaná seskupení telurických plynů jeví se spirituální stránkou nejvyššího bodu přičitatelnosti v souboru primitivně mytologických představ.

Vzduch – boží duch

Druhá mocnina tří profesí se jeví prvním dvojčíslím dekadické soustavy pauperizace.

Devatero řemesel – desátá bída

Pracovní morálku zemědělce, který dne 12. března neobrací soustavně, plánovitě a cílevědomě ornici a nedodržuje pranosticky stanovenou agrotechnickou lhůtu, pokládáme za tak hrubě nevyhovující a poškozující zájem společnosti, že onoho zemědělce srovnáváme s masožravými savci.

Na sv. Řehoře šelma sedlák, který neoře.

Prostorová diskontinuita hmotného tělesa neovlivní časovou kontinuitu procesu nanášení laku na jeho povrch.

Díra nedíra – furt se natírá

Spektrální odrazivost všech domestikovaných savců čeledi Felis limituje s klesajícím osvitem k nule.

Potmě každá kočka černá

Entropie průchodu lichokopytníka se zádovými zásobníky tuku vodícím otvorem kovového hrotu je obecně vyšší, než entropie přechodu jedince druhu Homo sapiens, vyznačujícího se statisticky významně vyšší životní úrovní ve srovnání s průměrem množiny jedinců, sdílejících s ním stejný časoprostor, z tohoto časoprostoru do jiného, charakterizovaného suverenitou hypotetické bytosti, částečně definované tzv. náboženstvím.

Spíše projde velbloud uchem jehly, nežli bohatec vejde do království nebeského.

Dne 2. února vydává drobný opeřenec své typické akustické signály bez ohledu na s tím spojené nebezpečí letálního poklesu tělesné teploty.

Na Hromnice musí skřivánek vrznout, i kdyby měl zmrznout.

Blokování svislého informačního kanálu nelze kompenzovat finanční transakcí typu emptio venditio ve výdejně léků.

Komu není z hůry dáno, v apatyce nekoupí

Počínaje překročením 48. hodiny po zahájení pobytu mimo obvyklý okruh svého životního
prostředí generují jak vodomilní obratlovci, tak jedinci druhu Homo sapiens těkavé organické látky, jež jsou čichovým ústrojím specificky detekovány a centrální nervovou soustavou hrubě nepříznivě hodnoceny.

Ryba i host třetí den smrdí

Prognózu optimálního okamžiku pro své akce proveď podle modelového vztahu domestikovaného vodního opeřence k plodenství kulturních trav.

Dočkej času jako husa klasu

Striktní dodržování zásad občanského soužití vede k maximální délce pěšího transferu jednotlivce, který se tak chová.

S poctivostí nejdál dojdeš

Občan záměrně poskytující klamné informace současně neoprávněně, což je axioma, převádí do svého vlastnictví majetek spoluobčanů, popřípadě společnosti.

Kdo lže ten krade

Přenos informace od jedince s kalorickým deficitem k jedinci s kalorickou potřebou již saturovanou je blokován.

Sytý hladovému nevěří

Při zjištění záměrného transportu části horniny od občana A k občanu B je posledně jmenovaný povinen uskutečnit zpětný přesun po stejné dráze, tedy v opačném směru, k prvně jmenovanému, avšak s použitím žitného pečiva.

Kdo po tobě kamenem, ty po něm chlebem

Podmínkou koexistence jedince druhu Homo sapiens a společenství druhu Canis lupus je
sjednocení akustické signální soustavy.

Kdo chce žít s vlky, musí s nimi výti

U závodu na zpracování obilí, řízených mytologickými bytostmi je poměrně nízká produktivita práce vyvážena naprostou spolehlivostí.

Boží mlýny melou pomalu, ale jistě

Kinetická energie eroticky motivovaného bilaterálního, zpravidla heterosexualního vztahu může být použita k transferu vysokých geologických útvarů.

Láska hory přenáší

Soustavnou výchovu mladého občana k obraně vlasti nelze srovnávat s občankou, zakládající výdělečný vztah na své laktační schopnosti.

Vojna není kojná

Schopnost operativně řešit životní situace k vlastnímu prospěchu na základě vyššího stupně intelektu hominis sapiensis se nerovná drahám libovolného tvaru, vedeným jakýmkoli bodem prostoru.

Chytrost nejsou žádné čáry

Odolnost rostliny, opatřené žahavými chloupky, vůči poklesu teploty pod 273,14 Kelvinů je
dokonalá.

Mráz kopřivu nespálí.

Částečná immobilita muskulatury, prýštící z pasivity příslušného cerebroorálního centra vede k souhrnu nepříznivých okolností pro jedince přímo fatálních a zbavených veškerých chloupků a jiného porostu.

Líná huba – holé neštěstí.

Verbální komunikace, vedena s temně přitlumeným zabarvením a snížením decibelů na minimum slyšitelnosti, je v přímé korelaci s jednoduchým vyoráváním brambor.

Co je šeptem, to je s čertem.

Informační kapacita jedince po sistaci srdeční činnosti je roven plynovým zplodinám jeho
metabolismu.

Mrtvý prd ví..